ĐẠi học thái nguyên báo cáo chuyên ngành đÀo tạO


Hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế liên quan đến chuyên ngành đào tạotải về 1.05 Mb.
trang3/4
Chuyển đổi dữ liệu28.05.2018
Kích1.05 Mb.
#39130
1   2   3   4

4.4. Hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế liên quan đến chuyên ngành đào tạo

Bảng 4. Đề tài khoa học, chuyển giao công nghệ, công trình công bố, hợp tác quốc tế thuộc chuyên ngành đào tạo


Nội dung

2008

2009

2010

2011

2012

1. Số đề tài khoa học cấp Nhà nước do CSĐT chủ trì

-

-

-

1

-

2. Số đề tài khoa học cấp Bộ/tỉnh do CSĐT chủ trì

2

2

14

2

2

3. Tổng số công trình công bố trong năm:

Trong đó: 3.1. Ở trong nước

3.2. Ở nước ngoài


5

7

6

5

2


2

4. Số hội thảo, hội nghị khoa học quốc tế liên quan đến chuyên ngành đã tổ chức

-

-

-

1

2

5. Số dự án, chương trình hợp tác đào tạo chuyên ngành thạc sĩ với các đối tác nước ngoài

-

-

-

-

-

6. Số giảng viên cơ hữu thuộc chuyên ngành đào tạo tham gia đào tạo thạc sĩ với CSĐT nước ngoài

-

-

-

-

-

7. Số giảng viên của CSĐT nước ngoài tham gia đào tạo chuyên ngành thạc sĩ

-

-

-

-

-

Các minh chứng cho bảng 4 (tập trung vào các đề tài từ năm 2008-20012)

Nội dung 1, 2: Chỉ ghi vào cột năm bắt đầu thực hiện số đề tài khoa học khi có cán bộ khoa học thuộc chuyên ngành đào tạo tham gia thực hiện, kèm theo bảng danh mục sau:

TT

Tên, mã số đề tài, công trình chuyên giao công nghệ

Cấp chủ quản

(NN, Bộ/tỉnh)

Người chủ trì

Người tham gia

Thời gian thực hiện (năm bắt đầu, kết thúc)

Năm nghiệm thu

Tổng kinh phí

(trđ)B2007-TN03-03 Ảnh hưởng của tốc độ đô thị hoá đến sự biến động hiện trạng sử dụng đất của thành phố Thái Nguyên.

Đề tài cấp bộ

- ĐHNL

Đỗ Thị Lan

2007


2008

30.0B2007-TN03-09 Đánh giá ảnh hưỏng của nguồn nước thải tới môi trường nước, đất canh tác nông nghiệp tại khu công nghiệp Sông Công 1 – Thái Nguyên.

Đề tài cấp bộ

ĐHNL

Đàm Xuân Vận

2007


2008

30B2009 –TN03-08 Thực trạng và giải pháp nâng cao thu nhập cho hộ nông dân sau thu hồi đất phục vụ các khu công nghiệp, đô thị tỉnh Thái Nguyên.

Đề tài cấp bộ

Trường ĐH Nông Lâm

Bùi Đình Hoà

2009

2010

50B2009 –TN03-10 Nghiên cứu mô hình phát triển nông thôn cấp xã trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

Đề tài cấp bộ

Trường ĐH Nông Lâm

Đinh Ngọc Lan

2009

2010

50B2010-TN02-03 Nghiên cứu biện pháp sinh học để cải tạo phục hồi đất canh tác sau khai thác khoáng sản tại Thái Nguyên

Đề tài cấp bộ

Trường ĐH Nông Lâm

Đặng Văn Minh

2010

2011

20B2010-TN02-05 Nghiên cứu khả năng thấm và giữ nước tiềm tàng của đất rừng nhằm góp phần hạn chế xói mòn và dự báo lũ rừng cho huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên

Đề tài cấp bộ

Trường ĐH Nông Lâm

Đỗ Thị Lan

2010

2011

20B2010-TN02-08 Hiện trạng và giải pháp quản lý, tái sử dụng chất thải sinh hoạt khu vực đô thị thành phố Thái Nguyên

Đề tài cấp bộ

Trường ĐH Nông Lâm

Nguyễn Ngọc Nông

2010

2011

22B2010-TN02-09 Nghiên cứu sử dụng bền vững đất nông nghiệp huyện Định Hóa - Tỉnh Thái Nguyên

Đề tài cấp bộ

Trường ĐH Nông Lâm

Trương Thành Nam

2010

2011

20B2010-TN02-10 Nghiên cứu khả năng tích tụ một số kim loại nặng trong đất và trong rễ các loài thực vật chủ yếu tại khu vực khai thác quặng ở huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Đề tài cấp bộ

Trường ĐH Nông Lâm

Trần Thị Phả

2010

2011

22B2010-TN02-11 Đánh giá hiện trạng sản xuất, thành phần dinh dưỡng và hàm lượng kim loại nặng trong cây cải xoong tại Thái Nguyên

Đề tài cấp bộ

Trường ĐH Nông Lâm

Nguyễn Khắc Thái Sơn

2010

2011

20B2010-TN02-13Kết hợp thông tin từ ảnh vệ tinh đa phổ, đa thời gian bằng phương pháp thống kê đa biến để nâng cao độ chính xác trong phân loại lớp phủ thực vật.

Đề tài cấp bộ

Trường ĐH Nông Lâm

Hà Văn Thuân

2010

2011

20Nghiên cứu xây dựng hệ thống tính toán liều lượng đạm bón thúc cho ngô sử dụng phương pháp giải đoán ảnh (Mỹ)

Đề tài nghị định thư mới năm 2011

Trường ĐH Nông Lâm

PGS.TS. Nguyễn Thế Hùng

2011

2012

900B2011 - TN03 - 01 Nghiên cứu chọn tạo giống mận có năng suất chất lượng cao cho vùng miền núi phía Bắc.

Đề tài cấp Bộ 2012

Đại học Thái Nguyên

Vũ Thị Thanh Thủy

2012

2014

300B2010 - TN02 - 03 Nghiên cứu biện pháp sinh học để cải tạo phục hồi đất canh tác sau khai thác khoáng sản tại Thái Nguyên

Đề tài cấp Bộ chuyển tiếp năm 2011

Đại học Thái Nguyên

PGS.TS. Đặng Văn Minh

2010

2011

50B2010 - TN02 - 05 Nghiên cứu khả năng thấm và giữ nước tiềm tàng của đất rừng nhằm góp phần hạn chế xói mòn và dự báo lũ rừng cho huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên

Đề tài cấp Bộ chuyển tiếp năm 2011

Đại học Thái Nguyên

PGS.TS . Đỗ Thị Lan

2010

2011

50B2010 - TN02 - 08 Hiện trạng và giải pháp quản lý, tái sử dụng chất thải sinh hoạt khu vực đô thị thành phố Thái Nguyên

Đề tài cấp Bộ chuyển tiếp năm 2011

Đại học Thái Nguyên

PGS.TS Nguyễn Ngọc Nông


2010

2011

55B2010 - TN02 - 09 Nghiên cứu sử dụng bền vững đất nông nghiệp huyện Định Hóa - Tỉnh Thái Nguyên

Đề tài cấp Bộ chuyển tiếp năm 2011

Đại học Thái Nguyên

Th.S Trương Thành Nam

2010

2011

50B2010 - TN02 - 10 Nghiên cứu khả năng tích tụ một số kim loại nặng trong đất và trong rễ các loài thực vật chủ yếu tại khu vực khai thác quặng ở huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Đề tài cấp Bộ chuyển tiếp năm 2011

Đại học Thái Nguyên

ThS. Trần Thị Phả

2010

2011

55B2010 - TN02 - 11 Đánh giá hiện trạng sản xuất, thành phần dinh dưỡng và hàm lượng kim loại nặng trong cây cải xoong tại Thái Nguyên

Đề tài cấp Bộ chuyển tiếp năm 2011

Đại học Thái Nguyên

PGS.TS. Nguyễn Khắc Thái Sơn

2010

2011

50B2010 - TN02 - 13 Kết hợp thông tin từ ảnh vệ tinh đa phổ, đa thời gian bằng phương pháp thống kê đa biến để nâng cao độ chính xác trong phân loại lớp phủ thực vật.

Đề tài cấp Bộ chuyển tiếp năm 2011

Đại học Thái Nguyên

Ths. Hà Văn Thuân

2010

2011

50ĐH 2011 - 03 - 05 Đánh giá bảo tồn đa dạng sinh học một số loài thực vật có nguy cơ bị tuyệt chủng tại vườn Quốc gia Xuân Thủy Nam Định

Đề tài cấp Đại học mới năm 2012

Trường ĐH Nông Lâm

TS. Hoàng Văn Hùng

2011

2012

50ĐH 2011 - 03 - 07 Ứng dụng công nghệ GIS mô tả mức độ nhiễm thạch tín (arsen) trong hệ thống nước ngầm và nước cấp sinh hoạt trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.

Đề tài cấp Đại học mới năm 2012

Trường ĐH Nông Lâm

TS. Phan Thị Thu Hằng

2011

2012

46ĐH2012-TN03-04: Ứng dụng Hệ thống thông tin địa lý (GIS) vào công tác quản lý thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Đề tài cấp Đại học mới năm 2012

Trường ĐH Nông Lâm

Nguyễn Thanh Hải

2012
37ĐH2012-TN03-06: Nghiên cứu ứng dụng công cụ Viễn thám & GIS* và SWAT** để quản lý tài nguyên nước của lưu vực sông Công – Tỉnh Thái Nguyên.

Đề tài cấp Đại học mới năm 2012

Trường ĐH Nông Lâm

Nguyễn Văn Hiểu

2012
32


Nội dung 3: Chỉ ghi số công trình công bố (bài báo khoa học) có cán bộ khoa học hoặc học viên cao học thuộc chuyên ngành đào tạo tham gia thực hiện, đăng trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước từ (2008-2012), kèm theo bảng danh mục sau:

TT

Tên bài báo

Các tác giả

Tên tạp chí, nước

Số phát hành (tháng, năm)

Website (nếu có)

TT

Tên bài báo

Các tác giả

Tên tạp chí, nước

Số phát hành (tháng, năm)

Website (nếu có)

1

The FPR cassava project and impact in Thai Nguyen, Tuyen Quang and Phu Tho provinces of North Vietnam. Proceedings of the workshop on Nippon Foundation cassava project in Thailand, Vietnam and China

Nguyễn Thế Đặng

Thai Nguyen, Vietnam, Oct. 27 - 31, 2003. 105 – 112. 2008


2008
2

Đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất dốc trồng chè tại Thái Nguyên

Đặng Văn Minh

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quản lý đất đai và thị trường bất động sản lần thứ 2. Tại Trường ĐHNL Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh3

Quy hoạch phát triển vùng rau an toàn tại thị xã Cao bằng giai đoạn 2010 - 2020

Nguyễn Ngọc NôngTạp chí Khoa học & Công nghệ - ĐHTN, năm 2010.

2010
4

Những tồn tại và giải pháp nâng cao hiệu quả quy hoạch sử dụng đất tại thị trấn Đình Cả huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Ngọc Nông

Kỷ yếu Hội thảo quốc gia về Quy hoạch sử dụng đất đai, tháng 11/2010 – Hội Khoa học Đất Việt Nam

2010
5

Ứng dụng GIS nghiên cứu xói mòn đất tại xã Cát Nê – huyện Đại Từ - tỉnh Thái Nguyên

Đàm Xuân Vận

Tạp chí Khoa học đất số 32 – 2009;

ISSN 0868-37432009
6

Đánh giá tiềm năng tự nhiên đất trồng chè huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

Đàm Xuân Vận, Lê Quốc Doanh

Tạp chí Khoa học đất số 32 – 2009;

ISSN 0868-37432009
7

Quy hoạch sử dụng đất: phân vùng bảo vệ nghiêm ngặt và phục hồi sinh thái VQG Hoàng Liên tại xã Tả Van - Sa Pa - Lào Cai

Đàm Xuân Vận

Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc gia - Những vấn đề môi trường và PTBV vùng núi Đông Bắc

2011
8

Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai bằng công nghệ hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ cho đánh giá đất nông nghiệp huyện võ nhai tỉnh thái nguyên

Ngô T. Hồng Gấm,

Đàm Xuân VậnKhoa học & Công nghệ ĐHTN9

Population structure and genetic diversity of the rare and endangered Sinocalamus mucclure and Markhamia stipulata in Ba Be National Park, Vietnam.

Hoang Van Hung, Luigi De Filippis, Rod Buckney

Asian Journal of Plant Sciences 10 (6): 312-322.

2010
10

Ứng dụng viễn thám và GIS trong việc xây dựng bản đồ trạng thái rừng tại khu vực Vườn quốc gia Ba Bể.

Hoàng Văn Hùng, Đặng Kim Vui, Chu Văn Trung

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT. 23: 68-73.

2011
11

Nghiên cứu điều kiện sinh cảnh sống loài Cò thìa (Platalea Minor) tại Vườn quốc gia Xuân Thủy, tỉnh Nam Định.

Đặng Kim Vui, Hoàng Văn Hùng, Hồ Thanh Tuấn

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 1: 13-20.

2009
12

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh năm 2011

Nguyễn Thị Yến, Hoàng Văn Hùng

Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Thái Nguyên, 2013

2013
13

Đánh giá tiềm năng đất đai và định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp xã Quang Thuận huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

Hoàng Thanh Oai, Hoàng Văn Hùng

Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Thái Nguyên, 2012

2012
14

Thực trạng các văn phòng môi giới bất động sản trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Khắc Thái Sơn

Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, Số 10/2010, tr.145-149.

2010
15

(2010). Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám, GIS xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2009 xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.


Hà Văn Thuân, Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Văn Hùng

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 11: 167-17

2009
16

Xác định một số loại hình sử dụng đất xã Nam Cương – huyện Chợ Đồn – tỉnh Bắc Kạn

Bằng công nghệ viễn thám và GisTrần Văn Điền, Hoàng Văn Hùng, Trịnh Hữu Liên

Tạp chí khoa học đất số 2013

2013
17

Lí luận và thực tiễn phân vùng cấp hạng đất đô thị theo giá đất trên cơ sở ứng dụng công nghệ GIS thử nghiệm xã Quyết Thắng tp. Thái Nguyên

Trần Văn Điền, Hoàng Văn Hùng, Trịnh Hữu Liên

Tạp chí khoa học đất số 2013

2013
18

ứng dụng GIS mô phỏng quá trình ô nhiễm môi trường không khí tại một số khu vực khai thác than tỉnh Thái nguyên (năm 2007).

Nguyễn Ngọc Anh

Giải 3 Hội nghị khoa học trẻ khối Nông lâm ngư nghiệp toàn quốc lần 5.19

Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên đất phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai huyện Pắc Nặm, tỉnh Bắc Kạn

Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Văn Hùng

Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Thái Nguyên, 2013

2013
20

Nghiên cứu xây dựng và phát triển cơ sở dữ liệu địa chính số phục vụ công tác quản lý đất đai trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên- tỉnh Vĩnh Phúc

Tạ Ngọc Long, Trịnh Hữu Liên, Hoàng Văn Hùng

Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Thái Nguyên, 2013

2013
21

Ứng dụng phần mềm Excel thành lập tháp dân số trong nghiên cứu địa lý

Trần Viết Khanh

Khoa học & Công nghệ - ĐHTN

2008
22

Ứng dụng phần mềm Excel thành lập biểu đồ nhiệt - ẩm trong nghiên cứu địa lý

Trần Viết Khanh, Phạm Ngọc Thương

Khoa học & Công nghệ - ĐHTN

2008
23

Bước đầu đánh giá kết quả sử dụng công nghệ thong tin dạy học địa lý ở một số trường THPT miền núi

Trần Viết Khanh, Phạm Ngọc Thương

Khoa học & Công nghệ - ĐHTN

2008
24

Phân tích ảnh hưởng của địa hình đến tai biến thiên nhiên tỉnh Thái Nguyên

Trần Viết Khanh, Nguyễn Thị Mây

Khoa học & Công nghệ - ĐHTN

2009
25

Các phức hệ magma xâm nhập và mối liên quan của chúng với khoáng sản ở Thái Nguyên

Trần Viết Khanh

Khoa học & Công nghệ - ĐHTN

2009
26

Thành lập bản đồ số hóa độ cao – Digital elevation model (DEM) trong nghiên cứu địa lý

Trần Viết Khanh

Khoa học & Công nghệ - ĐHTN

2009
27

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thu hồi đất ở TP Thái Nguyên

Trần Viết Khanh, Lê Quang Tiến

Khoa học & Công nghệ - ĐHTN

2010
28

Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp trong quá trình đô thị hóa đất ở TP Thái Nguyên

Trần Viết Khanh, Lê Quang Tiến

Khoa học & Công nghệ - ĐHTN

2010
29

Sử dụng hệ thống thông tin địa lý GIS trong xây dựng và quản lý dữ liệu mạng lưới các trường THPT trên địa bàn TP Thái Nguyên

Trần Viết Khanh, Lê Minh Hải

Khoa học & Công nghệ - ĐHTN

2011
30

Demographic transision in Bac Kan province, Vietnam period 1999 – 2009 and forcasting the once for the next 10 years,

Trần Viết Khanh, Bùi Thị Thanh Hương, Hà Thị Biên

ISBN 978-967-10127-6-5, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia

11-13 July 2011
31

Actual situation and some solution to improve Human Development Index in Vietnam,

Trần Viết Khanh, Vũ Vân Anh

Internation Conference on population Dynamism of Asia Issues and challenges Ahead, ISBN 978-967-10127-6-5, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia

11-13 July 2011
32

Môi trường làng nghề và các giải pháp cải thiện môi trường

TS. Nguyễn Thanh Hải

Kỷ yếu Hội thảo DAAD, NXB Nông nghiệp

2008
33

Hiện trạng tài nguyên sinh vật tại vườn Quốc gia Xuân Thủy, tỉnh Nam Định

TS. Nguyễn Thanh Hải

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học lần thứ 39, các trường ĐH Kỹ thuật, NXB KHKT

2011
34

Simulation Nutrient Load under Climate Change Condition and Deforestation Scenarios in Phu Luong Watershed, Viet Nam

TS. Nguyễn Thanh Hải

Journal of Environmental Science and Engineering 1 (2): 199-207, USA

2012
35

Đánh giá bảo tồn đa dạng sinh học một số loài quí hiếm tại vườn quốc gia Xuân Thủy, Nam Định

TS. Nguyễn Thanh Hải

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ĐHTN

2012
4.5. Hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế tổ chức tại cơ sở đào tạo

Bảng 5: Hội thảo, hội nghị thuộc chuyên ngành đào tạo tổ chức ở Cơ sở đào tạo, kèm theo bảng sau:

TT

Tên hội thảo, hội nghị khoa học

Thời gian

tổ chức

Cơ quan phối hợp tổ chức

Nội dung chủ yếu

1.

Tài nguyên và môi trường Việt Nam - hiện trạng và giải pháp quản lý, phát triển

5/9/2011

Bộ TN và MT

Quản lý tài nguyên

2.

Hội thảo quy hoạch sử dụng đất cấp xã

Tháng 2- 2012

Hội Khoa học đất Việt Nam

-Đánh giá thực trạng quy hoạch sử dụng đất cấp xã.

-Xây dựng quy trình và đề xuất giải pháp quy hoạch sử dụng đất cấp xã trong tương lai3

Nghiên cứu biện pháp phục hồi đất sau khai khoáng

2012

World Bank

- Biện pháp nâng cao độ phì chống thoái hóa đất

4

Remediation of contaminated land with plants and posibilities of using biomass in consideration of economic aspects in Germany and Vietnam

2013

Hochschule Merseburg – University of Applied Sciences, Đức

- Sinh học trong sử dụng đất bền vững

5

Hội thảo quy hoạch sử dụng đất cấp xã

Tháng 2- 2012

Hội Khoa học đất Việt Nam

-Đánh giá thực trạng quy hoạch sử dụng đất cấp xã.

-Xây dựng quy trình và đề xuất giải pháp quy hoạch sử dụng đất cấp xã trong tương lai6

Sử dụng đất vùng cao bền vững và phát triển nông thôn miền núi

2000-2006ĐH Hohenheim-Cộng hòa liên bang Đức – dưới sự tài trợ của DAAD

- Thực trạng và giải pháp sử dụng đất bền vững cho các tỉnh miền núi7

Nghiên cứu quản lý đất và nước ngầm

1996-2003

CIDA Canada

- Giải pháp quản lý đất và nước ngầm

8

Hội thảo ứng dụng GIS trong quản lý tài nguyên môi trường

2009

ESRI

GIS trong quản lý đất đai và môi trường

9

Hội thảo đô thị hóa và thách thức môi trường

2007

Cộng hòa liên bang Đức – dưới sự tài trợ của DAAD

- Đô thị hóa và những vấn đề đặt ra

10

Hội thảo kiến thức bản địa trong quản lý tài nguyên và môi trường2006

Cộng hòa liên bang Đức – dưới sự tài trợ của DAAD

- Kiến thức bản địa và biện pháp duy trì kiên sthuwcs bản địa trong quản lý tài nguyên và môi trường

Bảng 6: Dự án, chương trình hợp tác thuộc chuyên ngành đào tạo, kèm theo bảng danh mục:

TT

Tên đề tài, chương trình

Cơ quan chủ trì

Cơ quan tham gia

Thời gian

hợp tác

(tháng, năm bắt đầu, kết thúc)

Nội dung chính của hợp tác đối với Chuyên ngành

1

Sử dụng một số thiết bị cảm biến đánh giá sự thay đổi nhiệt độ ẩm độ của đất và không khí trong các trạng thái rừng khác nhau ảnh hưởng tới phân bố và sinh trưởng của một số loài cây bản địa có giá trị

ĐHNL

Viện nghiên cứu vùng khô hạn, thuộc Hội đồng Khoa học Hoàng gia Tây Ban Nha và Trường Đại học Almeria, Tây Ban Nha

2012-2014
2

Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) của 23 xã, phường thuộc thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

ĐHNL

Sở Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Phú Thọ

2011-2012
3

Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) của 10 xã, phường thuộc thị xã Phú Thọ tỉnh Phú Thọ

ĐHNL

Sở Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Phú Thọ

2011-2012
4

Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) các xã huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kan

ĐHNL

Sở Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Bắc Kan

2011-2012
5

Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) thành phố Thái Nguyên

ĐHNL

Sở Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Thái Nguyên

2011-2012
6

Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc

ĐHNL

Sở Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Vĩnh Phúc

2010-2011
7

Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc

ĐHNL

Sở Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Vĩnh Phúc

2010-2011
8

Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

ĐHNL

Sở Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Tuyên Quang

2011-2012
9

Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) cho 6 xã của huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

ĐHNL

Sở Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Phú Thọ

2011-2012
10

Lập quy hoạch Môi trường tỉnh Bắc Kan giai đoạn 2010-2020

ĐHNL

Sở Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Bắc Kan11

Lập quy hoạch xây dựng Nông thôn mới cho 16 xã của huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2020

ĐHNL

Sở Nông nghiệp và PTNT, tỉnh Lai Châu

2011-2012
12

Lập quy hoạch xây dựng Nông thôn mới cho 6 xã của huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011-2020

ĐHNL

Sở Nông nghiệp và PTNT, tỉnh Thái Nguyên

2012
13

Lập quy hoạch xây dựng Nông thôn mới cho 3 xã của huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011-2020

ĐHNL

Sở Nông nghiệp và PTNT, tỉnh Thái Nguyên

2012
14

Đo đạc bản đồ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 3 xã của huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

ĐHNL

Sở Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Tuyên Quang

2012-2013
15

Nâng cao năng lực về các chính sách, pháp luật tài nguyên môi trường cho cán bộ TNMT và Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc

ĐHNL

Sở Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Vĩnh Phúc

2010-2013
16

Nghiên cứu biện pháp phục hồi đất sau khai khoáng

ĐHNL

World Bank

2010-2012
17

Remediation of contaminated land with plants and posibilities of using biomass in consideration of economic aspects in Germany and Vietnam

ĐHNL

Hochschule Merseburg – University of Applied Sciences, Đức

2013
18

Dự án quản lý đất và nước ngầm

SIDA

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

1997-1999
Bảng 7: Giảng viên cơ hữu thuộc chuyên ngành tham gia đào tạo thạc sĩ với CSĐT nước ngoài, kèm theo bảng:

TT

Họ, tên giảng viên, cán bộ khoa học

Cơ sở đào tạo đến hợp tác, nước

Thời gian

(tháng, năm bắt đầu, kết thúc)

Công việc thực hiện chính
-

-

-

-

Bảng 8: Giảng viên/Cán bộ khoa học của cơ sở đào tạo nước ngoài tham gia đào tạo chuyên ngành thạc sĩ, kèm theo bảng sau:

TT

Họ, tên

Cơ sở đào tạo nước ngoài

Thời gian

(tháng, năm bắt đầu, kết thúc)

Công việc thực hiện chính
-

-

-

-

Каталог: gallery -> files
files -> TÊN ĐỀ TÀi luận văn thạc sĩ khnn chuyên ngành chăn nuôi từ NĂM 1996 2012
files -> BÁo cáo công khai đIỀu kiệN ĐẢm bảo chất lưỢng đÀo tạo tiến sĩ Tên chuyên ngành, mã số, quyết định giao chuyên ngành đào tạo
files -> Quy đỊnh việc phân cấp quản lý nhà NƯỚC ĐỐi với tài sảN nhà NƯỚc tại cơ quan hành chíNH, ĐƠn vị SỰ nghiệp công lậP
files -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học nông lâM Độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> BỘ TÀi chính số: 63/2007/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> Danh mục sách thư viện khoa lâm nghiệp cập nhật đến tháng 3/2015
files -> ĐẠi học thái nguyên báo cáo chuyên ngành đÀo tạO
files -> Mẫu số C41- hd đơn vị: Trường Đh nông Lâm tn
files -> TRƯỜng đẠi học nông lâm cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh Cấu trúc chung của một câu trong tiếng Anh

tải về 1.05 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương