ĐẠi học quốc gia hà NỘi cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam số 2100 /khtc độc lập Tự do Hạnh phúctải về 61.79 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích61.79 Kb.
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số 2100 /KHTC Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2006

H­íng dÉn x©y dùng quy chÕ chi tiªu néi bé

®èi víi ®¬n vÞ sù nghiÖp trùc thuéc §HQGHN thùc hiÖn

quyÒn tù chñ tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tµi chÝnh
Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 71/2006-TT-BTC ngày 9/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ;

Để ph¸t huy quyÒn tù chñ vÒ sö dông nguån tµi chÝnh cña c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp trùc thuéc; sử dụng kinh phí hoạt động thường xuyên được giao đúng mục đích, tiết kiệm vµ cã hiÖu qu¶, gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng ho¹t ®éng, §¹i häc Quèc gia Hµ Néi (ĐHQGHN) h­íng dÉn c¸c ®¬n vÞ xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ nh­ sau:

I. §èi t­îng ¸p dông


1.1.Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc ĐHQGHN bao gồm các trường đại học thành viên, các khoa, các trung tâm, đơn vị trực thuộc có chức năng đào tạo và phục vụ đào tạo, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lập (đơn vị dự toán độc lập, có con dấu và tài khoản riêng, tổ chức bộ máy kế toán theo quy định của Luật kế toán) thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ, x©y dùng quy chÕ chi tiªu néi bé theo h­íng dÉn t¹i Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006 của Bộ Tài chính, h­íng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sã 43/2006/N§-CP cña ChÝnh phñ vµ c¸c néi dung cña v¨n b¶n nµy.

1.2.Các tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ thuộc ĐHQGHN bao gồm: c¸c ViÖn nghiªn cøu thµnh viªn, c¸c trung t©m, ®¬n vÞ nghiªn cøu khoa học trùc thuéc thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định tại Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập, x©y dùng quy chÕ chi tiªu néi bé theo h­íng dÉn t¹i Th«ng t­ sè 12/2006/TTLT- BKHCN-BTC-BNV ngµy 05/06/2006.
II. Môc ®Ých, nguyªn t¾c vµ c¸c b­íc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ

2.1.Mục đích

- Ph¸t huy quyÒn chñ ®éng cao ®é trong việc quản lý và chi tiêu tài chính cña Thủ trưởng đơn vị ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông kinh phÝ, n©ng cao chÊt l­îng hoạt động vµ t¨ng thu nhËp hîp lý cho c¸n bé, viªn chøc; ®¶m b¶o d©n chñ, c«ng b»ng, c«ng khai, minh b¹ch trong ho¹t ®éng qu¶n lý tµi chÝnh cña đơn vị;

- Tạo quyền chủ động cho cán bộ, viên chức trong đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao; thu hót vµ giữ được những người có năng lực trong đơn vị;

- Sử dụng tài sản đúng mục đích, có hiệu quả; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

- Là căn cứ để quản lý, thanh toán các khoản chi tiêu trong đơn vị; thực hiện kiểm soát của KBNN, §HQGHN, cơ quan tài chính và các cơ quan thanh tra, kiểm toán theo quy định.

2.2 Nguyên tắc vµ c¸c b­íc x©y dựng

2.2.1. Nguyªn t¾c

- §¶m b¶o tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña Nhµ n­íc vµ cña §HQGHN; ®¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt trong toµn §HQGHN nh­ng cÇn tÝnh ®Õn tÝnh ®Æc thï cña tõng ®¬n vÞ sù nghiÖp thµnh viªn, trùc thuéc.

- Quy chế chi tiêu nội bộ do Thủ trưởng đơn vị ban hành sau khi tổ chức thảo luận rộng rãi dân chủ, công khai trong đơn vị và có ý kiến thống nhất của tổ chức công đoàn đơn vị.

- Quy chế chi tiêu nội bộ chØ ®­îc ban hµnh sau khi cã ý kiÕn thèng nhÊt cña §HQGHN vµ ®­îc göi §HQGHN (Ban KHTC) để theo dõi, giám sát thực hiện; gửi Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị mở tài khoản giao dịch để làm căn cứ kiểm soát chi.

2.2.2. C¸c b­íc x©y dùng

- B­íc 1: §¬n vÞ thµnh lËp Ban so¹n th¶o quy chÕ chi tiªu néi bé, thµnh phÇn b¾t buéc gåm cã ®¹i diÖn l·nh ®¹o ®¬n vÞ, ®¹i diÖn l·nh ®¹o c¸c phßng ban, ®¬n vÞ, bé phËn trùc thuéc vµ ®¹i diÖn Ban ChÊp hµnh c«ng ®oµn cña ®¬n vÞ.

- B­íc 2: Ban so¹n th¶o tæ chøc biªn so¹n quy chÕ chi tiªu néi bé.

- B­íc 3: Tæ chøc c¸c th¶o luËn, gãp ý c«ng khai vµ th«ng qua quy chÕ chi tiªu néi bé, víi c¸c néi dung sau:

+) Tæ chøc lÊy ý kiÕn cña l·nh ®¹o ®¬n vÞ, cña Ban ChÊp hµnh c«ng ®oµn vµ cña c¸c Khoa, phßng, ®¬n vÞ, bé phËn trùc thuéc ®èi víi c¸c tr­êng ®¹i häc thµnh viªn; cña c¸c bé m«n, phßng, ®¬n vÞ, bé phËn trùc thuéc ®èi víi c¸c khoa, trung t©m, ®¬n vÞ trùc thuéc ®Æc biÖt lµ vÒ c¸c møc chi dù kiÕn cao h¬n møc chi do c¬ quan Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn quy ®Þnh;

+) Tæ chøc Héi nghÞ (®¹i biÓu) c¸n bé c«ng chøc ®Ó b¸o c¸o vµ th«ng qua quy chÕ chi tiªu néi bé, cã sù tham gia cña c¸c ban chøc n¨ng h÷u quan cña §HQGHN. Trong ®ã, mét sè tiªu chuÈn, ®Þnh møc quan träng ph¶i ®­îc lÊy ý kiÕn biÓu quyÕt riªng, tr­íc khi th«ng qua toµn bé b¶n quy chÕ chi tiªu néi bé cña ®¬n vÞ;

- B­íc 4: Hoµn chØnh v¨n b¶n quy chÕ chi tiªu néi bé theo kÕt luËn cña Héi nghÞ (®¹i biÓu) c¸n bé c«ng chøc.

- B­íc 5: Göi b¸o c¸o §HQGHN b¶n Quy chÕ chi tiªu néi bé ®· ®­îc ®¬n vÞ th«ng qua, ®Ó xem xÐt, cho ý kiÕn. Trường hợp Quy chÕ chi tiªu néi bé cña ®¬n vÞ cã các quy định không phù hợp với quy định của Nhà nước vµ §HQGHN thì trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo, §HQGHN sÏ có ý kiến yêu cầu đơn vị phải điều chỉnh lại cho phù hợp.

- B­íc 6: Ban hµnh chÝnh thøc Quy chÕ chi tiªu néi bé sau khi cã ý kiÕn thèng nhÊt cña §HQGHN; göi §HQGHN vµ Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị mở tài khoản giao dịch.III. Nội dung và phạm vi x©y dùng quy chÕ chi tiªu néi bé

1. VÒ nguån tµi chÝnh

§¬n vÞ ph¶i x¸c ®Þnh ®ñ, chi tiÕt c¸c nguån tµi chÝnh ®­îc sö dông, lµm c¨n cø ®Ó x©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c chÕ ®é, tiªu chuÈn, ®Þnh møc chi trong quy chÕ chi tiªu néi bé, phï hîp víi ®Æc thï vµ n©ng cao chÊt l­îng ho¹t ®éng.

1.1.Ng©n s¸ch Nhµ n­íc cÊp.

- Kinh phÝ NSNN cÊp ®¶m b¶o ho¹t ®éng th­êng xuyªn (nÕu cã).

- Kinh phÝ thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh«ng th­êng xuyªn; kinh phÝ thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc.

1.2. Nguån thu sù nghiÖp • C¸c kho¶n thu, møc thu ph¶i thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc vµ §HQGHN

- C¸c kho¶n thu ®ơn vị sù nghiÖp ®­îc giao thu phải thực hiện thu đúng, thu đủ theo mức thu và đối tượng thu do c¬ quan nhµ n­íc hoặc ĐHQGHN quy định theo thÈm quyÒn, nh­ lÖ phÝ tuyÓn sinh ®µo t¹o chÝnh quy, lÖ phÝ ký tóc x¸,...

- Các khoản thu do cơ quan nhà nước hoặc ĐHQGHN quy định theo thÈm quyÒn khung mức thu, nh­ học phí đào tạo chính quy, học phí đào tạo không chính quy, kinh phí hỗ trợ đào tạo sau đại học,... đơn vị căn cứ nhu cầu chi phục vụ cho hoạt động, khả năng đóng góp của xã hội để quyết định mức thu cụ thể theo thÈm quyÒn, cho phù hợp với đặc thù của từng hoạt động, từng đối tượng theo nguyên tắc thu đủ bù đắp chi phí, nhưng không được vượt quá khung mức thu theo quy định.

- C¸c kho¶n thu từ sản phẩm hàng hoá, dịch vụ được cơ quan nhà nước đặt hàng, mức thu theo đơn giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định (nếu có);


 • Các khoản thu, mức thu được tự chủ quyết định

- C¸c kho¶n thu häc phÝ c¸c ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o liªn kÕt quèc tÕ theo hîp ®ång víi ®èi t¸c n­íc ngoµi, lÖ phÝ tuyÓn sinh c¸c hÖ ®µo t¹o kh«ng chÝnh quy, lÖ phÝ cÊp chøng chØ,... ®¬n vÞ ®­îc quyết định mức thu cụ thể theo thÈm quyÒn, căn cứ nhu cầu chi phục vụ cho hoạt động, khả năng đóng góp của xã hội, phù hợp với đặc thù của từng hoạt động, từng đối tượng theo nguyên tắc thu đủ bù đắp chi phí.

- Các kho¶n thu sản phẩm do cơ quan nhà nước đặt hàng nhưng chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định giá, mức thu được xác định trên cơ sở dự toán chi phí được cơ quan tài chính cùng cấp thẩm định chấp thuận.

- C¸c kho¶n thu tõ hoạt động dịch vụ theo hợp đồng với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, các hoạt động liên doanh, liên kết, đơn vị quyết định các khoản thu, mức thu cụ thể theo nguyên tắc bảo đảm đủ bù đắp chi phí và có tích luỹ.

2. VÒ c¸c néi dung chi

Trong quy chế chi tiêu nội ®¬n vÞ x©y dùng các chế độ, tiêu chuẩn, định mức, mức chi thống nhất trong toµn đơn vị, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao, sử dụng kinh phí đúng mục đích, tiết kiệm có hiệu quả và tăng cường công tác quản lý.

2.1. C¸c tiªu chuÈn, chÕ ®é, ®Þnh møc chi ph¶i thùc hiÖn theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ n­íc, gåm:

a) Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;

b) Tiêu chuẩn, định mức về nhà làm việc;

c) Tiêu chuẩn, định mức trang bị điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động;

d) Chế độ công tác phí nước ngoài;

e) Chế độ tiếp khách nước ngoài và hội thảo quốc tế ở Việt Nam;

g) Chế độ quản lý, sử dụng kinh phí các chương trình mục tiêu quốc gia;

h) Chế độ sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ đột xuất được cấp có thẩm quyền giao;

i) Chế độ chính sách thực hiện tinh giản biên chế (nếu có);

k) Chế độ quản lý, sử dụng vốn đối ứng dự án, vốn viện trợ thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước;

l) Chế độ quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản, kinh phí mua sắm, sửa chữa lớn tài sản cố định phục vụ hoạt động sự nghiệp theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

2.2. C¸c tiªu chuÈn, ®Þnh møc chi thùc hiÖn theo khung ®Þnh møc do §HQGHN quy ®Þnh

a) Chi tr¶ thu nhËp t¨ng thªm cho ng­êi lao ®éng


 • Gi¸m ®èc §HQGHN quy ®Þnh vÒ khung møc chi tr¶ thu nhËp t¨ng thªm cho ng­êi lao ®éng, ®¶m b¶o thèng nhÊt trong toµn §HQGHN, cô thÓ nh­ sau:

+) HÖ sè chi tr¶ thu nhËp t¨ng thªm dùa trªn l­¬ng ng¹ch bËc, chøc vô (kh«ng bao gåm phô cÊp ­u ®·i, phô cÊp tr¸ch nhiÖm) ®èi víi c¸n bé qu¶n lý vµ c¸n bé gi¶ng d¹y trong cïng ®¬n vÞ ph¶i t­¬ng ®­¬ng nhau.

+) Møc chªnh lÖch hÖ sè tr¶ thu nhËp t¨ng thªm cho c¸c c¸ nh©n trong ®¬n vÞ dùa trªn l­¬ng ng¹ch bËc, chøc vô (tõ ng­êi cã hÖ sè thÊp nhÊt ®Õn ng­êi cã hÖ sè cao nhÊt) tèi ®a kh«ng qu¸ 1,5.

+) Møc chªnh lÖch hÖ sè tr¶ thu nhËp t¨ng thªm cho c¸c c¸ nh©n trong ®¬n vÞ dùa trªn møc ®é ®ãng gãp t¨ng thu, tiÕt kiÖm chi; khèi l­îng vµ møc ®é hoµn thµnh c«ng viÖc ®­îc giao (tõ ng­êi cã hÖ sè thÊp nhÊt ®Õn ng­êi cã hÖ sè cao nhÊt) tèi ®a kh«ng qu¸ 3.


 • Thñ tr­ëng ®¬n vÞ trùc thuéc hoÆc ®èi víi nh÷ng ®¬n vÞ trùc thuéc cã quy m« lín Thñ tr­ëng ®¬n vÞ trùc thuéc uû quyÒn cho thñ tr­ëng ®¬n vÞ cÊp d­íi trùc tiÕp, c¨n cø khung quy ®Þnh cña §HQGHN, kÕt qu¶ tµi chÝnh cña n¨m tr­íc vµ kh¶ n¨ng cña n¨m kÕ ho¹ch ®Ó x©y dùng ph­¬ng ¸n tr¶ thu nhËp t¨ng thªm cho ng­êi lao ®éng; ph­¬ng ¸n tr¶ thu nhËp t¨ng thªm cho c¸c c¸ nh©n theo nguyên tắc người nào có hiệu quả công tác cao, có đóng góp nhiều cho việc tăng thu, tiết kiệm chi được hưởng cao hơn và ngược lại; ®¶m b¶o c«ng b»ng, d©n chñ, c«ng khai, khuyÕn khÝch n©ng cao n¨ng suÊt vµ chÊt l­îng c¸c ho¹t ®éng. Tuú theo ®Æc thï cña tõng ho¹t ®éng, ®¬n vÞ quyÕt ®Þnh ph­¬ng ¸n tr¶ thu nhËp t¨ng thªm theo mét trong c¸c h×nh thøc sau:

- X©y dùng hÖ sè trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ, viên chức dựa trên lương ngạch, bậc chức vụ, hiệu suất công tác của từng cán bộ, phòng, ban đơn vị trực thuộc được phân loại theo bình bầu A,B,C...

- X¸c ®Þnh møc chi c¬ b¶n t­¬ng ®­¬ng hÖ sè 1, lµm c¨n cø x©y dùng hÖ sè trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ, viên chức dựa trên møc ®é ®ãng gãp lµm t¨ng nguån thu cña ®¬n vÞ; khèi l­îng vµ møc ®é hoµn thµnh c«ng viÖc ®­îc giao.

- KÕt hîp c¶ hai h×nh thøc trªn.

b) Chi nghiÖp vô chuyªn m«n • Giám đốc ĐHQGHN quyÕt định khung định mức chi thống nhất trong toàn ĐHQGHN vÒ chi x©y dùng khung ch­¬ng tr×nh, biªn so¹n ch­¬ng tr×nh, gi¸o tr×nh bËc ®¹i häc, chi chuyÓn ®æi ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o theo tÝn chØ, chi xuÊt b¶n, in Ên gi¸o tr×nh, chi thuª chuyªn gia, thuª gi¶ng viªn trong n­íc; quyÕt ®Þnh møc giê chuÈn/ c¸n bé gi¶ng d¹y.

 • Thủ trưởng đơn vị c¨n cø vµo c¸c khung định mức của ĐHQGHN quyết định møc chi cô thÓ phù hợp với đặc thù hoạt động, khả năng nguồn tài chính và bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong ®ã, quyÕt ®Þnh møc chi cô thÓ hç trî trùc tiÕp gi¶ng d¹y trªn c¬ së hoµn thµnh ®Þnh møc giê chuÈn theo quy ®Þnh vµ theo sè giê thùc tÕ gi¶ng d¹y v­ît møc giê chuÈn.

2.3. C¸c kho¶n chi ®­îc tù chñ quyÕt ®Þnh tiªu chuÈn, ®Þnh møc chi

a) Chế độ công tác phí trong n­íc;

b) Chi tiêu hội nghị và tiếp khách (trõ tiÕp kh¸ch n­íc ngoµi quy ®Þnh t¹i môc 2.1);

c) Sử dụng văn phòng phẩm;

d) Sử dụng điện thoại;

e) Sử dụng điện trong cơ quan;

g) Sử dụng ô tô phục vụ công tác;

h) Thanh toán các khoản chi phí nghiệp vụ chuyên môn (ngoµi c¸c kho¶n chi Gi¸m ®èc §HQGHN quyÕt ®Þnh khung ®Þnh møc thèng nhÊt trong toµn §HQGHN);

i) C¸c kho¶n chi cho hoạt động dịch vụ;

k) Quy định chi mua sắm, b¶o d­ìng th­êng xuyªn, thanh lý tài sản nhà nước tại đơn vị;

l) Những nội dung chi, mức chi cần thiết cho hoạt động của đơn vị, trong phạm vi xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, nhưng cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa ban hành;

C¸c kho¶n chi nªu t¹i môc 2.3 trªn ®©y, ®¬n vÞ ®­îc tù chñ quyÕt ®Þnh c¸c møc chi cô thÓ theo h­íng dÉn t¹i Phô lôc 01, Th«ng t­ sè 71/2006/TT-BTC cña Bé Tµi chÝnh, trong phạm vi nguồn tài chính của đơn vị, ®¶m b¶o sö dông kinh phÝ ®óng môc ®Ých, tiÕt kiÖm, hiÖu qu¶; hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®­îc giao.


IV. Sö dông kÕt qu¶ chªnh lÖch thu chi


3.1. Dù kiÕn chªnh lÖch thu chi

C¨n cø vµo nguån tµi chÝnh ®­îc sö dông, c¸c chÕ ®é, tiªu chuÈn ®Þnh møc chi tiªu thùc hiÖn theo quy chÕ chi tiªu néi bé, ®¬n vÞ dù kiÕn chªnh lÖch thu, chi cña n¨m kÕ ho¹ch, lµm c¬ së dù kiÕn tr¶ thu nhËp t¨ng thªm vµ trÝch lËp c¸c quü; x©y dùng ph­¬ng ¸n tr¶ l­¬ng, tr¶ thu nhËp t¨ng thªm cho c¸n bé, viªn chøc.3.2. Sö dông kÕt qu¶ chªnh lÖch thu, chi

3.2.1.C¸c néi dung ph¶i thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc

a) X¸c ®Þnh tæng thu nhËp t¨ng thªm: thùc hiÖn theo h­íng dÉn t¹i Kho¶n 3.2, Môc VIII, Môc IX Th«ng t­ sè 71/2006/TT-BTC, t­¬ng øng víi tõng lo¹i ®¬n vÞ sù nghiÖp.

b) T¹m øng chi tr­íc thu nhËp t¨ng thªm trong n¨m: thùc hiÖn theo h­íng dÉn t¹i Kho¶n 5, Môc VIII, Môc IX Th«ng t­ sè 71/2006/TT-BTC, t­¬ng øng víi tõng lo¹i ®¬n vÞ sù nghiÖp.

c) Tr×nh tù sö dông kÕt qu¶ chªnh lÖch thu chi: thùc hiÖn theo h­íng dÉn t¹i Kho¶n 4, Môc VIII Môc IX, Th«ng t­ sè 71/2006/TT-BTC, t­¬ng øng víi tõng lo¹i ®¬n vÞ sù nghiÖp.

d) Sö dông c¸c quü: thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 20 NghÞ ®Þnh sè 43/2006/N§-CP.

3.2.2. C¸c néi dung ®­îc tù chñ quyÕt ®Þnh

a) X©y dùng quy chÕ tr¶ tiÒn l­¬ng ng¹ch bËc vµ c¸c kho¶n phô cÊp cho tõng c¸n bé, viªn chøc: c¨n cø vµo chÕ ®é tiÒn l­¬ng ng¹ch, bËc vµ c¸c kho¶n phô cÊp theo l­¬ng (nÕu cã), hiÖu qu¶ c«ng viÖc cña tõng c¸ nh©n.

b) QuyÕt ®Þnh møc cô thÓ, tr­êng hîp trÝch lËp c¸c quü tõ chªnh lÖch thu, chi ho¹t ®éng th­êng xuyªn; trÝch lËp quü ph¸t triÓn ho¹t ®éng sù nghiÖp tõ khÊu hao TSC§;

c) QuyÕt ®Þnh møc chi cô thÓ, ®èi t­îng vµ tr­êng hîp sö dông c¸c quü hoÆc møc cô thÓ ®èi víi c¸c kho¶n chi khen th­ëng, chi phóc lîi tõ chªnh lÖch thu, chi ho¹t ®éng th­êng xuyªn, t­¬ng øng víi tõng lo¹i ®¬n vÞ sù nghiÖp.


IV. C¸c quy ®Þnh kh¸c


4.1.Thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ, đơn vị phải bảo đảm c¸c kho¶n chi có ®ñ chứng từ, hoá đơn hợp pháp, hợp lệ theo quy định, trừ các khoản thanh toán văn phòng phẩm, thanh toán công tác phí được đơn vị thực hiện chế độ khoán theo quy chế chi tiêu nội bộ, khoản thanh toán tiền cước sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động hàng tháng theo hướng dẫn tại Thông tư số 29/2003/TT-BTC ngày 14/4/2003 của Bộ Tài chính;

4.2. Đơn vị sự nghiệp không được dùng kinh phí của đơn vị để mua sắm thiết bị, đồ dùng, tài sản trang bị tại nhà riêng hoặc cho cá nhân mượn dưới bất kỳ hình thức nào (trừ điện thoại công vụ tại nhà riêng theo chế độ quy định).

4.3. Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp nhà nước, cấp bộ, ngành sö dông theo hướng dẫn của Bộ Tài chính-Bộ Khoa học và công nghệ.

V. Tæ chøc thùc hiÖn


5.1. C¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp trùc thuéc cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng quy chÕ chi tiªu néi bé theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh 43/2006/N§-CP, Th«ng t­ sè 71/2006/TT-BTC vµ c¸c néi dung h­íng dÉn t¹i v¨n b¶n nµy; ®èi víi c¸c ®¬n vÞ ®· cã Quy chÕ chi tiªu néi bé, tiÕn hµnh rµ so¸t vµ chØnh söa l¹i theo ®óng c¸c quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh 43/2006/N§-CP, Th«ng t­ sè 71/2006/TT-BTC vµ c¸c néi dung h­íng dÉn t¹i v¨n b¶n nµy. C¸c ®¬n vÞ göi Quy chÕ chi tiªu néi bé ®· ®­îc th«ng qua t¹i ®¬n vÞ, b¸o c¸o §HQGHN tõ th¸ng 12 n¨m 2006 ®Õn th¸ng 1 n¨m 2007.

5.2. §HQGHN xem xÐt vµ tham gia ý kiÕn trong thêi gian 15 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®­îc b¸o c¸o cña ®¬n vÞ.

5.3., TÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ ph¶i hoµn chØnh, ban hµnh Quy chÕ chi tiªu néi bé trong th¸ng 2 n¨m 2007 vµ göi §HQGHN (Ban KÕ ho¹ch Tµi chÝnh) ®Ó theo dâi, gi¸m s¸t; göi Kho b¹c Nhµ n­­íc (n¬i giao dÞch) ®Ó kiÓm so¸t chi. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, c¸c ®¬n vÞ ph¶i th­­êng xuyªn rµ so¸t bæ sung, ®iÒu chØnh Quy chÕ chi tiªu néi bé phï hîp víi ph¹m vi nguån tµi chÝnh, ®Æc thï ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ; ®¶m b¶o sö dông kinh phÝ ®óng môc ®Ých, tiÕt kiÖm, hiÖu qu¶ vµ n©ng cao chÊt l­­îng ho¹t ®éng.

5.4 .Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về §HQGHN để ®iÒu chØnh, bæ sung cho phï hîp.


KT. Gi¸m ®èc §¹i häc Quèc gia Hµ Néi

Phã gi¸m ®èc

N¬i nhËn: (§· ký)

- §¶ng uû §HQGHN;

- Ban Gi¸m ®èc §HQGHN;

- C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc §HQGHN.

- L­u VP, KHTCPGS. Ph¹m Träng Qu¸t

Phô lôc


Mét sè khung ®Þnh møc do Gi¸m ®èc §HQGHN quyÕt ®Þnh

thèng nhÊt trong toµn §HQGHN trong giai ®o¹n hiÖn nay

(KÌm theo c«ng v¨n sè 2100 /KHTC ngµy 29 th¸ng 11 n¨m 2006)
1)VÒ chi x©y dùng khung ch­¬ng tr×nh, biªn so¹n ch­¬ng tr×nh, gi¸o tr×nh bËc ®¹i häc

*/ Chi x©y dùng ch­¬ng tr×nh khung vµ ch­¬ng tr×nh m«n häc: • Biªn so¹n ch­¬ng tr×nh: kh«ng qu¸ 55.000 ®/ tiÕt.

 • Söa ch÷a, biªn tËp tæng thÓ: kh«ng qu¸ 30.000 ®/ tiÕt.

 • Ph¶n biÖn nhËn xÐt: kh«ng qu¸ 25 .000 ®/ tiÕt.

(Chi cho Héi ®ång thÈm ®Þnh)

*/ Chi biªn so¹n gi¸o tr×nh: • Biªn so¹n gi¸o tr×nh: 150.000 – 250.000 ®/ tiÕt.

 • Söa ch÷a, biªn tËp: 75.000 – 105.000 ®/ tiÕt.

 • Ph¶n biÖn nhËn xÐt: 60.000 – 90.000 ®/ tiÕt.

(Chi cho Héi ®ång thÈm ®Þnh)

Ghi chó: 1 tiÕt ®­îc tÝnh  3 trang (quy ®æi theo trang A4)

2) VÒ chi thuª chuyªn gia, thuª gi¶ng viªn trong n­íc

Møc chi thuª chuyªn gia, thuª gi¶ng viªn trong n­íc t­¬ng ®­¬ng víi møc tiÒn l­¬ng, tiÒn c«ng b×nh qu©n cña 1 c¸n bé gi¶ng d¹y t¹i §HQGHN, tõ 45.000 ®- 80.000 ®/tiÕt.3) VÒ ®Þnh møc giê chuÈn/ CB gi¶ng d¹y

§Þnh møc cô thÓ: 270 giê chuÈn /CB gi¶ng d¹y/n¨m.Trong ®ã, sè giê chuÈn trong ®Þnh møc bao gåm c¶ giê coi thi, chÊm thi, ra ®Ò thi (®· quy chuÈn)

: UserFiles -> File -> van%20ban%20phap%20quy
File -> UỶ ban quốc phòng và an ninh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
File -> Số: 38/2009/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
File -> BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
File -> KỲ HỌp thứ TÁM, quốc hội khóa XIII (20/10/2014 – 28/11/2014)
File -> UỶ ban thưỜng vụ quốc hội ban dân nguyện kỳ HỌp thứ SÁU quốc hội khoá XII
van%20ban%20phap%20quy -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số: 269/QĐ-bgdđt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
van%20ban%20phap%20quy -> Công khai thông tin về nội dung và chuẩn chất lượng nghề nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống Thông tin
van%20ban%20phap%20quy -> THÔng báo công khai thông tin về nội dung và chuẩn chất lượng nghề nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Truyền dữ liệu và Mạng máy tính
van%20ban%20phap%20quy -> Công khai thông tin về nội dung và chuẩn chất lượng nghề nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ Phần mềm
van%20ban%20phap%20quy -> ĐOÀn trưỜng đẠi học công nghệ
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương