ĐẠi học quốc gia hà NỘi số: 1018/ QĐ-Đt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 25.67 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích25.67 Kb.
#2760

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Số: 1018/ QĐ-ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ

GIÁM ĐỐC

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI


Căn cứ Nghị định số 07/2001/NĐ-CP, ngày 01/02/2001 của Chính phủ về Đại học Quốc gia;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Đại học Quốc gia ban hành theo Quyết định số 16/2001/QĐ-TTg, ngày 12/02/2001 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quy định về Tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 600/TCCB, ngày 01/10/2001 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quy chế đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 3810/KHCN, ngày 10/10/2007 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Xét đề nghị của Trưởng ban Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ của học viên cao học
Nguyễn Bảo Ngọc, sinh ngày 08/07/1986 tại Hà Nội;

Đề tài: “Hoạt động quản lý kinh doanh vàng ở nước ta hiện nay-Thực trạng và giải pháp”;

Chuyên ngành: Luật kinh tế; Mã số: 60 38 50;ã:

Danh sách các thành viên của Hội đồng kèm theo Quyết định này.Điều 2. Chủ nhiệm khoa Luật có nhiệm vụ tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ theo Quy chế đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội.

Điều 3. Chánh văn phòng, Trưởng ban Đào tạo, Chủ nhiệm khoa Luật và các thành viên trong Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, ĐT, N10.

KT. GIÁM ĐỐC


PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

GS.TSKH. Vũ Minh Giang

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ

(Kèm theo Quyết định số: 1018/QĐ-ĐT, ngày 06/ 04 / 2011

của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)STT

Họ và tên

Ngành/

Chuyên

ngành

Cơ quan

công tác


Trách nhiệm

trong

Hội đồng

1

PGS.TS. Lê Thị Thu Thủy

Luật kinh tế

Khoa Luật, ĐHQGHN

Chủ tịch

2

TS. Nguyễn Văn Tuyến

Luật kinh tế

Trường Đại học Luật Hà Nội

Phản biện 1

3

TS. Đồng Ngọc Ba

Luật kinh tế

Bộ Tư pháp

Phản biện 2

4

TS. Doãn Hồng Nhung

Luật kinh tế

Khoa Luật, ĐHQGHN

Thư kí

5

TS. Ngô Huy Cương

Luật kinh tế

Khoa Luật, ĐHQGHN

Uỷ viên

Hội đồng gồm 05 thành viên.

Каталог: upload -> vanban -> 2013
2013 -> CỦa bộ trưỞng bộ khoa học và CÔng nghệ SỐ 14/2005/QĐ-bkhcn ngàY 08 tháng 9 NĂM 2005 ban hàNH
vanban -> VÀ phát triển nông thôN
vanban -> ĐẠi học quốc gia hà NỘI
vanban -> TỈnh cao bằng độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 1030/QĐ-ubnd cao Bằng, ngày 01 tháng 8 năm 2012 quyếT ĐỊnh về việc hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 09/2012/nq-hđnd ngày 05 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về ban hành danh mục, mức thu
vanban -> ĐẠi học quốc gia hà NỘI
vanban -> ĐỀ CƯƠng môn họC
vanban -> ĐỀ CƯƠng môn họC
2013 -> NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghiã việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc –––––––––––– Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2004 nghị ĐỊNH
2013 -> Ban tổ chức-cán bộ chính phủ –––– Số: 538
2013 -> Phụ lục I danh mục tài liệu hết giá trị

tải về 25.67 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương