Đại học Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật hóa họctải về 1.39 Mb.
trang1/8
Chuyển đổi dữ liệu05.08.2016
Kích1.39 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯNG ĐẠI HỌC NHA TRANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
Tên chương trình: Công nghệ kỹ thuật hóa học (Chemical Engineering)

Trình độ đào tạo: Đi hc

Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật hóa học (Chemical Engineering)

Mã ngành: 52510401

Hình thức đào tạo: Chính quy

(Ban hành theo quyết định số: 682/QĐ-ĐHNT ngày 11/6/2013

của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang)
I. Mục tiêu đào tạo


    1. Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học trang bị cho người họcmôi trường và những hoạt động giáo dục để họ hình thành và phát triển nhân cách, đạo đức, tri thức, kỹ năng cơ bản và cần thiết nhằm đạt được thành công về nghề nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn và các lĩnh vực liên quan, đáp ứng nhu cầu xã hội.


    1. Mục tiêu cụ thể

Người họctốt nghiệp chương trình đào tạo đại học Công nghệ kỹ thuật hóa học có các phẩm chất, kiến thức và kỹ năng sau:

1. Hiểu biết chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp và có ý thức học tập để nâng cao năng lực và trình độ.

2. Hiểu và vận dụng kiến thức toán, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội - nhân văn, kiến thức cơ sở vào ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học.

3. Đạt trình độ ngoại ngữ theo một trong các chuẩn sau: tiếng Anh TOEIC 350 điểm hoặc tương đương; tiếng Pháp DELF A1 75 điểm hoặc tương đương; tiếng Trung HSK 130 điểm hoặc tương đương.

4. Thiết kế, cải tiến quy trình công nghệ hóa học, thiết kế nhà máy hóa chất đáp ứng yêu cầu kinh tế, kỹ thuật và môi trường.

5. Vận hành, lựa chọn/thiết kế thiết bị công nghệ hóa học.

6. Quản lý chất lượng nguyên liệu, sản phẩm, môi trường trong doanh nghiệp hóa chất.

7. Tổ chức, quản lý, tham gia hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp hóa chất.

8. Tham gia đào tạo nhân lực ngành công nghệ kỹ thuật hóa học.

9. Làm việc độc lập, làm việc hiệu quả trong môi trường tập thể.

10. Sử dụng tin học phục vụ cho công việc chuyên môn và quản lý.
II. Thời gian đào tạo: 4 năm

Toàn khóa học được bố trí trong 08 học kỳ (4 năm).III. Khối lượng kiến thức toàn khóa:

Khối lượng kiến thức toàn khoá: 130 tín chỉ (không kể khối lượng kiến thức Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng - an ninh).


PHÂN BỐ KIẾN THỨC

KHỐI KIẾN THỨC

Tổng

Kiến thức

bắt buộc

Kiến thức

tự chọn

Tín chỉ

Tỷ lệ

(%)


Tín chỉ

Tỷ lệ

(%)


Tín chỉ

Tỷ lệ

(%)


I. Kiến thức giáo dục đại cương

51

39,23

42

82,35

9

17,65

Kiến thức chung

20

15,38

20

100,00

0

0,00

Khoa học xã hội và nhân văn

9

6,92

5

55,56

4

44,44

Toán và khoa học tự nhiên

22

16,92

17

77,27

5

22,73

II. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

79

60,77

67

84,81

12

15,19

Kiến thức cơ sở ngành

39

30,00

33

84,62

6

15,38

Kiến thức ngành

40

30,77

34

85,00

6

15,00

Cộng

130

100,00

109

83,85

21

16,15

: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016


  1   2   3   4   5   6   7   8


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương