ĐẠi học quốc gia hà NỘi tr­êng §¹i häc Khoa häc Tù nhiªn  CỘng hoà Xà HỘi chủ nghĩa việt namtải về 0.53 Mb.
trang2/7
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích0.53 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Số tín chỉ


Số giờ tín chỉ:

TS (LL/ThH/TH)*

Số tiết học:

TS (LL/ThH/TH)**

Mã số

các môn học tiên quyết

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

I

Khối kiến thức chung

01

MG01

Triết học (Philosophy)

4

60(60/0/0)

180(60/0/120)
02

MG02

Ngoại ngữ (Foreign language)

4

60(30/30/0)

180(30/60/90)
03

MG03

Ngoại ngữ chuyên ngành

(Special Foreign language)3

45(15/15/15)

135(15/30/90)
II

Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành
II.1. Các học phần bắt buộc

27


04

CHVT04

Toán cho Vật lý

Mathematics for Physics

3

45(40/0/5)

135(40/0/95)
05

CHVT05

Điện động lực học. Electrodynamics

3

45(40/0/5)

135(40/0/95)
06

CHVT06

Tin học vật lý

Physics Informatics

3

45(40/0/5)

135(40/0/95)
07

CHVT07

Dao động phi tuyến

Nonlinear Oscillations

3

45(30/0/15)

135(30/0/105)
08

CHVT08

Vô tuyến thống kê

Statradio Physics

3

45(30/0/15)

135(30/0/105)
09

CHVT09

Mạch và xử lý tín hiệu

Circuit and signal analysics

3

45(30/0/15)

135(30/0/105)
10

CHVT10

Âm, siêu âm

Acoustic and ultrasonic

3

45(30/0/15)

135(30/0/105)
11

CHVT11

Thực tập chuyên ngành

Major Practice

6

90(0/60/30)

270(0/120/150)II.2. Các học phần lựa chọn

6/18


12

CHVT12

Hệ nhiều bậc tự do

The linear systems (with n degrees of freedom)

3

45(30/0/15)

135(30/0/105)
13

CHVT13

Dao động thông số

Parametric oscillations

3

45(30/0/15)

135(30/0/105)
14

CHVT14

Dụng cụ điện tử

Electronics Devices

3

45(30/0/15)

135(30/0/105)
15

CHVT15

Dụng cụ điện tử mới, tinh thể lỏng

New electronic device. Optoelectronics

3

45(30/0/15)

135(30/0/105)
16

CHVT16

Ăng-ten

Antennas

3

45(30/0/15)

135(30/0/105)
17

CHVT17

Thông tin vệ tinh

Satellite Communications

3

45(30/0/15)

135(30/0/105)
III

Luận văn

15

Tổng

59
1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương