I. Các mẫu tem rượu nhập khẩutải về 197.92 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích197.92 Kb.
PHỤ LỤC 1

QUY ĐỊNH VỀ MẪU TEM RƯỢU NHẬP KHẨU


(Ban hành kèm Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính)

I. Các mẫu tem rượu nhập khẩu

1. Các mẫu tem rượu nhập khẩu

Tem rượu nhập khẩu gồm hai mẫu:

- Tem rượu nhập khẩu dán vào loại rượu có độ cồn dưới 30 độ (độ cồn <300).

- Tem rượu nhập khẩu dán vào loại rượu có độ cồn bằng hoặc lớn hơn 30 độ (độ cồn >=300).2. Mô tả

02 mẫu tem rượu nhập khẩu do Tổng cục Hải quan in, phát hành có kích thước 13mm x 120mm, in giấy xi bóc vỡ, một mặt có tráng keo sẵn, thiết kế in 06 mầu và 01 mầu đóng số đỏ, hoa văn trang trí, vân nền bảo an tem rượu dựa trên phần mềm bảo an đặc biệt, gồm nhiều tầng lớp vân đan xen có độ tinh xảo cao, chống phục chế, làm giả.II. Mẫu tem

1. Tem rượu nhập khẩu độ cồn nhỏ hơn 30O2. Tem rượu nhập khẩu độ cồn bằng hoặc lớn hơn 30O

PHỤ LỤC 2

QUY ĐỊNH VỀ MẪU TEM RƯỢU SẢN XUẤT TIÊU THỤ TRONG NƯỚC
(Ban hành kèm Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính)

Mô tả tem

Tên tem: Tem rượu sản xuất trong nước.

Tem có 02 loại như sau:

1. Tem rượu sản xuất trong nước dán vào loại rượu có độ cồn bằng hoặc lớn hơn 20 độ

- Kích thước tem: 11cm x 1.3cm

- Tem in trên giấy bóc vỡ phủ sẵn cồn đối với tem sử dụng dán bằng tay; dán bằng máy.

- Tem in trên giấy dai dán bằng cồn lạnh đối với tem sử dụng dán bằng máy.

- Trên tem có in dòng chữ TEM RƯỢU (SXTN≥20o)

- Bên trái tem in dòng chữ TR01, mã vạch hai chiều; bên phải tem in ký hiệu, số thứ tự từ số 0.000.001 đến số 9.999.999 bằng mực màu đen.

2. Tem rượu sản xuất trong nước dán vào loại rượu có độ cồn nhỏ hơn 20 độ

- Kích thước tem: 11cm x 1.3cm

- Tem in trên giấy bóc vỡ phủ sẵn cồn đối với tem sử dụng dán bằng tay; dán bằng máy.

- Tem in trên giấy dai dán bằng cồn lạnh đối với tem sử dụng dán bằng máy.

- Trên tem có in dòng chữ TEM RƯỢU (SXTN<20o)

- Bên trái tem in dòng chữ TR02, mã vạch hai chiều; bên phải tem in ký hiệu, số thứ tự từ số 0.000.001 đến số 9.999.999 bằng mực màu đen.PHỤ LỤC 3

QUY ĐỊNH VỀ MẪU BIỂU QUẢN LÝ TEM
(Ban hành kèm Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính)

Mẫu số 01: Đơn đề nghị cấp tem rượu sản xuất tiêu thụ trong nước (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính)Tên đơn vị sản xuất rượu
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: /

........, ngày...... tháng....... năm......

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MUA TEM RƯỢU

SẢN XUẤT TIÊU THỤ TRONG NƯỚC

Kính gửi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . (1)

Tên tổ chức, cá nhân:...................................................................................

Mã số thuế: ..................................................................................................

Địa chỉ:..........................................................................................................

Điện thoại:................................... Fax:.....................

Giấy phép sản xuất rượu:.............................................................................

Tên người nhận tem rượu(2):.........................................................................

Số CMND:...........................Ngày cấp................... Nơi cấp.........................

Đề nghị mua tem rượu như sau:STT

Ký hiệu mẫu tem

Tên tem rượu

Đơn vị tính

Số lượng tem tồn

Số lượng tem đăng ký nhận

1

2

3

4

5

6

 

 

 

tem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc quản lý, sử dụng tem rượu theo đúng quy định./.
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)

(1) Cơ quan quản lý thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân sản xuất rượu

(2) Trường hợp uỷ quyền cho người khác nhận tem rượu phải có giấy ủy quyền của tổ chức, cá nhân có Giấy phép sản xuất rượu.

Mẫu số 02: Thông báo kết quả hủy tem rượu (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính)CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------


........, ngày...... tháng....... năm......

THÔNG BÁO

Kết quả hủy tem rượu

Kính gửi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . (1)

Tên tổ chức, cá nhân:.......................................................................................................

Mã số thuế:………………………………………………………………………………

Ðịa chỉ:…………………………………………………………………………………..

Phương pháp hủy tem rượu:…………………………………………………………….

Ngày……tháng……năm……, (tổ chức, cá nhân) thông báo hủy tem rượu như sau:

STT

Ký hiệu mẫu

Tên tem rượu

Ký hiệu

Từ số

Ðến số

Số lượng

1

2

3

4

5

6

7
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


 
 

 

 

 Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)

(1) Cơ quan quản lý thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân sản xuất rượu

Mẫu số 03: Báo cáo mất tem rượu (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính)CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------


........, ngày...... tháng....... năm......

BÁO CÁO

Mất tem rượu

Kính gửi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . (1)

Tên tổ chức, cá nhân:.......................................................................................................

Mã số thuế:………………………………………………………………………………

Ðịa chỉ:…………………………………………………………………………………..

Ngày........tháng........năm............. (tổ chức, cá nhân) phát hiện bị mất tem rượu như sau:STT

Ký hiệu mẫu

Tên tem rượu

Ký hiệu

Từ số… đến số…

Số lượng

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lý do mất tem rượu: .......................................................................................

Nay đơn vị báo cáo với ………………………. để phối hợp truy tìm, ngăn chặn lợi dụng và thông báo số tem rượu trên không còn giá trị sử dụng.


NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)

(1) Cơ quan quản lý thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân sản xuất rượu

Mẫu số 04: Kế hoạch mua tem rượu sản xuất tiêu thụ trong nước (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013của Bộ Tài chính)CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------


........, ngày...... tháng....... năm......

KẾ HOẠCH MUA TEM RƯỢU SẢN XUẤT TIÊU THỤ TRONG NƯỚC

Năm………

Kính gửi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . (1)

Tên tổ chức, cá nhân:.......................................................................................................

Mã số thuế:………………………………………………………………………………Ðịa chỉ:…………………………………………………………………………………..

STT

Ký hiệumẫu tem

Tên tem rượu

Đơn vị tính

Số lượng sử dụng năm trước

Số lượng tồn đầu năm

Số lượng nhận 10 tháng đầu năm

Ước nhận cả năm

Số lượng sử dụng 10 tháng đầu năm

Ước số lượng sử dụng cả năm

Ước số lượng tồn cuối năm

KH mua năm …

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=6+8-10

12Ghi chú: Kế hoạch sử dụng năm sau (cột 12) đã trừ ước số lượng tồn cuối năm


NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)

(1) Cơ quan quản lý thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân sản xuất rượu

Mẫu số 05: Kế hoạch mua bổ sung tem rượu sản xuất tiêu thụ trong nước (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính)CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------


........, ngày...... tháng....... năm......

KẾ HOẠCH MUA BỔ SUNG TEM RƯỢU SẢN XUẤT TIÊU THỤ TRONG NƯỚC

Năm………

Kính gửi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . (1)

Tên tổ chức, cá nhân:.......................................................................................................

Mã số thuế:………………………………………………………………………………Ðịa chỉ:…………………………………………………………………………………..

STT

Ký hiệu mẫu tem

Tên tem rượu

Đơn vị tính

Số lượng sử dụng năm trước

Số lượng tồn đầu năm

Số lượng đã đăng ký nhận trong năm theo KH

Số lượng đã nhận … tháng đầu năm

Ước số lượng nhận cả năm

KH mua bổ sung trong năm ….

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10=9-7


NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)

(1) Cơ quan quản lý thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân sản xuất rượu

Mẫu số 06: Báo cáo sử dụng tem rượu (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính)CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

……., ngày……… tháng……… năm………BÁO CÁO

Sử dụng tem rượu

Quý.... năm....

Kính gửi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . (1)

Tên tổ chức, cá nhân:…………………………………………………………………....

Mã số thuế:………………………………………………………………………………

Ðịa chỉ:…………………………………………………………………………………..

Đơn vị tính: sốSTT

Ký hiệu mẫu

Tên tem

Ký hiệu

Số tồn đầu kỳ, mua
trong kỳ


Số sử dụng, mất, huỷ trong kỳ

Tồn cuối kỳ

Tổng số

Số tồn đầu kỳ

Số mua trong kỳ

Tổng số sử dụng, mất, huỷ

Trong đó

Số lượng đã sử dụng

Mất

Hủy

Từ số

Đến số

Từ số

Đến số

Từ số

Đến số

Cộng

Số
lượng


Số

Số
lượng


Số

Từ số

Đến số

Số
lượng


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cam kết báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trên đây là đúng sự thật, nếu sai, đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ, tên)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)

(1) Cơ quan quản lý thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân sản xuất rượu

Mẫu số 07: Bảng kê rượu sản xuất trong nước còn tồn đến ngày 15/12/2013 (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính)CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------


........, ngày...... tháng....... năm......

BẢNG KÊ RƯỢU SẢN XUẤT TRONG NƯỚC CÒN TỒN

ĐẾN NGÀY 15/12/2013

Tên tổ chức, cá nhân:…………………………………......................

Mã số thuế:……………………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………...

Đơn vị tính: chai, hũ, bình…

STT

Loại rượu

Số lượng tồn

1

Rượu có nồng độ cồn <20 độ
2

Rượu có nồng độ cồn >=20 độ
Tổng

Xác nhận của cơ quan quản lý thị trường

Số lượng thực tế

- Rượu có nồng độ cồn <20 độ (chai, hũ, bình…):

- Rượu có nồng độ cồn >=20 độ (chai, hũ, bình…):NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)


PHỤ LỤC 4

MẪU BIỂU GIAO NHẬN, QUYẾT TOÁN TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TEM RƯỢU NHẬP KHẨU


(Ban hành kèm Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính)

Mẫu số 01: Đơn đề nghị mua tem rượu nhập khẩu (Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính)TÊN DOANH NGHIỆP/
TỔ CHỨC
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: ............

........, ngày...... tháng....... năm......

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP TEM RƯỢU NHẬP KHẨU

Kính gửi: ...................................................................(1)

Tên tổ chức, doanh nghiệp dán tem:………………………………..

Mã số thuế::…………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………...

Điện thoại:…………………………………………………………..

Tờ khai hải quan hoặc Quyết định bán hàng tịch thu, bán đấu giá số …… ngày ……. tháng …… năm ……,

Tên người nhận tem rượu: …………………………………….

Giấy giới thiệu số………. ngày …………….của……..

Số CMND số………. Ngày cấp ……………..Nơi cấp …………..

Đề nghị cấp tem rượu nhập khẩu như sau:

STT

Tên tem rượu

Đơn vị tính

Số lượng

Ghi chútem
Tổ chức, doanh nghiệp ….cam kết sử dụng tem đúng mục đích và quyết toán sử dụng tem với cơ quan Hải quan theo quy định. Trường hợp cơ quan chức năng phát hiện có sai phạm trong việc sử dụng tem, doanh nghiệp xin hoàn toàn chịu trách nhiệm./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- ...


NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)

(1) Cơ quan Hải quan nơi cấp tem rượu nhập khẩu

Ghi chú: Đối với trường hợp tổ chức, doanh nghiệp có Quyết định bán hàng tịch thu, bán đấu giá của cơ quan có thẩm quyền (trường hợp rượu nhập khẩu bị tịch thu) không phải ghi số tờ khai Hải quan.

Mẫu số 02: Báo cáo tình hình sử dụng tem rượu nhập khẩu (Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính)CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------


........, ngày...... tháng....... năm......

BẢNG KÊ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TEM RƯỢU NHẬP KHẨU

Kính gửi:.....................................................(1)

Tên tổ chức, cá nhân:…………………………………........................

Mã số thuế:……………………………………………………………Địa chỉ:………………………………………………………………...

STT

DIỄN GIẢI

Số lượng tem đã mua theo TKHQ, Quyết định ....

Số lượng tem đã sử dụng (tương ứng với số lượng chai rượu đã được dán tem)

Số lượng tem hỏng, rách, nát

Số lượng tem còn thừa

Ghi chú

Số lượng

Sêri, từ số - đến số

Số lượng

Sêri, từ số - đến số

Số lượng

Sêri, các số

Số lượng

Sêri, từ số - đến số

1

2

3

4

5

6

7

8

9=3-5-7

10

11

1

Số tờ khai ... ngày ...
2

Số tờ khai ... ngày ...Tổng cộng
Giải trình chênh lệch (trường hợp có chênh lệch) và ghi rõ nguyên nhân của tem hỏng, rách, nát.

Xác nhận của cán bộ Hải quan

(Nếu có)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)

Ghi chú:

(1) Cơ quan Hải quan nơi cấp tem rượu nhập khẩu

Cột 3 - Số lượng tem được cấp- doanh nghiệp ghi tổng số lượng tem được cấp theo tờ khai hải quan và các phiếu xuất tem hoặc phiếu giao nhận của đơn vị Hải quan.

Cột 5 - Số lượng tem đã sử dụng - doanh nghiệp ghi tổng số lượng tem đã sử dụng tương ứng với số lượng rượu nhập khẩu đã được dán tem có xác nhận của cán bộ hải quan.

- Báo cáo tình hình sử dụng tem rượu nhập khẩu được lập thành 02 bản (01 bản gửi cơ quan Hải quan qua cán bộ Hải quan làm nhiệm vụ giám sát, 01 bản lưu doanh nghiệp/tổ chức).


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương