ĐẠi học an giang khoa kinh tế quản trị kinh doanh tóm tắt bài giảng MÔn lý thuyếT & chính sách thưƠng mại quốc tếtải về 0.69 Mb.
trang1/16
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích0.69 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


ĐẠI HỌC AN GIANG

KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH


Tóm tắt bài giảng

MÔN LÝ THUYẾT & CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
(Dành cho các lớp đại học)
Biên soạn: NGUYỄN THANH XUÂN


Long Xuyên tháng 08 năm 2009

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
ADB – Asia Development Bank : Ngân hàng phát triển Châu Á.

AFTA – ASEAN Free Trade Area : Khu vực mậu dịch tự do ASEAN.

APEC – Asia-Pacific Economic Cooperation : Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương.

ASEAN – Association of Southeast Asian Nations : Hiệp hội các nước Đông Nam Á.

ERP – Effective Rate of Protection : Tỷ lệ bảo hộ hữu hiệu.

EOI – Export-Oriented Industrialization : Chiến lược công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu

EU – Europe Union : Liên minh Châu Âu.

FDI - Foreign Direct Investment : Đầu tư trực tiếp nước ngoài.

FII - Foreign Indirect Investment : Đầu tư gián tiếp nước ngoài.

GSP – Generalized System of Preferences : Chế độ thuế quan ưu đãi phổ cập

H-O : Heckscher – Ohlin.

H-O-S : Heckscher – Ohlin – Samuelson.

IMF – International Monetary Fund : Quỹ Tiền tệ Quốc tế.

ISI – Import Substitution Industrialization: Công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu

LDCs – Least Developing Coutries : Các nước kém phát triển.

MFN – Most Favorite Nation : quy chế Tối huệ quốc.

NAFTA – North American Free Trade Agreement : Khu vực mậu dịch tự do Bắc Mỹ.

NICs – New Industrial Coutries: Những quốc gia công nghiệp mới.

NIEs – New Industrial Ecomomies: Những nền kinh tế công nghiệp mới.

NP – National Parity : Nguyên tắc ngang bằng dân tộc.

NT – National Treament : Đối xử quốc gia.

NTR – Normal Trade Relations : Quy chế quan hệ thương mại bình thường.

PNTR – Permanent Normal Trade Relations : Quy chế quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn.

ToT – Term of Trade : Điều kiện/Tỷ lệ thương mại.

VCR - Video Cassettes Recorder : đầu máy Video

VER – Voluntary Export Restraint : Hạn chế xuất khẩu tự nguyện.

WB – World Bank : Ngân hàng thế giới.

WTO – World Trade Organization : Tổ chức thương mại thế giới.

MỤC LỤC

MỤC LỤC iv

Chương 1 KHÁI QUÁT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 1

1.1 Đối tượng và nội dung môn học 1

1.1.1 Khái niệm 1

1.1.2 Đối tượng và mục đích nghiên cứu 1

1.1.3 Nội dung nghiên cứu 1

1.2 Tại sao các nước phải giao thương với nhau? 2

1.3 Những nguyên tắc cơ bản trong điều chỉnh thương mại quốc tế 2

1.3.1 Nguyên tắc tương hỗ - Réciprocity 2

1.3.2 Nguyên tắc tối huệ quốc (Most Favoured Nation - MFN) 2

1.3.3 Nguyên tắc đãi ngộ quốc gia (National Treatment - NT) 2

1.3.4 Ưu đãi cho các nước đang phát triển 3

1.4 Điều kiện thương mại (Term of Trade – ToT) 3

1.4.1 Khái niệm 3

1.4.2 Điều kiện thương mại tổng quát 3

1.5 Một số khái niệm khác 4

1.5.1 Giá quốc tế 4

1.5.2 Cân bằng mậu dịch cục bộ 4

1.5.3 Đường cong ngoại thương 5

1.5.4 Cân bằng mậu dịch tổng quát 5

Chương 2 CÁC LÝ THUYẾT THƯƠNG MẠI CỔ ĐIỂN 6

2.1 Thuyết trọng thương 6

2.2 Lợi thế tuyệt đối (Absolute Advantage) 6

2.3 Lợi thế so sánh (Comparative Advantage) 7

2.4 Chi phí cơ hội (Opportunity Cost) 10

2.5 Lợi thế kinh tế nhờ quy mô (Economy of Scale) 12

Chương 3 CÁC LÝ THUYẾT HIỆN ĐẠI 13

3.1 Chi phí cơ hội gia tăng 13

3.2 Thuyết lợi thế tương đối Heckscher - Ohlin 13

3.2.1 Giả định 13

3.2.2 Lợi thế tương đối 14

3.3 Lý thuyết H-O-S 14

3.3.1 Giá cả khác biệt được tạo ra như thế nào? 14

3.3.2 Cân bằng tương đối và cân bằng tuyệt đối 14

3.3.3 Lý thuyết cân bằng giá cả các yếu tố sản xuất và lý thuyết H-O-S 14

3.3.4 Kiểm chứng thực tế 15

3.3.5 Nghịch lý Leontief 15

3.4 Lý thuyết về chu kỳ sống quốc tế của sản phẩm 15

3.4.1 Giai đoạn sản phẩm mới: 15

3.4.2 Giai đoạn sản phẩm chín mùi: 15

3.4.3 Giai đoạn sản phẩm tiêu chuẩn hóa: 16

3.5 Lợi thế cạnh tranh quốc gia - mô hình viên kim cương Michael Porter 16

3.5.1 Nhu cầu thị trường 16

3.5.2 Các yếu tố sản xuất 16

3.5.3 Các ngành công nghiệp liên kết và bổ trợ 17

3.5.4 Các chiến lược, cấu trúc và tính cạnh tranh của các công ty 17

Chương 4 THUẾ QUAN 18

4.1 Khái niệm 18

4.2 Các phương pháp đánh thuế 18

4.3 Thuế xuất khẩu 18

4.4 Thuế nhập khẩu 18

4.5 Thuế suất danh nghĩa và tỷ lệ bảo hộ hữu hiệu 18

4.5.1 Thuế suất danh nghĩa 18

4.5.2 Tỷ lệ bảo hộ hữu hiệu 18

4.6 Chi phí và lợi ích của Thuế quan 19

4.6.1 Thuế quan đối với một nước nhỏ 19

4.6.2 Thuế quan đối với một nước lớn 21

4.6.3 Phản ứng của các doanh nghiệp 22

Chương 5 HÀNG RÀO PHI THUẾ QUAN 23

5.1 Hạn ngạch nhập khẩu 23

5.2 Hạn chế xuất khẩu tự nguyện (VER) 24

5.3 Biện pháp mở rộng nhập khẩu tự nguyện 24

5.4 Quy định hàm lượng nội địa của sản phẩm 24

5.5 Cartel quốc tế 24

5.6 Bán phá giá 25

5.6.1 Khái niệm 25

5.6.2 Mặt tích cực của bán phá giá 25

5.7 Trợ cấp 25

5.8 Hàng rào kỹ thuật 26

5.9 Chính sách mua hàng của chính phủ 26

Chương 6 LIÊN KẾT KINH TẾ VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ QUỐC TẾ 27

6.1 Khái niệm 27

6.2 Các hình thức liên kết kinh tế quốc tế 27

6.2.1 Khu vực mậu dịch tự do (Free Trade Area/Zone) 27

6.2.2 Liên minh về thuế quan (Customs Union) 27

6.2.3 Thị trường chung (Common Market) 28

6.2.4 Liên minh về kinh tế (Economic Union) 28

6.2.5 Liên minh về tiền tệ (Moneytary Union) 28

6.3 Liên hiệp thuế quan 28

6.3.1 Liên hiệp thuế quan tạo lập mậu dịch 28

6.3.2 Liên hiệp thuế quan chuyển hướng mậu dịch 29

6.4 Các định chế thương mại quốc tế 30

6.4.1 WTO 30

6.4.2 ASEAN 30

6.4.3 APEC 30

6.4.4 Liên minh Châu Âu 30

6.4.5 IMF 30

6.4.6 WB 30

6.4.7 ADB 30

Chương 7 MẬU DỊCH QUỐC TẾ Ở CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN 31

7.1 Vai trò của mậu dịch quốc tế đối với các nước đang phát triển 31

7.1.1 Bi quan 31

7.1.2 Lạc quan 31

7.1.3 Quan điểm của Harbenler 31

7.1.4 Cơ hội nào cho các nước nghèo? 31

7.2 ToT ở các nước đang phát triển 32

7.2.1 Xu hướng suy giảm ToT và bằng chứng nghiên cứu 32

7.2.2 Thử lý giải nguyên nhân 32

7.3 Xuất khẩu không ổn định 32

7.3.1 Nguyên nhân và ảnh hưởng 32

7.3.2 Các thỏa thuận hàng hóa quốc tế 33

7.4 Công nghiệp hóa ở các nước đang phát triển 33

7.4.1 Chiến lược công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu 33

7.4.2 Chiến lược công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu (EOI) 34

7.4.3 Công nghiệp hóa ở một số nước 34

7.5 Các chính sách của Việt Nam 34
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương