ĐẠi học quốc gia hà NỘItải về 9.88 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích9.88 Kb.
#3232

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI


Số: 1607 /QĐ-ĐTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành đề cương môn học

Cờ vua 2, mã số PES 1061

GIÁM ĐỐC

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI


Căn cứ Nghị định 07/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2001 của Chính phủ về Đại học Quốc gia;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Đại học Quốc gia được ban hành theo Quyết định số 16/2001/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 3079/QĐ-ĐT ngày 26 tháng 10 năm 2010;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Đào tạo,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành đề cương môn học Cờ vua 2, mã số PES 1061 (có văn bản kèm theo).

Điều 2. Chánh Văn phòng, Trưởng các ban chức năng và Thủ trưởng các đơn vị đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Các đơn vị đào tạo;

- Các giảng viên dạy môn học;- Lưu: VT, Ban ĐT, H15.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

PGS. TS. Phạm Trọng Quát

Каталог: upload -> vanban -> 2011
2011 -> ĐẠi học quốc gia hà NỘI
2011 -> ĐỀ CƯƠng môn họC
2011 -> ĐỀ CƯƠng môn họC
2011 -> ĐỀ CƯƠng môn học phưƠng pháp tính mã SỐ: mat 1099
2011 -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2011 -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi chỉ tiêu tuyển sinh đẠi học năM 2011
2011 -> LUẬt giáo dục của quốc hội nưỚc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam số 38/2005/QH11 ngàY 14 tháng 6 NĂM 2005
2011 -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2011 -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2011 -> ĐẠi học quốc gia hà NỘI

tải về 9.88 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương