§¹i häc Quèc gia Hµ Néi Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóctải về 17.04 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích17.04 Kb.
§¹i häc Quèc gia Hµ Néi Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

-------------------- --------------------

Sè : 1420 /Q§-TCCB Hµ Néi, ngµy 19 th¸ng 4 n¨m 2007

QuyÕt ®Þnh

cña Gi¸m ®èc §¹i häc Quèc gia Hµ Néi

VÒ viÖc:Ban hµnh Tiªu chÝ C¸n bé khoa häc ®Çu ®µn, ®Çu ngµnh cña §HQGHN.

-----------------------------------


Gi¸m ®èc §¹i häc Quèc gia Hµ Néi

- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 07/2001/N§-CP, ngµy 01 th¸ng 02 n¨m 2001 cña ChÝnh phñ vÒ §¹i häc Quèc gia;

- C¨n cø Quy chÕ Tæ chøc vµ Ho¹t ®éng cña §¹i häc Quèc gia ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 16/2001/Q§-TTg, ngµy 12/2/2001 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ;

- C¨n cø Quy ®Þnh vÒ Tæ chøc vµ Ho¹t ®éng cña §HQGHN ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 600/TCCB, ngµy 01/10/2001 cña Gi¸m ®èc §HQGHN;

- Theo ®Ò nghÞ cña ¤ng Tr­ëng Ban Tæ chøc C¸n bé,

QuyÕt ®Þnh

§iÒu 1: Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy Tiªu chÝ C¸n bé khoa häc ®Çu ®µn, ®Çu ngµnh cña §¹i häc Quèc gia Hµ Néi.

§iÒu 2: C¸c «ng (bµ) Ch¸nh v¨n phßng, Tr­ëng Ban chøc n¨ng vµ Thñ tr­ëng ®¬n vÞ trùc thuéc chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.
Gi¸m ®èc

®¹i häc Quèc gia Hµ Néi

(đã ký)
N¬i nhËn:

- Nh­ §iÒu 2;

- L­u VP, TCCB.GS.TSKH. §µo Träng Thi

§¹i häc Quèc gia Hµ Néi Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt nam§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

------------------ ---------------------Tiªu chÝ c¸n bé khoa häc ®Çu ®µn, ®Çu ngµnh

cña §¹i häc Quèc gia Hµ Néi

(Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 1420 /Q§-TCCB ngµy 19 th¸ng 4 n¨m 2007

cña Gi¸m ®èc §HQGHN) 1. Tiªu chÝ c¸n bé khoa häc ®Çu ®µn

Lµ c¸n bé khoa häc cã uy tÝn cao trong ho¹t ®éng chuyªn m«n vµ ®­îc tËp thÓ ®¸nh gi¸ cã ®ñ n¨ng lùc, phÈm chÊt chuyªn m«n chñ tr× mét chuyªn ngµnh khoa häc t¹i ®¬n vÞ, cô thÓ:

 1. Cã chøc danh gi¸o s­, phã gi¸o s­ hoÆc häc vÞ tiÕn sÜ khoa häc;

 2. Cã Ýt nhÊt 5 bµi b¸o khoa häc ®¨ng trªn c¸c t¹p chÝ khoa häc cã uy tÝn hoÆc s¶n phÈm khoa häc - c«ng nghÖ cã gi¸ trÞ lý luËn, thùc tiÔn cao (hîp ®ång KH-CN cã gi¸ trÞ kinh tÕ lín, b»ng s¸ng chÕ, c¸c gi¶i th­ëng KH-CN cÊp §HQGHN vµ t­¬ng ®­¬ng trë lªn, ...);

 3. Chñ tr× thùc hiÖn thµnh c«ng Ýt nhÊt 1 ®Ò tµi cÊp nhµ n­íc hoÆc ®Ò tµi träng ®iÓm, ®Æc biÖt cÊp §HQGHN;

 4. Cã gi¸o tr×nh hoÆc s¸ch chuyªn kh¶o thuéc lÜnh vùc chuyªn m«n ®­îc chÝnh thøc xuÊt b¶n;

 5. H­íng dÉn chÝnh Ýt nhÊt 01 luËn ¸n tiÕn sÜ ®· b¶o vÖ thµnh c«ng;

 6. §ang chñ tr× mét h­íng nghiªn cøu vµ tËp hîp ®­îc mét lùc l­îng nghiªn cøu m¹nh cña mét chuyªn ngµnh hoÆc liªn ngµnh;

 7. Sö dông thµnh th¹o tin häc vµ Ýt nhÊt mét ngo¹i ng÷ th«ng dông trong lÜnh vùc chuyªn m«n.

 1. Tiªu chÝ c¸n bé khoa häc ®Çu ngµnh

Lµ c¸n bé khoa häc cã uy tÝn cao trong ho¹t ®éng häc thuËt vµ ®­îc céng ®ång khoa häc suy t«n lµ mét trong nh÷ng nhµ khoa häc hµng ®Çu cña mét ngµnh khoa häc trong c¶ n­íc, cô thÓ:

 1. Cã chøc danh gi¸o s­;

 2. Cã Ýt nhÊt 10 bµi b¸o khoa häc ®¨ng trªn c¸c t¹p chÝ khoa häc cã uy tÝn quèc tÕ hoÆc s¶n phÈm khoa häc - c«ng nghÖ cã gi¸ trÞ lý luËn, thùc tiÔn tÇm cì quèc gia, quèc tÕ (ph¸t minh, s¸ng chÕ, gi¶i th­ëng,...);

 3. Chñ tr× thùc hiÖn thµnh c«ng Ýt nhÊt 2 ®Ò tµi cÊp nhµ n­íc hoÆc ®Ò tµi träng ®iÓm cÊp §HQGHN hoÆc dù ¸n hîp t¸c quèc tÕ lín;

 4. Cã Ýt nhÊt 01 s¸ch gi¸o khoa vµ 01 s¸ch chuyªn kh¶o thuéc lÜnh vùc chuyªn m«n ®· ®­îc chÝnh thøc xuÊt b¶n vµ ®­îc céng ®ång chuyªn m«n ®¸nh gi¸ cao;

 5. H­íng dÉn chÝnh Ýt nhÊt 02 luËn ¸n tiÕn sÜ ®· b¶o vÖ thµnh c«ng;

 6. Cã kinh nghiÖm qu¶n lý chuyªn m«n tõ cÊp bé m«n, phßng thÝ nghiÖm träng ®iÓm trë lªn;

 7. Cã uy tÝn khoa häc quèc tÕ, ®­îc mêi b¸o c¸o chÝnh thøc t¹i c¸c héi nghÞ, héi th¶o quèc tÕ; tham gia hoÆc chñ tr× ®Ò tµi, dù ¸n, ch­¬ng tr×nh hîp t¸c quèc tÕ; ®­îc mêi gi¶ng d¹y t¹i c¸c tr­êng ®¹i häc cã uy tÝn ë n­íc ngoµi hoÆc c¸c ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o quèc tÕ ë trong n­íc;

 8. Sö dông thµnh th¹o tin häc vµ tiÕng Anh trong giao tiÕp chuyªn m«n.


Gi¸m ®èc

®¹i häc Quèc gia Hµ Néi


(đã ký)
GS.TSKH. §µo Träng Thi
: userfile -> User -> minhle -> files
files -> BBỘ NỘi vụ Số: 04/2005/tt-bnv ccộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> BỘ NỘi vụ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng 6 năm 2006
files -> BỘ TÀi chính số: 141 /2011 /tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> CHÍnh phủ Số: 152
files -> Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012
files -> BỘ NỘi vụ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> ĐẠi học quốc gia hà NỘI
files -> Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ
files -> LỊch trình tổng quan đÀo tạo thạc sĩ
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương