ĐẠi học quốc gia hà NỘi tr­êng §¹i häc Khoa häc Tù nhiªn  CỘng hoà Xà HỘi chủ nghĩa việt namtải về 0.53 Mb.
trang3/7
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích0.53 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Ghi chú: * Tổng số giờ tín chỉ (số giờ tín chỉ lên lớp/số giờ tín chỉ thực hành/số giờ tín chỉ tự học)

** Tổng số tiết học (số tiết lên lớp/số tiết thực hành/số tiết tự học)

2.3. Danh mục tài liệu tham khảo

TTmôn học

Tên môn học

Số tín chỉ

Danh mục tài liệu tham khảo


(Tài liệu bắt buộc, Tài liệu tham khảo thêm)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

I

Khối kiến thức chung01

MG01

Triết học (Philosophy)

4
02

MG02

Ngoại ngữ (Foreign language)

4
03

MG03

Ngoại ngữ chuyên ngành

(Special Foreign language)3
II

Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành


II.1. Các học phần bắt buộc04

CHVT04

Toán cho Vật lý

Mathematics for Physics

3

J. Mathews, R.L. Walker, Phương pháp toán học trong vật lý, NewYork, 1964

P.M. Morse, H. Feshbach, Các phương pháp toán của vật lý lý thuyết, Moskva, 1958

A.N. Tikhonov, A.A. Samarsk, Phương trình toán lý, Moskva, 1972

Nguyễn Đình Trí, Toán học cao cấp, NXBĐH& GDCN, Hà nội, 1991

Phạm Công Dũng, Phép biến đổi Laplace, Hà nội, 1998

Nguyễn Thị Tú Uyên, Phương trình toán lý, Hà nội, 1995

Đỗ Đình Thanh, Phương pháp toán lý, Hà nội, 1997


05

CHVT05

Điện động lực học

Electrodynamics

3

L.D. Landau, E.M. Lifshitx, Điện động lực học các môi trường liên tục, NXB KHKT, Hà nội, 1972

W.G.V. Rosser, Clasrieal electromagnetic via relativity, Butterworths, 1968

I.E. Tamm, Những cơ sở lý thuyết của điện học, NXB KHKT, Hà nội, 1973

Nguyễn Văn Thỏa, Điện động lực I, II, NXB ĐH&THCN, Hà nội, 1982

Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Thỏa, Giáo trình điện động lực học


06

CHVT06

Tin học vật lý

Physics Informatics

3

William H. Press, Numerical Recipes in C, Cambridge Univ. 1996

Steven, E. Koonin, Draw C. Meredith, Computational Physics, Addison, Wesley Publishing, 1996

G.Lindfield, J. Penny, Numerical methods using Matlab, Ellis Horwood, 1995

Bruce W. Char, A tutorial introduction to Mapl V, Springer, 199207

CHVT07

Dao động phi tuyến

Nonlinear Oscillations

3

W.A. Benjanin, A programed course in calculus, N.Y., 1988

Chihiro Hayashi, Nonlinear oscillations physics systems, Tokyo, 1968

N.Feather, The physics of vibrations and waves, N.Y, 1985

K.Magnus, Dao động, Munchen, 1982

Theodorchik, Các hệ tự dao động, 1952

Vũ Anh Phi, Vật lý dao động, 199608

CHVT08

Vô tuyến thống kê

Statradio Physics

3

Athanasios Papoulis, Signal Analysis, N.Y, 1987

F.R. Connor, Noise, 1973

Ciril M. Harris, Handbooks of noise and control, N.Y., 1979

Vũ Anh Phi, Các bài giảng về vô tuyến thống kê, 198909

CHVT09

Mạch và xử lý tín hiệu

Circuit and signal analysics

3

Arnold Vandoren, Data Acquition Systems, 1993

F.R. Connor, Signals, 1973, London

F.R. Connor. Modulations, 1973, London

F.R. Connor. Networks, 1973, London

R.C Jennison, Fourier transformation and convolution.L.1961, 120p

John G.Proakis. Digital communication. N.Y. 1989

Jonh R.Deller… Discrete-time processing of speech signals, N.Y,1993

Henry Stark Applocation of Optical Fourier Transforms. 1982, N.Y

C. Siebert, William M.C. Circuits, signal and systems. MT.T.press1989

William M,C. Sieberd. Circuit, Signals and Systems, L. 198610

CHVT10

Âm, siêu âm

Acoustic and ultrasonic

3

ED. By AA. Oliner: Acoustic Surface Waves. 1978. N.Y

N. Feather: The Physics of Vibration and Waves. 1985, New York

Kraxinicov V.A: Nhập đề âm học phi tuyến. M. 1966

Landdou L.D: Cơ học môi trường liên tục. M 1954

Mikhailov IG: truyền sóng âm trong chất lỏng. 1969

Rudenco OV: Cơ sở âm học phi tuyến. M1975

ED. By M Albers: Suggest Experiments for Laboratory Courses in Acoustics and Vibration, 1983


11

CHVT11

Thực tập chuyên ngành

Major Practice

6

Các bài thực tập chuyên đê

Các giáo trình có liên quan trong bài viết

ED. By J.H. Ettema… Handleinding Natuurkundig Praktikum. Amsterd 1981

John Wiley and Sons, … IC Schematic sourcemaster. N.Y. 1987, 557p


II.2. Các học phần lựa chọn12

CHVT12

Hệ nhiều bậc tự do

The linear systems (with n degrees of freedom)

3

Athanasios Papoulis: Signal Analys, New York, 1987, 431p

F.R. Connor: Network, London, 1973

N. Feather: The Physics of Vibration and Waves, New York, 1985.

Vũ Anh Phi: Vật lý dao động 1996

Vũ Anh Phi: Kĩ thuật xung 1966


13

CHVT13

Dao động thông số

Parametric oscillations

3

N. Feather: The Physics of Vibration and Waves, New York, 1985

Kaplan: Máy phát thông số và chia tần số. M.1966

Vũ Anh Phi: Vật lý dao động 1996

Von G.Schmidt: Parametererregte schwingungen. B.197514

CHVT14

Dụng cụ điện tử

Electronics Devices

3

F.R Connor. Electronic Devices. London, 1979

G. Long. Real application of Electronic sensors, 1989, N.Y

Paul Horowitz. Laboratory manuel for art of electronics, 1981, Hawart University

R.S. Sirohi. A course of experiments with He-Ne laser. L.1985

H. Kressel Topic in Applied Physics Semiconductor Devices, 1981

Yasuharu Suematsu… Introduction to optical fiber. Tokyo,1976,171p15

CHVT15

Dụng cụ điện tử mới, tinh thể lỏng

New electronic device. Optoelectronics

3

F.R Connor. Electronic Devices. London 1979

A.C Lynch, A.E. Bailey N.Y: Microwave Measurement, 1985,460p

P.I. Dean: Optoelectronics, 1983

D.M Xazonov: Dụng cụ siêu cao. M. 1981

H.Kresel: Topics in applied Physics. Semiconductor devices, 1981,310p

M.J. Usher: Sensor and Transducers. N.Y,1985,163p16

CHVT16

Ăng-ten

Antennas

3

F.R. Connor: Antennas, London, 1973

A.J. Compton: Basic Electromagnetism and its application. L.1986,152p

I.P. Zerebxov: Kĩ thuật sóng mét .M.1955

W.I. Stutznan, G.A.Thiele: Antenna Theory and Design .N.Y.1981

F.H.Read: Electromagnetic Radiation N.Y.1985, 331p


17

CHVT17

Thông tin vệ tinh

Satellite Communications

3

F.R Connor: Electronics and Telecommunication. London 1973

J. Billingham and Pesek: Communication with Extraterrestrial L.1979,225p

A. Bruce Carlson: Communication systems, L.1975,435p

A.C. Lanch: Microwaves Measurement. 1985, 460p. N.Y

B.P. Lathi: Modern Digital and Analog communication systems, 1983, N.Y

T.Practt. C. Bostian: Satellite Communication, N.Y. 1987

Vũ Anh Phi: Thông tin vệ tinh ( bài giảng). 1997
1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương