I. CÔNg tác chỉ ĐẠO, TỔ chức triển khai thực hiệNtải về 266.28 Kb.
trang4/4
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích266.28 Kb.
#21208
1   2   3   4

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Mặt được:

Được sự quan tâm của Bộ Nội vụ, Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố đã chỉ đạo một cách nghiêm túc công tác quản lý nhà nước về thanh niên theo các Chương trình, Kế hoạch đã đề ra; góp phần xây dựng hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về công tác thanh niên từ Thành phố đến quận - huyện, phường - xã, thị trấn đảm bảo bố trí đủ biên chế làm công tác thanh niên theo quy định của Bộ Nội vụ.

Nghị quyết 45/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch 45/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố, được các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các Sở - ban - ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện quán triệt, chỉ đạo thực hiện một cách nghiêm túc, phân công cụ thể cho từng phòng, ban và chuyên viên thực hiện với những nội dung thiết thực, bám sát vào nhiệm vụ trọng tâm theo từng ngành, lĩnh vực chuyên môn.

Các hoạt động phong trào, tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước được thực hiện khá thường xuyên và bước đầu đạt được nhiều kết quả tích cực.

Các tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Thành phố đã chủ động triển khai và tích cực thực hiện các nội dung trọng tâm góp phần hoàn thành các chỉ tiêu trong Chương trình phát triển thanh niên và phong trào thanh niên Thành phố, đồng thời đẩy mạnh việc đầu tư, xây dựng các thiết chế văn hóa phục vụ thanh thiếu nhi Thành phố; chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố, tích cực phối hợp, liên tịch với các ngành, các cấp nhằm thực hiện những giải pháp chăm lo, trợ giúp và khơi sức cho thanh niên. Nhiều kế hoạch liên tịch đã được ký kết phối hợp thực hiện đồng bộ, tạo cơ chế thuận lợi cho các phong trào thanh niên tình nguyện, đồng thời góp phần thực hiện tốt các nội dung theo Kế hoạch 45/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố.

2. Mặt tồn tại, hạn chế:

Bên cạnh những thuận lợi nêu trên,việc thực hiện Kế hoạch 45/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố còn gặp một số tồn tại, hạn chế sau:

- Các Sở - ban - ngành Thành phố chưa có Kế hoạch cụ thể thực hiện Kế hoạch số 45/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố, chỉ lồng ghép vào trong kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn hoặc trong kế hoạch công tác thanh niên tại cơ quan, đơn vị nên hiệu quả thực hiện chưa cao; công tác phối hợp giữa các ngành liên quan chưa chặt chẽ, việc lồng ghép các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch 45/KH-UBND vào việc thực hiện các chỉ tiêu trong Chương trình phát triển thanh niên của Thành phố còn hạn chế; trong công tác phối hợp giữa Thành Đoàn và các Sở - ban - ngành liên quan chưa được quan tâm đúng mức, chưa mang tính chủ động cao.

- Cơ sở dữ liệu về thanh niên Thành phố chưa có, vì vậy các cơ quan, ban ngành thường gặp khó khăn trong việc quản lý, khó thống kê các chỉ số phát triển thanh niên ở ngành, lĩnh vực phụ trách cũng như chưa thể định hình các đối tượng thanh niên theo giới tính, độ tuổi để thuận tiện trong công tác tham mưu cơ chế, chính sách.

- Công chức phụ trách công tác thanh niên tại Sở - ban - ngành và Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường, xã - thị trấn phải kiêm nhiệm nhiều công tác khác nhau, sự phân công chưa ổn định, chất lượng tham mưu còn thấp. Việc xây dựng cơ chế, chính sách cho thanh niên còn mờ nhạt, chưa đi vào chiều sâu và đạt chất lượng chưa cao.

- Một số công trình, đề án dành cho thanh niên có chi phí đầu tư, xây dựng từ nguồn ngân sách Thành phố đang được triển khai chậm do chưa đẩy mạnh việc xã hội hóa và nguồn kinh phí đầu tư từ ngân sách phải ưu tiên nhiều công trình về giao thông vận tải và các công trình trọng điểm về phát triển kinh tế - xã hội nên chưa thể tập trung để đẩy nhanh tiến độ cho các công trình dành cho thanh niên Thành phố.IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG GIAI ĐOẠN 2015 – 2020

1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Nghị quyết số 45/NQ-CP và chỉ đạo các Sở - ban - ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện, các tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên trên địa bàn Thành phố tập trung thực hiện dứt điểm các nội dung còn hạn chế, tiếp tục phát huy những thành quả của việc thực hiện Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2010 và Công văn số 2184/UBND-VX ngày 20 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

2. Chỉ đạo các Sở - ngành, quận - huyện tập trung các giải pháp tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố về cơ chế, chính sách, công tác phối hợp hoạt động của Ủy ban nhân dân Thành phố và Ban Chấp hành Thành Đoàn cùng các Sở - ban - ngành để triển khai các hoạt động xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, giảm tình trạng thất nghiệp trong thanh niên, hạn chế các tệ nạn xã hội, tạo nhiều sân chơi bổ ích, thúc đẩy các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, tăng cường các biện pháp trong lĩnh vực y tế, giáo dục, đẩy mạnh việc đầu tư, xây dựng các nhà thiếu nhi, các thiết chế văn hóa dành cho thanh niên góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu trong Chương trình phát triển thanh niên Thành phố và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2015-2020.

3. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả của các hoạt động Đoàn - Hội, các phong trào thanh niên tình nguyện, phong trào thanh thiếu nhi Thành phố, trọng tâm là các hoạt động giáo dục đạo đức lối sống, tuyên truyền ý thức chấp hành pháp luật trong thanh niên, các nội dung việc làm, nghề nghiệp cho thanh niên, tích cực củng cố tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức trẻ của Thành phố cũng như các cán bộ, công chức thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên và các cán bộ Đoàn - Hội - Đội, xây dựng nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao phục vụ nhiệm vụ xây dựng và phát triển Thành phố.

4. Tăng cường rà soát, khảo sát việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên tại các Sở - ban - ngành và Ủy ban nhân dân quận - huyện để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP và Kế hoạch số 45/KH-UBND cũng như Chương trình phát triển thanh niên của Thành phố; chỉ đạo tăng cường các biện pháp, khả năng phối hợp giữa các Sở - ban - ngành với Ủy ban nhân dân quận - huyện và Sở - ban - ngành với Thành Đoàn trong việc thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, công trình theo kế hoạch số 45/KH-UBND đã đề ra.

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Chính phủ

- Chỉ đạo việc triển khai thực hiện ở các Bộ - ngành có liên quan về các nhiệm vụ, dự án, đề án trong Nghị quyết số 45/NQ-CP của Chính phủ và thường xuyên quan tâm chỉ đạo để việc quán triệt thực hiện ở các lĩnh vực chuyên môn được xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương, từ đó hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quy định rõ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cho cán bộ, công chức thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên tại các Sở - ban - ngành thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã để có cơ chế cho việc thực hiện các chính sách cho thanh niên và đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước ở địa phương.

- Chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các tầng lớp thanh niên ở các địa phương trên cả nước là đối tượng được điều chỉnh trong Luật Thanh niên năm 2005, qua đó sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên và có các giải pháp thực hiện một cách hiệu lực, hiệu quả Nghị quyết số 45/NQ-CP và Chiến lược phát triển Thanh niên Việt Nam cho phù hợp với tình hình xã hội, điều kiện phát triển và hội nhập của đất nước hiện nay.

2. Bộ Nội vụ

- Hướng dẫn cụ thể hàng năm về các tiêu chí để thực hiện các nhiệm vụ, đề án, dự án được giao trong Nghị quyết số 45/NQ-CP và tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản chỉ đạo đối với các Bộ - ngành liên quan trong việc đôn đốc, triển khai thực hiện theo hệ thống ngành dọc ở các lĩnh vực chuyên môn như: Giáo dục, Y tế, Văn hóa - Thể thao, Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chế độ, chính sách đối với các đối tượng thanh niên trên một số lĩnh vực, đối tượng như: dạy nghề, giải quyết việc làm, chính sách đối với thanh niên tình nguyện, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên khuyết tật, tàn tật, thanh niên sau cai nghiện, sau cải tạo.

- Xây dựng các mô hình điểm về thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên tại một số tỉnh, thành phố. Qua đó, nhân rộng, tạo điều kiện để các tỉnh, thành trong cả nước cùng giao lưu, học tập, rút kinh nghiệm trong công tác.

- Quan tâm tổ chức cho cán bộ, công chức làm công tác thanh niên được đi tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm về thanh niên và quản lý nhà nước về công tác thanh niên trong và ngoài nước.

- Đẩy nhanh tiến độ tham mưu, trình Chính phủ ban hành Hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thanh niên và Bộ chỉ số đánh giá phát triển thanh niên Việt Nam trong đó có kèm theo phần mềm hỗ trợ việc thu thập - quản lý - phân tích dữ liệu, chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý nhà nước về thanh niên theo các tiêu chí thống nhất, làm cơ sở cho việc phân loại, đánh giá, hoạch định các chính sách phát triển thanh niên.

Trên đây là Báo cáo sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ và kết quả 05 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn Thành phố./.

Nơi nhận:

- Bộ Nội vụ (Vụ Công tác thanh niên);

- Thường trực Thành ủy;

- Thường trực HĐND Thành phố;

- TTUB: CT, các PCT;

- Ban Tổ chức Thành ủy;

- Ban Tuyên giáo Thành ủy;

- Văn phòng Thành ủy;

- Thành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

- Sở Nội vụ (2b);

- Các Sở, ban, ngành Thành phố;

- Lực lượng TNXP TP;

- Ủy ban nhân dân các quận-huyện;

- VPUB: CPVP;

- Phòng VX, THKH;

- Lưu: VT, (VX/Ng.T)
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Tất Thành Cang

1 Trong 5 năm qua, Thành Đoàn đã ký liên tịch với 11 sở - ngành: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố, Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước Thành phố, Sở Giáo dục - Đào tạo, Ban An toàn giao thông Thành phố, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố, Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn; Liên tịch Hội Cựu chiến binh Thành phố, Hội Liên Hiệp Phụ nữ thành phố, Công an Thành phố, Bộ Tư lệnh Thành phố, Quân khu 7, Quân đoàn 4, lữ đoàn 146 Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân…

2 Trong năm, nguồn phát vay từ Quỹ thanh niên khởi nghiệp đạt 8,1 tỷ đồng/10 tỷ đồng đăng ký (năm 2013: đạt 11,3 tỷ đồng/15 tỷ đồng đăng ký).

3 Trong thời gian qua các Đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội từ Thành phố đến quận - huyện, phường, xã - thị trấn tổ chức kiểm tra 53.947 lượt cơ sở, phát hiện 29.874 lượt cơ sở vi phạm (chiếm tỷ lệ 55,38%). Kết quả xử lý: xử phạt vi phạm hình chính 29.491 cơ sở (trong số xử lý hành chính còn tiến hành đình chỉ kinh doanh 702 cơ sở, thu hồi giấy phép 80 cơ sở; tịch thu tang vật, phương tiện 1.172 cơ sở vi phạm có liên quan đến hoạt động văn hóa, xã hội…) và cảnh cáo 383 cơ sở.

Lực lượng Công an Thành phố và Công an quận - huyện phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức truy quét 10.501 lượt hoạt động mại dâm nơi công cộng, bắt 1.043 đối tượng liên quan đến tệ nạn mại dâm; tiến hành điều tra, khám phá 600 vụ vi phạm liên quan đến tệ nạn mại dâm tại cơ sở kinh doanh dịch vụ, bắt 2.945 đối tượng (trong đó: 409 đối tượng chủ chứa, môi giới; 1.552 đối tượng bán dâm và 984 người mua dâm).4 Trong đó có 12 điểm phối hợp với Trung tâm Tư vấn và cai nghiện ma túy (Quận Bình Thạnh: 09 điểm, Quận 5: 02 điểm và Hóc Môn: 01 điểm), 01 điểm được Cục Phòng chống tệ nạn xã hội hỗ trợ kinh phí và tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác trong năm 2013 đến nay vẫn còn duy trì hoạt động (Phường 14, Quận 4) và 02 điểm tư vấn do địa phương tự triển khai thực hiện (Phường Thạnh Xuân, quận 12 và Phường 17, quận Gò Vấp).

5 - Đã xây dựng hoàn thành 02 dự án nhà lưu trú công nhân (gồm dự án tại xã Tân Nhựt huyện Bình Chánh, diện tích sàn xây dựng là 16.626 m2, đáp ứng khoảng 1.458 chỗ ở; dự án nhà lưu trú công nhân khu chế xuất Linh Trung II, quận Thủ Đức, với diện tích sàn xây dựng là 18.150 m2, đáp ứng 2.500 chỗ ở);

- Ủy ban nhân dân thành phố đã chấp thuận chuyển 01 dự án nhà ở cho học viên sau cai nghiện được đầu tư xây dựng từ năm 2006 sang cho công nhân Cụm công nghiệp Nhị Xuân thuê, với diện tích sàn xây dựng khoảng 13.695m2, đáp ứng khoảng 1.300 công nhân. Tính lũy kế đến nay, tổng diện tích sàn nhà lưu trú công nhân xây dựng là 1.492.078 m2, đáp ứng khoảng 461.200 chỗ ở (trong đó Nhà nước và doanh nghiệp đầu tư xây dựng là 235.083 m2, đáp ứng khoảng 40.400 chỗ ở, phần còn lại xã hội hóa đầu tư xây dựng từ các hộ gia đình, cá nhân, đạt khoảng 30% so với kế hoạch đến năm 2015 là 800.000 m2 sàn).6 Trao 148.878 suất học bổng, trị giá hơn 158 tỉ đồng; tặng 28.673 giải thưởng khuyến học; bảo trợ 38 tài năng trẻ cấp thành phố. Có 2.375 đề tài tham dự giải thưởng Eureka, 343 đề tài đạt giải, 125 đề tài tham gia Vườn ươm sáng tạo khoa học và công nghệ trẻ. Chuyển giao 98 đề tài NCKH.


Каталог: layouts -> lacvietbio -> fckUpload -> 2015-6
fckUpload -> KẾ hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày Lễ lớn trong 6 tháng cuối năm 2012 tại thành phố Hồ Chí Minh
fckUpload -> CHỈ thị SỐ 51-ct/tw ngàY 04-01-2016 CỦa bộ chính trị Về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
fckUpload -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
fckUpload -> QuyếT ĐỊnh về ban hành Quy chế đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
fckUpload -> Độc lập Tự do Hạnh phúc SỞ NỘi vụ
fckUpload -> ĐOÀn tncs hồ chí minh ban chấp hành trung ưƠNG
fckUpload -> HƯỚng dẫn về xử lý sai phạm trong việc thu phí, lệ phí
fckUpload -> Ban thưỜng trực số: 1209

tải về 266.28 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương