ĐẠi học quốc gia hà NỘi phòng qlđT&kh –khoa luậTtải về 59.95 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích59.95 Kb.
#22353

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

PHÒNG QLĐT&KH –KHOA LUẬT


______________
Số: 256 /KH- KL


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


_______________________

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2011KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI TỪ SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC THÔNG QUA ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2010-2011

Kính gửi: - Ban Chủ nhiệm Khoa


Thực hiện Kế hoạch triển khai công tác Đảm bảo chất lượng của Khoa Luật năm học 2010-2011;

Theo chỉ đạo của Ban chủ nhiệm Khoa về việc tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên hệ đại học thông qua đánh giá môn học nhằm mục đích cải tiến, nâng cao chất lượng giảng dạy và tổ chức đào tạo, Bộ phận Đảm bảo chất lượng-Phòng QLĐT&KH căn cứ hướng dẫn của ĐHQGHN lập kế hoạch điều tra, khảo sát hoạt động này như sau. Kính trình Ban Chủ nhiệm Khoa xem xét, phê duyệt.


1. Mục đích:

- Đánh giá môn học thông qua việc lấy ý kiến phản hồi của sinh viên hệ đại học (gọi tắt là sinh viên) nhằm thu thập thêm thông tin từ phía sinh viên về cách thức tổ chức thực hiện môn học, nội dung giảng dạy, phương pháp giảng dạy và phương pháp kiểm tra đánh giá.

- Kết quả khảo sát là một trong những cơ sở để điều chỉnh việc tổ chức thực hiện môn học, nội dung và phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra, đánh giá, góp phần cải thiện chất lượng đào tạo, đồng thời là căn cứ phục vụ công tác bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ, giảng viên.

- Kết quả của các cuộc khảo sát, đánh giá được báo cáo Chủ nhiệm Khoa, các phòng chức năng, các bộ môn để có biện pháp khích lệ những giảng viên có kết quả tốt và có kế hoạch bồi dưỡng đào tạo, cải tiến phương pháp giảng dạy đối với những giảng viên chưa nhận được ý kiến đồng tình cao của sinh viên.

- Thông qua việc đánh giá môn học, tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ, giảng viên và sinh viên được nâng cao, góp phần xây dựng, củng cố văn hóa chất lượng trong đơn vị.
2. Đối tượng và Phạm vi đánh giá:

Các môn học của Học kỳ II năm học 2010-2011 thuộc Chương trình đào tạo cử nhân hệ Chính quy của Khoa Luật ĐHQGHN.


3. Nội dung đánh giá:

Các ý kiến phản hồi của sinh viên tập trung vào các nội dung sau:  • Hoạt động tổ chức thực hiện môn học;

  • Chương trình môn học;

  • Hoạt động giảng dạy của giảng viên;

  • Hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập.


4. Công cụ đánh giá:

Công cụ đánh giá là Phiếu đánh giá môn học bao gồm các câu hỏi cốt lõi dùng chung trong ĐHQGHN (mẫu phiếu đánh giá môn học của ĐHQGHN). Tùy theo đặc thù của từng môn học, từng ngành, chuyên ngành, các đơn vị có thể bổ sung thêm các câu hỏi mang tính đặc thù riêng vào phiếu đánh giá chung của ĐHQGHN.


5. Tổ chức thực hiện:

5.1. Phân công nhiệm vụ: Bộ phận ĐBCL là đầu mối tổ chức, triển khai các hoạt động điều tra, khảo sát, đánh giá theo kế hoạch hàng năm được Chủ nhiệm Khoa phê duyệt

5.2. Thời điểm khảo sát: Ngay trước khi kết thúc mỗi môn học

5.3. Quy trình thực hiện:

- Bộ phận ĐBCL phối hợp với Phòng Đào tạo chính quy lập kế hoạch triển khai khảo sát cho từng môn học, thông báo bằng văn bản về kế hoạch thực hiện đến các đối tượng liên quan.

- Triển khai khảo sát:

Bước 1: Phổ biến cho sinh viên về mục đích, nội dung lấy ý kiến phản hồi;

Bước 2: Phát phiếu cho sinh viên và hướng dẫn sinh viên điền thông tin và trả lời phiếu;

Bước 3: Giám sát việc trả lời câu hỏi;

Bước 4: Thu phiếu, kiểm phiếu và điền biên bản kiểm phiếu;

Bước 5: Niêm phong;

Bước 6: Nộp túi phiếu đã niêm phong cho Bộ phận ĐBCL

- Phân tích số liệu, báo cáo và phản hồi kết quả khảo sát:

Bước 1: Mở niêm phong và kiểm lại số lượng phiếu;

Bước 2: Giao phiếu cho cán bộ nhập liệu;

Bước 3: Nhập số liệu: sử dụng máy scan hoặc nhập tay;

Bước 4: Làm sạch, phân tích dữ liệu bằng phần mềm SPSS;

Bước 5: Niêm phong các phiếu đã xử lý;

Bước 6: Viết báo cáo kết quả phân tích;

Bước 7: Phản hồi kết quả khảo sát đến giảng viên trực tiếp giảng dạy môn học, chủ nhiệm Bộ môn, chủ nhiệm khoa.

Bước 8: Lưu trữ và bảo mật kết quả khảo sát;

Bước 9: Tiếp nhận các ý kiến phản hồi của giảng viên (nếu có) để xử lý hoặc báo cáo Trưởng Khoa các phương án xử lý (nếu cần).

- Bộ phận ĐBCL là đầu mối tổ chức, triển khai và tổng hợp báo cáo trình BCN Khoa.


6. Sử dụng kết quả khảo sát

6.1. Lộ trình thực hiện: Việc sử dụng kết quả khảo sát được chia thành 2 giai đoạn:

+ Giai đoạn 1: Kết quả khảo sát được gửi trực tiếp cho giảng viên, chủ nhiệm Bộ môn, chủ nhiệm Khoa nhằm mục đích cải tiến, nâng cao chất lượng giảng dạy và tổ chức đào tạo;

+ Giai đoạn 2: Kết quả khảo sát được sử dụng để xét thi đua khen thưởng. Việc triển khai thực hiện quy trình giai đoạn 2 sẽ được công bố vào thời điểm thích hợp.

6.2. Sau mỗi học kỳ, Bộ phận ĐBCL làm báo cáo tổng hợp kết quả triển khai lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên trình Ban Chủ nhiệm Khoa và gửi lên ĐHQGHN (qua Viện ĐBCLGD).
7. Nội dung các đầu công việc cần triển khai :


TT

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện/ phối hợp

Thời gian

Sản phẩm sự kiến

Bắt đầu

Kết thúc

1

Xây dựng Kế hoạch, phương án tiến hành tổ chức điều tra, khảo sát, đánh giá.

BP.ĐBCL, Phòng ĐT

10/4/2011

15/4/2011

Bản Kế hoạch được phê duyệt

2

Lập dự toán Kinh phí điều tra, khảo sát

BP.ĐBCL, Phòng ĐT,

BP KT-TV10/4/2011

20/4/2011

Bản dự trù kinh phí

3

Thiết kế, chỉnh sửa phiếu đánh giá phù hợp

BP.ĐBCL, Phòng ĐT

10/4/2011

15/4/2011

Mẫu phiếu đánh giá môn học dành cho sv hệ đại học.

4

Thống kê các môn học cần khảo sát, đánh giá trong học kỳ 2

BP.ĐBCL, Phòng ĐT

10/4/2011

20/4/2011

Danh sách các môn học cần khảo sát trong HK2 được PĐT phê duyệt

5

Thành lập nhóm điều tra, khảo sát và tiến hành khảo sát

BP.ĐBCL, Phòng ĐT

15/4/2011

15/5/2011

QĐ thành lập nhóm và phân công công việc của nhóm

6

Thành lập nhóm phân tích số liệu, báo cáo và phản hồi kết quả khảo sát.

BP.ĐBCL, Phòng ĐT

15/5/2011

15/6/2011

QĐ thành lập nhóm và phân công công việc của nhóm


7

Họp, tập huấn triển khai khảo sát cho các nhóm

BP. ĐBCL, các nhóm chuyên trách, GV chủ nhiệm các lớp, lớp trưởng các lớp

15/4/2011

30/4/2011
8

Viết báo cáo

BP.ĐBCL, Phòng ĐT

30/5/2011

30/6/2011

Bản báo cáo kết quả đánh giá môn học

9

Thanh quyết toán đợt điều tra, khảo sát

BP.ĐBCL, BP KT-TV

30/5/2011

30/6/2011Phê duyệt của Ban Chủ nhiệm Khoa

KT. TRƯỞNG PHÒNG QLĐT&KH

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Đỗ Thị Bích Nguyệt

6. Dự toán kinh phí tổ chức khảo sát, đánh giá ( theo Thông tư số 120/2007/TT-BTC ngày 15/10/2007 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra từ nguồn vốn sự nghiệp của ngân sách nhà nước)

TT

Nội dung chi

Mức chi

Số lượng

Thành tiền

Ghi chú

1

Chi xây dựng kế hoạch, phương án, lập dự toán tổ chức điều tra, khảo sát.

2

Chi xây dựng mẫu phiếu đánh giá môn học cho phù hợp với đơn vị đào tạo

3

Chi in ấn tài liệu hướng dẫn, phiếu điều tra, biểu mẫu phục vụ điều tra, kết quả điều tra

4

Chi công tác phí và tập huấn nghiệp vụ điều tra, khảo sát cho các nhóm

5

Chi công điều tra

6

Chi cho đối tượng cung cấp thông tin, tự điền phiếu điều tra

7

Chi xử lý kết quả điều tra

8

Chi viết báo cáo kết quả điều tra

9

Các khoản chi khác liên quan trực tiếp đến công tác điều tra như: văn phòng phẩm, biên soạn tài liệu, phô tô tài liệu, làm ngoài giờ, chi khác…

10

Thanh quyết toán
Каталог: sites -> default -> files
files -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
files -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
files -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
files -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
files -> BỘ y tế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
files -> Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/tt-blđtbxh ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Tên đơn vị Số V/v Đăng ký nội quy lao động CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỦa bộ XÂy dựng số 04/2008/QĐ-bxd ngàY 03 tháng 4 NĂM 2008 VỀ việc ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựNG”

tải về 59.95 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương