I- lịch sử ĐOÀN: Bài ca chính thức của Đoàn (Đoàn ca) Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có tên là gì? a- thanh niên làm theo lời Báctải về 203.01 Kb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích203.01 Kb.
  1   2   3
I- LỊCH SỬ ĐOÀN:

1. Bài ca chính thức của Đoàn (Đoàn ca) Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có tên là gì?

a- Thanh niên làm theo lời Bác.                            b- Tiến lên đoàn viên.

c- Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ.                                   d- Lên đàng.2. Tác giả của bài Đoàn ca là ai?

a- Văn Cao                                                         b- Lưu Hữu Phước.c- Hoàng Hà                                                       d- Hoàng Hòa.

3. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc nào?

a- Hợp tác, bình đẳng, phối hợp và thống nhất hành động.b- Tập trung dân chủ .

c- Hiệp thương dân chủ.

d- Tự nguyện, tự quản.

4. Hãy cho biết cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn TNCS HCM?

a- Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc                      b- Đại hội đại biểu Đoàn các cấp.

c- Ban Chấp hành Đoàn các cấp                          d- Ban Thường vụ Đoàn các cấp.5. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của chi đoàn là gì?

a- Đại hội đại biểu cấp chi đoàn                           b- Đại hội đoàn viên.

c- Ban Chấp hành chi đoàn                                  d- Đoàn cấp trên.

6. Hệ thống tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh bao gồm mấy cấp?

a- 3 cấp                                                              b- 4 cấp .

c- 5 cấp                                                              d- 6 cấp .

7. Tổ chức cơ sở của Đoàn là gì?

a- Chi đoàn cơ sở                                                b- Đoàn cơ sở.

c- Đoàn cơ sở và chi đoàn bộ phận                      d- Đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở.

8. Điều kiện tối thiểu để thành lập chi đoàn là gì?

a- Có ít nhất 3 đoàn viên

b- Có ít nhất 5 đoàn viên.

c- Có ít nhất 10 đoàn viên

d- Chỉ cần có đoàn viên (không quan trọng số lượng).9. Điều kiện để thành lập Đoàn cơ sở là gì?

a- Có ít nhất 50 đoàn viên và 2 chi đoàn.

b- Có ít nhất 50 đoàn viên và 3 chi đoàn.

c- Có ít nhất 30 đoàn viên và 2 chi đoàn.

d- Có ít nhất 30 đoàn viên và 3 chi đoàn.10. Một trong những điều kiện để kết nạp đoàn viên TNCS HCM là gì?

a. Do tập thể đoàn viên chi đoàn xem xét, biểu quyết đồng ý 100%.

b. Do hội nghị BCH chi đoàn xét với quá nửa (1/2) số lượng UVBCH đồng ý.

c. Do hội nghị chi đoàn xét với quá nửa (1/2) số đoàn viên chi đoàn đồng ý .

d. Do hội nghị chi đoàn xét với quá nửa (1/2) số đoàn viên có mặt tại hội nghị đồng ý .11. Đoàn viên có mấy nhiệm vụ?

a- 3 nhiệm vụ                                                       b- 4 nhiệm vụ .

c- 5 nhiệm vụ                                                       d- 6 nhiệm vụ . 12. Đoàn viên có mấy quyền?

a- 3 quyền                                                           b- 4 quyền.

c- 5 quyền                                                           d- 6 quyền.13. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I diễn ra tại đâu?

a- Thái Nguyên                                                    b- Thái Bình.

c- Hà Nội                                                            d- Hà Tây.14. Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I, đồng chí được bầu làm Bí thư thứ 1 là ai?

a- Vũ Quang                                                       b- Vũ Mão.c- Nguyễn Lam                                                   d- Vũ Trọng Kim.

15. Khi được thành lập, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có tên là gì?

a- Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam.

b- Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương.

c- Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương.

d- Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương.16. Những truyền thống của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là gì

a. Truyền thống trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, kiên quyết phấn đấu vì độc lập, tự do, vì chủ nghĩa xã hội;

b. Truyền thống không ngừng rèn luyện trong đấu tranh cách mạng, hoạt động thực tiễn để cống hiến nhiều nhất cho cách mạng và trưởng thành mau chóng về mọi mặt;

c. Truyền thống của đội quân xung kích cách mạng nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đoàn kết thanh niên cả nước vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, đón lấy những nhiệm vụ năng nề, thực hiện đúng lời dạy của Bác Hồ: “Đâu Đảng cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”;d. Cả 3 câu trên đều đúng.

17. Ngày được bàn để tiến đến chọn là ngày thành lập Đoàn là ngày nào?

a- Ngày đầu tiên của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa I.

b- Ngày cuối cùng của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa I.

c- Ngày đầu tiên của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa II.d- Ngày cuối cùng của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa II

18. Ngày 26/3/1931 được chọn là ngày thành lập Đoàn tại Đại hội Đoàn nào

a- Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I (2/1950).

b- Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II (11/1956).

c- Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III (3/1961).

d- Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IV (11/1980).19. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có tên gọi Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương vào thời gian nào?

a- 1936 – 1939                                                   b- 1937 – 1939.

c- 1936 – 1940                                                   d- 1937 – 1940.

20. Nhiệm vụ của Đoàn đề ra tại Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần II thng 11/1956 là gì?

a- Đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì mà tổ quốc cần.

b- Đánh giặc, sản xuất, xây dựng đời sống mới.

c- Đoàn kết, tổ chức, tập hợp lực lượng thanh niên, học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành lực lượng hậu bị của Đảng.d- Xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thống nhất tổ quốc.

Động viên mọi người, mọi tầng lớp thanh niên đem hết sức lực, trí tuệ của mình vào công cuộc khôi phục kinh tế, phát triển văn hóa, củng cố quốc phòng, tham gia tích cực vào công cuộc củng cố miền Bắc, tiến dần từng bước lên chủ nghĩa xã hội, làm cơ sở vững chắc cho sự nghiệp đấu tranh thống nhất nước nhà”.21. Tháng 3/1965 phong trào 5 xung phong do ai phát động?

a- Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

b- Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên lao động Việt Nam.

c- Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng miền Nam Việt Nam.

d- Đại hội Đoàn toàn miền Nam.22. Số đoàn viên và thanh niên tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ là?

a- Hơn 30 vạn                                                     b- Hơn 40 vạn.c- Hơn 50 vạn                                                     d- Hơn 60 vạn.

23. Đoàn Thanh niên Lao động chính thức mang tên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại đâu, thời điểm nào?

a- Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (12/1976).

b- Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 12/1976.

c- Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (11/1980).

d- Sau 30/4/1975, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định đổi tên.24. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VI (10/1992) phát động 2 phong trào gì?

a- Thanh niên lập nghiệp; Vượt khó – Giúp bạn vượt khó.

b- Tuổi trẻ giữ nước; Vượt khó – Giúp bạn vượt khó.

c- Thanh niên lập nghiệp; Tuổi trẻ giữ nước.

d- Tuổi trẻ giữ nước; Giúp bạn vượt khó.25. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VI diễn ra vào thời gian nào ?

a. Từ 27/11 đến 30/11/1987                               b. Từ 15/10 đến 18/10/1992.

c. Từ 15/10 đến 20/10/1992                               d. Từ 26/11 đến 29/11/1997.

26. Đoàn Thanh niên phản đế Đông Dương được chính thức đổi tên thành Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam giai đoạn nào?

a. Từ 1931 – 1936                                              b. Từ 1937 - 1939.c. Từ 11/1939 – 1941                                         d. Từ 5/1941 - 1956.

27. Luật Thanh Niên được Quốc hội Khoá XI thông qua kỳ họp thứ 8 có hiệu lực từ ngày nào?

a. Ngày 1/7/2005                                                b. Ngày 2/7/2005.c. Ngày 1/7/2006                                                d. Ngày 2/7/2006.

28. Từ năm nào Ban bí thư Trung ương Đảng chọn tháng 3 hằng năm làm “Tháng Thanh niên”?

a. Năm 2001                                                       b. Năm 2002. c. Năm 2003                                                       d. Năm  2004.

29. Tác giả và thời gian ra đời mẫu huy hiệu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là ai?

a. Họa sĩ Huỳnh Văn Thuận – sáng tác năm 1951.

b. Họa sĩ Nguyên Hạo – sáng tác năm 1975.

c. Họa sĩ Bửu Chỉ – sáng tác năm 1956.

d. Họa sĩ Trương Thìn – sáng tác năm 1976.30.  “Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng chứ không thể là con đường nào khác”. Đây là câu nói nổi tiếng của ai?

a. Lý Tự Trọng                                                    b. Nguyễn Văn Trỗi.

c. Nguyễn Thái Bình                                            d. Tất cả đều sai.31. Cột mốc đánh dấu sự thống nhất tổ chức Đoàn trong cả nước với tên gọi chung: Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh được đánh dấu bằng sự kiện

a. Đại biểu 2 miền Nam – Bắc họp hội nghị hiệp thương tại Sài Gòn (15 – 21/11/1975).

b. Lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Đoàn tại Hà Nội (26/3/1976).

c. Hội nghị Ban chấp hành TW Đoàn lần thứ XXII tại Sài Gòn (đầu tháng 6/1976).d. Tất cả đều sai. (Sau khi hòa bình lập lại, trong phiên họp vào tháng 9-1955, Bộ chính trị trung ương Đảng đã chủ trương đổi tên Đoàn thanh niên cứu quốc Việt Nam thành Đoàn thanh niên lao động Việt Nam. Tại Đại hội toàn quốc lần thứ 2 của Đoàn thanh niên cứu quốc Việt Nam (II-1956), Đoàn đã chính thức mang tên Đoàn thanh niên lao động Việt Nam.)

32. Đoàn thanh niên cứu quốc được đổi tên thành Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam trong thời gian nào? Nghị quyết của ai?

a. Ngày 19/5/1950 – Do Bác Hồ đề xuất quyết định.

b. Ngày 3/2/1952 – Do BCH/TW Đảng ra nghị quyết .

c. Ngày 19/10/1955 – Do Ban Bí thư TW Đảng ra nghị quyết . 

d. Ngày 2/9/1957 – Do Đại hội Đoàn toàn quốc lần III.33. “Muốn Đoàn củng cố và phát triển thì tất cả đoàn viên phải gương mẫu”. Đó là chỉ thị của?

a. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II.

b. Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng với Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II.

c. Ban Bí thư Trung ương Đảng với Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II.d. Bác Hồ, khi Người đến dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II.

34. Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam được chính thức đổi tên thành Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam vào ?

a. Ngày 30/10/1956                                            b. Ngày 19/10/1955.

c. Ngày 25/10/1956                                            d. Ngày 4/11/1955.

35. Nhằm đáp ứng yêu cầu đoàn kết, tập hợp các tầng lớp thanh niên Việt Nam phục vụ sự nghiệp “Kháng chiến kiến quốc”, Bác Hồ đã ký sắc lệnh thành lập Nha Thanh niên và Thể thao vào thời gian nào?

a. 26/3/1931                                                       b. 27/3/1931.

c. 26/3/1946                                                       d. 27/3/1946.

36. Hình thức bầu cử nhân sự các cấp trong tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là?

a. Hiệp thương                                                     b. Biểu quyết.c. Bỏ phiếu kín                                                    d. Tất cả đều sai.

37. Người chiến sĩ cộng sản trẻ tuổi đã hy sinh anh dũng được truy tặng danh hiệu cao quý "Cảm tử quân số 1 của Thủ đô " là ai?

a. Lê Gia Định                                                     b. Nguyễn Viết Xuân .

c. Cao Xuân Quế                                                d. Lê Cảnh Nhượng .38. Khẩu hiệu hành động của tuổi trẻ tại Đại hội đại biểu Đòan Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tòan quốc lần thứ VII năm 1997?

a. Tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì tương lai tươi sáng của tuổi trẻ.b. Thanh niên Việt Nam xung kích, sáng tạo vì sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước; vì tương lai tươi sáng của tuổi trẻ.

c. Thanh niên Việt Nam sáng tạo, xung kích vì sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước; vì tương lai tươi sáng của tuổi trẻ.

d. Vì tương lai tươi sáng của tuổi trẻ, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

39. Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương được chính thức đổi tên thành Đoàn Thanh niên phản đế Đông Dương vào thời gian nào?

a. Từ 1931 – 1936                                              b. Từ 1937 - 1939.c. Từ 11/1939 – 1941                                         d. Từ 5/1941 - 1956.

40. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ V diễn ra vào thời gian nào?

a. Từ 27/11 đến 30/11/1987                               b. Từ 15/10 đến 8/10/1992.

c. Từ 15/10 đến 20/10/1992                               d. Từ 26/11 đến 29/11/1997.41. Đoàn Thanh niên Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam được chính thức đổi tên thành Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh vào?

a. Từ 1937 – 1939                                              b. Từ 2/1970 - 11/1976.

c. Từ 25/10/1956 – 1970                                    d. Từ 5/1941 - 1956.

42. Đoàn Thanh niên từ khi thành lập cho đến nay đã đổi tên mấy lần?

a. 5 lần                                                                b. 6 lần.c. 7 lần                                                                d. 8 lần .

43. Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II, đồng chí được bầu làm Bí thư thứ nhất là ai?

a. Vũ Quang                                                        b. Vũ Mão.c. Nguyễn Lam                                                    d. Vũ Trọng Kim.

44. Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III, đồng chí được bầu làm Bí thư thứ nhất là ai?

a. Nguyễn Lam                                                    b. Vũ Quang

c. Đặng Quốc Bảo                                               d. Vũ Trọng Kim.45. Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IV, đồng chí được bầu làm Bí thư thứ 1 là ai?

a. Hồ Đức Việt                                                    b. Vũ Mão.c. Đặng Quốc Bảo                                               d. Hà Quang Dự .

46. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ V diễn ra tại đâu?

a. Thái Nguyên                                                    b. Thái Bình.c. Hà Nội                                                            d. Hà Tây.

47. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III diễn ra vào thời gian nào?

a. Từ 25/10 đến 4/11/1956                                 b. Từ 23/3 đến 25/3/1961.

c. Từ 20/11 đến 22/11/1980                               d. Từ 27/11 đến 30/11/1987.

48. Bí thư thứ nhất Trung ương Đòan hiện nay là ai?

a. Vũ Trọng Kim                                                 b. Hoàng Bình Quân.c. Võ Văn Thưởng                                               d. Nguyễn Thị Mai.

49. Trong chiến lược phát triển thanh niên đến năm 2010, mục tiêu của chương trình bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng và lối sống cho thanh niên đến 2010?

a.  Tổ chức 100% đoàn viên học 6 bài LLCT và tư tưởng Hồ Chí Minh; 100% đoàn viên, hội viên, ít nhất 50% thanh niên tham gia xây dựng lối sống văn hóa.

b. Thu hút 100% đoàn viên, hội viên và ít nhất 50% thanh niên tham gia các hoạt xây dựng cuộc sống văn hóa tại cộng đồng.

c. Đạt 80% phường xã vùng đồng bằng, 40% phường xã vùng sâu vùng xa có điểm hoạt động thanh niếu niên, phấn đấu đạt tỷ lệ 35 – 40% thanh niên thường xuyên luyện tập TDTT.d. Cả 3 câu trên đều đúng.

50. Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do?

a. Ban Bí thư TW Đoàn biểu quyết thông qua

b. Hội nghị Ban chấp hành TW Đoàn biểu quyết thông qua

c. Đại hội Đại biểu Toàn quốc biểu quyết thông qua.

d. Ban Thường vụ TW Đoàn biểu quyết thông qua.51. Điều lệ hiện hành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh bao gồm?

a. 12 chương, 45 điều                                          b. 12 chương, 54 điều.

c. 10 chương, 35 điều                                          d. 11 chương, 38 điều.

52. Tuổi kết nạp thanh niên vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh theo Điều lệ hiện hành là?

a. Từ 15 tuổi -> 30 tuổi                                       b. Từ đủ 15 tuổi -> 30 tuổi.c. Từ 16 tuổi -> 30 tuổi                                       d. Từ đủ 16 tuổi -> 30 tuổi.

53.  “Các đồng chí ngẩng cao đầu, nhằm thẳng quân thù mà bắn”. Đây là câu nói nổi tiếng của ai?

a. Lý Tự Trọng                                                    b. Nguyễn Văn Trỗi.c. Nguyễn Viết Xuân                                           d. Tất cả đều sai.

54. Tháng 3/1965 Đại hội Đoàn toàn Miền Nam đề ra nhiệm vụ cho đoàn viên thanh niên toàn miền là gì?

a. Đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì mà tổ quốc cần.(- Sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần đến)

b. Đánh giặc, sản xuất, xây dựng đời sống mới ở vùng giải phóng. 

c. Đoàn kết, tổ chức, tập hợp lực lượng thanh niên, học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành lực lượng hậu bị của Đảng.

d. Xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thống nhất tổ quốc.

55. Câu nói “Mỗi thanh niên hãy sống những ngày đẹp nhất, hãy bắt tay vào những công việc bình thường nhưng có ích cho đời” là của:

a. Đồng chí Nguyễn Văn Linh                              b. Đồng chí Đỗ Mười.

c. Đồng chí Lê Khả Phiêu                                    d. Đồng chí Nông Đức Mạnh.56. Câu nói “Đâu Đảng cần thanh niên có, việc gì khó thanh niên làm “ do Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự và phát biểu căn dặn Đoàn viên thanh niên tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ mấy của Đoàn?

a. Lần thứ hai                                                      b. Lần thứ ba.

c. Lần thứ tư.                                                      d. Lần thứ năm.

57.  “Hãy nhớ lấy lời tôi, đả đảo đế quốc Mỹ, đả đảo Nguyễn Khánh, Hồ Chí Minh muôn năm, Hồ Chí Minh muôn năm, Hồ Chí Minh muôn năm, Việt Nam muôn năm”. Đây là câu nói nổi tiếng của ai?

a. Lê Quang Vịnh                                                b. Nguyễn Văn Trỗi.

c. Nguyễn Thái Bình                                            d. Tất cả đều sai.

58. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I diễn ra tại đâu vào thời gian nào?

a. Tại căn cứ Việt Bắc ngày 5/11/1950.               b. Tại thủ đô Hà Nội ngày 5/11/1950.

c. Tại căn cứ Bắc Cạn ngy 6/11/1951.                 d. Tại căn cứ Thái Nguyên 2/1950.

59. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III (3/1961) phát động phong trào nào?

a. Tuổi trẻ giữ nước.

b. Xung phong tình nguyện vượt mức kế hoạch 5 năm lần thứ nhất .

c. 3 xung kích làm chủ tập thể.

d. Thanh niên lập nghiệp.60. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IV (12/1976) phát động 2 phong trào?

a. Tuổi trẻ giữ nước; Vượt khó – Giúp bạn vượt khó.

b. Tuổi trẻ giữ nước; Giúp bạn vượt khó.

c. Thanh niên lập nghiệp; Tuổi trẻ giữ nước.d. 3 xung kích làm chủ tập thể; xây dựng và bảo vệ tổ quốc .

61. Cờ Đoàn được quy định cụ thể tại Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (sửa đổi và bổ sung năm 2002) như thế nào?

a. Nền đỏ, hình chữ nhật, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài, ở chính giữa có hình huy hiệu Đoàn, đường kính huy hiệu Đoàn là 30 cm.

b. Nền đỏ, hình chữ nhật, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài, ở chính giữa có hình huy hiệu Đoàn, đường kính huy hiệu Đoàn bằng 2/3 chiều rộng cờ.

c. Nền đỏ, hình chữ nhật, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài, ở chính giữa có hình huy hiệu Đoàn, đường kính huy hiệu Đoàn bằng 2/5 chiều rộng cờ.

d. Tất cả đều sai.62.  “Đoàn bao gồm những thanh niên tiến tiến, tự nguyện phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh công bằng và văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa” Đó là:

a. Tính chất – chức năng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

b. Mục đích – vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

c. Tính chất – mục đích – lý tưởng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.d. Mục đích – lý tưởng của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

63. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX diễn ra tại đâu vào thời gian nào?

a. Tại Thành Phố Hồ Chí Minh từ ngày 15 đến ngày 21/12/2007.

b. Tại thủ đô Hà Nội từ ngày 15 đến ngày 21/12/2007.

c. Tại Thành Phố Hồ Chí Minh từ ngày 16 đến ngày 21/12/2007.d. Tại thủ đô Hà Nội từ ngày 17 đến ngày 21/12/2007.(17-21/12/2007)

64. Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX Ban chấp hành Trung ương Đảng tặng thanh niên Việt Nam bức trướng mang dòng chữ?

a. Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn đoàn kết, sáng tạo, xung kích trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc.   

b. Tuổi trẻ Việt Nam xây hòai bão lớn sáng tạo, đoàn kết, xung kích trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

c. Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn đoàn kết, xung kích, sáng tạo trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

d. Tất cả đều sai65. Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX đã xác định hai phong trào?

a. Năm xung kích phát triển kinh tế - xã hội; Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp.    b. Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp; Năm xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc.     

c. Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp; Năm xung kích phát triển kinh tế - xã hội.

d. Năm xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc; Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp.    

66. Đoàn thanh niên dân chủ được đổi tên thành Đoàn thanh niên cứu quốc Việt Nam trong thời điểm nào? Tại sao ?

a. Đại Hội Đoàn toàn quốc lần III vì cả 2 đánh Pháp, đuổi Nhật.b. Hội nghị lần VIII TW Đảng 5/1941 do Đ/c Nguyễn Ái Quốc chủ trì quyết định “Việt Nam thanh niên cứu quốc Đoàn từ nay là đoàn thể của thanh niên từ 18 tuổi -> 22 tuổi muốn đánh Pháp, đuổi Nhật”   

c. Hội nghị BCH/TW Đoàn lần IV – mong muốn tất cả thanh niên Việt Nam góp sức vào đất nước đánh Pháp, đuổi Nhật.

d. Hội nghị lần thứ V TW Đảng 3/1941 Bác Hồ chủ trì – thay đổi tên gọi giúp thanh niên Việt Nam yêu nước đánh giặc.

67. Tờ báo đầu tiên của Đoàn thanh niên dân chủ thời kỳ 1936-1939 là gì?

a. Tờ báo “Bạn dân”                                            b. Tờ báo “Mới”.

c. Tờ báo “Thanh niên”                                        d. Tờ báo “Thế giới”.68. Tại Đại Hội Đại Biểu Đoàn Thanh Niên Cứu Quốc lần thứ nhất đồng chí Nguyễn Lam đã trình bày bản báo cáo chính trị nhan đề?

a. Chủ nghĩa cộng sản là lý tưởng của thanh niên.

b. Nhiệm vụ trước mắt của Đoàn.
  1   2   3


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương