ĐẠi học quốc gia hà NỘi cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 16.65 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích16.65 Kb.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1846 /QĐ-CTHSSVHà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2011QUYẾT ĐỊNH

Về việc khen thưởngGIÁM ĐỐC

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Quy định về Tổ chức và Hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội được ban hành theo Quyết định số 600/TCCB, ngày 01 tháng 10 năm 2001 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quy định về Tiêu chuẩn và Quy trình xét duyệt Thi đua - Khen thưởng của Đại học Quốc gia Hà Nội được ban hành theo Quyết định số 55/CT-HSSV ngày 23 tháng 5 năm 2005 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ công văn đề nghị khen thưởng của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Tự nhiên;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tặng Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho các sinh viên tiêu biểu đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện khoá học 2007 – 2011 thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Chính trị và Công tác HSSV, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và các sinh viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:

- Như Điều 2;- Lưu: VT, Ban CTHSSV, T4.


(đã ký

PGS.TS. Phạm Trọng Quát
danh s¸ch sinh viªn ®­îc nhËn b»ng khen cña gi¸m ®èc ®hqghn (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 1846/Q§-CTHSSV ngµy 23 th¸ng 6 n¨m 2011

cña Gi¸m ®èc §HQGHN)


  1. Vũ Thị Phượng, QH-2007.T.CQ, Ngành Công nghệ Hóa học

  2. Đào Thanh Phương, QH-2007.T.CQ, Tiên tiến Hóa học

  3. Nguyễn Hải Hà, Lớp cử nhân khoa học tài năng, QH-2007.T.CQ, Ngành Toán học

  4. Nguyễn Thị Thùy Liên, Lớp cử nhân khoa học tài năng, QH-2007.T.CQ, Ngành Hóa học

  5. Trần Nhật Anh, Lớp cử nhân khoa học tài năng, QH-2007.T.CQ, Ngành Sinh học

  6. Lê Thị Khánh, QH-2007.T.CQ, Ngành Sinh học

  7. Lê Thị Vân Hạnh, Lớp chất lượng cao, QH-2007.T.CQ, Ngành Môi trường

  8. Nguyễn Ngọc Minh, QH-2007.T.CQ, Ngành Công nghệ Sinh học

  9. Nguyễn Minh Hạnh, QH-2007.T.CQ, Ngành Khí tượng.

Ấn định danh sách gồm 09 sinh viên.
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương