ĐẠi học quốc gia hà NỘItải về 18.03 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích18.03 Kb.
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

-----------------------------------------

Số: 1869/QĐ-ĐT


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------------------------------------------------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2011
QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ


------------------------------------------------------------------------------

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI


Căn cứ Nghị định số 07/2001/NĐ-CP ngày 01/02/2001 của Chính phủ về Đại học Quốc gia;

Căn cứ Quy chế về Tổ chức và Hoạt động của Đại học Quốc gia ban hành theo Quyết định số 16/2001/QĐ-TTg ngày 12/02/2001 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quy định về Tổ chức và Hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 600/TCCB, ngày 01/10/2001 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quy chế đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 3810/KHCN, ngày 10/10/2007 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết nghị của Hội đồng cấp Nhà nước chấm luận án tiến sĩ;

Xét đề nghị của Ban Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ cho 01 nghiên cứu sinh được đào tạo tại Trường Đại học Ngoại ngữ đã bảo vệ thành công luận án trước Hội đồng cấp Nhà nước chấm luận án tiến sĩ.

Danh sách nghiên cứu sinh được công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ kèm theo quyết định này.

Điều 2. Chánh Văn phòng, Ban Đào tạo, Trưởng Ban Khoa học - Công nghệ, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ và nghiên cứu sinh có tên trong danh sách kèm theo chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Lưu: VT, Ban ĐT, T7.


KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)
GS.TSKH Vũ Minh Giang


DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH ĐƯỢC CÔNG NHẬN HỌC VỊ VÀ CẤP BẰNG TIẾN SĨ

Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Ngoại ngữ(Kèm theo Quyết định số: 1869 /QĐ-ĐT, ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Giới tính

QĐ thành lập Hội đồng cấp Nhà nước

Ngày bảo vệ cấp Nhà nước luận án TS

Ngành

khoa học


Chuyên ngành

Mã sốĐỗ Minh Hoàng

22/07/1968

Hà Nội

Nam

Số 33/QĐ-SĐH, ngày 07/01/2011

10/02/2011

Tiếng Anh

Ngôn ngữ Anh

62 22 15 01


Danh sách gồm có 01 nghiên cứu sinh.
: upload -> vanban -> 2011
2011 -> ĐẠi học quốc gia hà NỘI
2011 -> ĐẠi học quốc gia hà NỘI
2011 -> ĐỀ CƯƠng môn họC
2011 -> ĐỀ CƯƠng môn họC
2011 -> ĐỀ CƯƠng môn học phưƠng pháp tính mã SỐ: mat 1099
2011 -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2011 -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi chỉ tiêu tuyển sinh đẠi học năM 2011
2011 -> LUẬt giáo dục của quốc hội nưỚc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam số 38/2005/QH11 ngàY 14 tháng 6 NĂM 2005
2011 -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2011 -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương