ĐẠi học quốc gia hà NỘi cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 8.89 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích8.89 Kb.
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1623 /QĐ-QHQTHà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2011
QUYẾT ĐỊNH

Về việc cử cán bộ đi nước ngoài

­­­­­­­­­­­­­­­­

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
Căn cứ Nghị định số 07/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2001 của Chính phủ về Đại học Quốc gia;

Căn cứ Quy chế về Tổ chức và Hoạt động của Đại học Quốc gia được ban hành theo Quyết định số 16/2001/QĐ-TTg, ngày 12 tháng 02 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 136/2007/NĐ-CP, ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về thủ tục xuất-nhập cảnh;

Căn cứ Quy định tạm thời về Quản lý công tác hợp tác quốc tế ban hành kèm theo Quyết định số 4632/2008/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/8/2008 của Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 2239/QĐ-BGDĐT, ngày 30 tháng 5 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cử đoàn cán bộ, học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế năm 2011 tại Thổ Nhĩ Kỳ;

Xét đề nghị của Trưởng ban Tổ chức-Cán bộ và Trưởng ban Quan hệ Quốc tế,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cử PGS. TS. Nguyễn Văn Đậu, giảng viên chính (15.110), Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, tham gia đoàn dẫn học sinh thi Olympic Hóa học Quốc tế năm 2011, tại Thổ Nhĩ Kỳ, trong thời gian từ ngày 7/7/2011 đến ngày 20/7/2011.
Kinh phí: - Phía mời đài thọ chi phí ăn, ở và đi lại;

- Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu các chi phí khác .


Điều 2. Ông Nguyễn Văn Đậu có trách nhiệm nộp báo cáo của chuyến đi công tác nói trên theo Quy định tạm thời về Quản lý công tác hợp tác quốc tế ban hành kèm theo Quyết định số 4632/2008/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/8/2008 của Đại học Quốc gia Hà Nội.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng ban Tổ chức-Cán bộ, Trưởng ban Quan hệ Quốc tế, Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Tự nhiên và cán bộ có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như điều 3; (Đã ký)

- Bộ Ngoại giao;

- Lưu: VT, TCCB, QHQT, L4.PGS. TS. Phạm Trọng Quát
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương