Hy Sinh Nhaân vaät: Thaûotải về 61.15 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.01.2018
Kích61.15 Kb.
Hy Sinh
Nhaân vaät: Thaûo trong vai Ngöôøi meï

Thöông trong vai Con trai

Lan trong vai Con gaùi

Linh trong vai Chuû soøng baøi

Phuùc trong vai Ñaøn em

Baûo, Laâm trong vai Caûnh saùt
Caûnh 1 : Trong nhaø
Thaûo: (ñang queùt nhaø)

Thöông: (vaøo vôùi thaùi ñoä böïc boäi) Meï ôi, baø coøn tieàn khoâng cho tui möôïn ít ngaøn traû nôï cho ngöôøi ta ñi, tuïi noù ñeo theo tui tôùi nôi roài kìa ! (chæ ra ngoaøi)

Thaûo: Con ôi ! Bao nhieâu tieàn daønh duïm laâu nay, meï ñaõ ñöa heát cho con tuaàn tröôùc, töôûng raèng con seõ laøm aên ñaøng hoaøng ñeå neân ngöôøi neân vieäc nhö ngöôøi khaùc. Roát cuoäc, con vaãn theo ñaùm baïn beø hö hoûng cuûa con, baøi baïc röôïu cheø caû ngaøy. Baây giôø tieàn thì maát saïch, con vaãn cöù aên khoâng ngoài roài. Meï ñaøo ñaâu ra tieàn cho con ñöôïc nöõa chöù ?

Thöông: Thoâi, baø laøm ôn im mieäng giuøm ñi, ñöøng caøm raøm nöõa, toâi möôïn chöù coù laáy luoân cuûa baø ñaâu. Chöøng naøo toâi thaéng lôùn toâi seõ traû cho baø caû voán laãn lôøi. Luùc ñoù baø coù kòp khen toâi khoâng ?

Thaûo: Con aø, ngöôøi ta vaãn noùi: “Côø baïc laø baùc thaèng baàn”. Ñaõ nhuùng tay vaøo ñoù thì chæ coù con ñöôøng cuøng chôù laøm sao maø neân danh neân nghieäp ñöôïc. Con haõy xem em gaùi cuûa con, noù tuy laø con gaùi, maø coøn chòu khoù laøm luïng, giuùp ñôõ cho meï, cho gia ñình ta. Mình laø ngöôøi cô ñoác con aø, mình phaûi coù loái soáng……

Thöông: (la loái) Deïp ! Deïp ! Deïp ! Coù tieàn thì ñöa cho tui möôïn, khoâng coù thì thoâi. Ñöøng ñem con nhoû ñoù ra maø daïy khoân tui. Ñöøng ñem toân giaùo ra maø huø doïa tui. Moãi ngöôøi coù caùch soáng rieâng cuûa mình. Baø coù lyù töôûng cuûa baø, tui coù lyù töôûng cuûa tui !…

Lan: (chaïy vaøo) Thöa meï con môùi veà !

Thaûo: Lan, veà roài ñoù haû con, coù meät laém khoâng con, ñi taém röûa roài aên côm, meï chuaån bò côm nöôùc saün saøng cho caùc con roài!… (quay qua noùi vôùi Thöông) Con nöõa, voâ taém röûa ñi, ñi ñaâu maø ñi caû ngaøy caû ñeâm…

Thöông: (Caøu nhaøu moät mình) ñi ñaâu maëc keä tui, ai möôïn baø quan taâm ñaâu.

Lan: (Laáy trong gioû) Meï, meï xem chieác khaên truøm naày neø, meï coù thích khoâng ? Con mua cho meï ñoù !

Thaûo: Con aø, mua saém laøm chi cho toán keùm tieàn baïc vaäy, meï giaø roài, ñaâu coù caàn chöng dieän nöõa ñaâu.

Lan: (ñeán gaàn) Ñaâu coù gì ñaâu meï, con ñi ngang qua sieâu thò, thaáy hoï baùn giaù reû 50%, neân con môùi mua ñoù. (ñöa khaên leân ngaém nghía) Maøu naày ñeïp quaù phaûi khoâng meï ? Meï tuy khoâng ñi ñaâu, nhöng muøa laïnh naày meï caàn phaûi giöõ aám chôù !

Thaûo: (sung söôùng) Con nhoû naày…

Lan: Meï, meï bieát khoâng, luùc tröa nay anh Duõng daãn con ñi aên ñoù !

Thaûo: ÖØ, sao ? Thaèng Duõng luùc naày vaãn laøm choã cuõ, haû con ?

Lan: Daï, aûnh vaãn laøm choã cuõ, nhöng aûnh môùi ñöôïc leân chöùc ñoù meï. Ngöôøi ta choïn aûnh thay cho oâng Phoù Giaùm Ñoác môùi bò ñoåi ñi tieåu bang khaùc. Meï thaáy anh Duõng baây giôø oai chöa ! (veû nöõng nòu)

Thaûo: (oâm Lan vuoát ve) Meï möøng cho con choïn khoâng laàm ngöôøi. Thaèng Duõng vöøa ñeïp ngöôøi, vöøa toát taùnh, laïi yeâu meán Chuùa, ñoù laø ñieàu meï thích nhaát. (Hai meï con cuøng cöôøi)

Lan: Tröa nay anh Duõng daãn con ñi aên, aûnh ngoõ lôøi caàu hoân vôùi con.

Thaûo: (Sung söôùng) Thaät haû con ?

Lan: (Khoe hoäp nhaãn) Meï xem naày, anh Duõng mua cho con chieác nhaãn hoät neø, coù ñeïp khoâng ? Giaù thò tröôøng khoaûng hôn 4,500 ñoù meï.

Thaûo: (caàm xem) Ñeïp quaù, ñeïp quaù, thaèng Duõng thieät toát vôùi con quaù ! (ñöa laïi cho Lan)

Thöông: (giaät) Cho tao möôïn coi !

Lan: (coá giaät laïi) Khoâng ñöôïc, traû em ! Nhaãn hoûi cuûa em maø !

Thöông: Tao möôïn thoâi, mai moát tao traû laïi (chaïy maát)

Lan: (khoùc nöùc nôû) anh Thöông, traû cho em, traû cho em !…

Thaûo: (Khoùc theo) Con ôi, ma quæ vaø toäi loãi ñaõ gieát cheát cuoäc ñôøi anh con roài !…

Caûnh 2 : Ngoaøi ñöôøngThöông: (ñi qua ñi laïi chôø ñôïi gaëp ai)

Linh: (töø ngoaøi ñi vaøo) Caäu Thöông ñeán raát ñuùng giôø, toát laém ! Sao ? Caäu coù ñem ñuû soá tieàn cho toâi khoâng ?

Thöông: (phaân traàn) Chò Linh, mong chò thoâng caûm cho toâi, luùc naày toâi keït quaù. Baø giaø bò ñau phoåi naêng phaûi chuyeån vaøo naèm trong nhaø thöông, toâi phaûi traû cho baû moät soá tieàn lôùn neân hieän taïi toâi khoâng coù ñuû ñeå traû cho chò. Xin chò cho toâi theâm moät hai tuaàn…

Linh: Chôø caäu moät hai tuaàn ? Caäu Thöông, caäu coù bieát tieàn baïc cuûa toâi, phaûi xoay noù töøng giôø, töøng phuùt moät ñeå ñeû laõi ra khoâng ? Soøng baøi cuûa toâi laø lôùn nhaát oû thaønh phoá naày; phaûi nuoâi bao nhieâu boïn ñaøn em, tay chaân beân döôùi caäu coù bieát khoâng ? Coøn phaûi ñuùt loùt cho boïn côùm chìm no mieäng nöõa. Toâi thöông caäu coù hieáu lo laéng cho baø giaø, toâi môùi cho caäu keùo daøi haïn nôï ñeán hoâm nay. (Noùi lôùn giaän döõ) Toâi khoâng theå gia theâm haïn cho caäu nöõa. Neáu caäu khoâng thanh toaùn ñuû cho toâi hoâm nay, toâi seõ cho ñaøn em laøm thòt caäu ngay.

Phuùc: (caàm caây chaøy xôm tôùi) Maøy choïn caâu traû lôøi ñi.

Thöông: (Ruùt chieác nhaãn ra) Chò Linh ! Chò ñaùnh giaù chieác nhaãn naày ñi, ñöôïc bao nhieâu cho toâi thanh toaùn tröôùc, soá coøn laïi, xin chò gia haïn theâm cho toâi hai tuaàn nöõa, toâi höùa seõ ñoùng ñuû cho chò moät laàn, nhaát quyeát khoâng daây döa nöõa.

Linh: Khoâng ñöôïc ! Toâi gia theâm cho caäu haïn choùt trong 2 ngaøy nöõa phaûi thanh toaùn soá coøn laïi. (Ngaác caèm noùi vôùi Phuùc) Phuùc, anh kieåm haøng ñi ! Toâi giao cho anh thoûa thuaän giaù caû vôùi haén, soá coøn laïi, anh heïn gaëp haén hai ngaøy sau ôû ñòa ñieåm bí maät soá 8. Neáu haén khoâng traû ñuû…. (laøm ñoäng taùc caét coå). Toâi ra xe chôø anh... (boû ñi)

Phuùc: (quaêng caây chaøy xuoáng ñaát, caàm nhaãn xem roài ñaùnh giaù) Moät ngaøn saùu !

Thöông: Anh xem kyõ hoät nhaãn ñi, thöù thieät maø ! Giaù thò tröôøng coù ñeán naêm ngaøn ñoù !

Phuùc: Tao khoâng caàn bieát. Tính maøy moät ngaøn taùm !

Thöông: Boán ngaøn röôõi !

Phuùc: Maày ngu chöù tao khoâng ngu !…

Thöông: Boán ngaøn… (laéc ñaàu) Ba ngaøn röôõi… (laéc ñaàu)

Thöông: Ba ngaøn…. (im laëng) Hai ngaøn baûy…. (im laëng) Hai ngaøn röôõi… (im laëng) Hai ngaøn hai… (im laëng) Thoâi ñöôïc, giaù choùt : Hai ngaøn ! Nhaãn hoûi thaèng boà con em gaùi toâi vöøa môùi mua taëng noù ñoù. (Naên næ) Anh Phuùc, laøm ôn ñi ! Soá coøn laïi toâi höùa seõ coá gaéng thanh toaùn ñuû hai ngaøy sau !

Phuùc: Hai ngaøn ! Ñöôïc, tao chaáp nhaän ! Laøm ôn cho maøy, ñeå ñöùc cho con ! Soá coøn laïi môùi laø vaán ñeà soáng cheát caùi maïng cuûa maøy. Ngaøy mai tao seõ goïi ñieän cho maày bieát ñieåm heïn soá 8 naèm ñaâu. Nhôù ñem ñuû, neáu khoâng…. (laøm ñieäu boä caét coå nhö baø chuû – quay maët boû ñi)

Thöông: (löôïm caây chaøy chaïy theo quaát vaøo trong ñaàu Phuùc töø phía sau – (Nhaïc-ñeäm) - Phuùc guïc ngaõ xuoáng ñaát cheát, laøm maùu phoït ra dính aùo Thöông, Thöông hoát hoaûng keùo xaùc cuûa Phuùc giaáu vaøo phía trong)…
Caûnh 3Trong nhaø (maøn 1)
Coù tieáng nhaïc, hai meï con ngoài troø chuyeän, Thaûo coät toùc cho Lan…
Thöông: (töø ngoaøi chaïy vaøo,vöøa haøo heån thôû, nhìn ra ngoaøi daùng sôï seät…)

Thaûo: (chaïy laïi) Kìa, con, sao laïi theá naày, ai ñaõ ñaùnh con bò thöông nhö vaäy ? Chuùa oâi !….

Thöông: (coåi, quaúng chieác aùo dính maùu xuoáng ñaát) Tui khoâng sao, tui khoâng sao ! Baø giaët ngay cho tui ñi!… Baø giaët ngay cho tui ñi ! (chaïy vaøo trong)

Thaûo: Lan, con vaøo trong xem anh con theá naøo, goïi xe chôû ngay anh con vaøo beänh xaù ñi !

Lan: (chaïy theo vaøo trong)

Thaûo: (löôïm chieác aùo dính maùu döôùi ñaát leân xem)

Laâm: (noùi voïng töø beân ngoaøi) Nhaø naày, haén vöøa môùi chaïy vaøo ñaây, toâi thaáy maø !…

Baûo: Ñaây roài (chæ vaøo Thaûo) Noù laø thuû phaïm gieát ngöôøi, tang chöùng coøn nguyeân. Muï kia, ñöøng hoøng che giaáu tang vaät. Ñi ! Ñi ! (hai ngöôøi baét Thaûo daãn ñi)

Laâm: Baø giaø maø cuõng hung döõ nhö boïn aùc oân coân ñoà !…

Lan, Thöông: (böôùc ra sau khi moïi ngöôøi ñi khuaát)

Lan: Meï ! Caûnh saùt baét meï roài !… (Lan khoùc nöùc nôû) Taïi sao ? Taïi sao chôù ? Anh noùi ñi ! Vieäc gì ñaõ xaûy ra chôù ???…

Thöông: (aân haän) Lan aø… anh khoâng theå traû ñuû nôï baøi anh ñaõ thua doàn daäp laâu nay… Chuùng noù böùc hieáp anh quaù…, anh khoâng kieàm cheá ñöôïc côn giaän neân ñaõ gieát ngöôøi… Coù ngöôøi khaùc troâng thaáy…, baùo cho caûnh saùt…, hoï truy luøng anh… Chieác aùo dính maùu chính laø tang vaät… (oâm ñaàu daøy voø ñau khoå)

Lan: (ñaùnh vaøo Thöông thuøm thuïp) Anh ñaõ laøm khoå meïï, anh ñaõ laøm khoå em; ïbaây giôø anh coøn laøm cho meï cheát ñi anh môùi vöøa loøng sao ? (khoùc)…. Meï ôi !… Chuùa oâi !…

Thöông: Lan ôi, anh raát hoái haän ! Anh ñaõ khoâng nghe theo lôøi khuyeân cuûa meï, anh ñaõ khoâng noi theo göông toát cuûa em. Anh choái boû Chuùa, anh phuû nhaän Ngaøi baèng neáp soáng toâi loãi, sa ñoïa cuûa mình ! Baây giôø anh hoái haän quaù, anh muoán thay ñoåi nhöng coù coøn kòp khoâng hôû em ?… (ngöôùc maët leân trôøi la lôùn) Chuùa oâi, toäi loãi toâi quaù nhieàu, quaù lôùn, Ngaøi coù theå tha thöù cho toâi khoâng ?
Coù tieáng nhaïc ñeäm, hai ñöùa vaøo trong… Lôøi voïng cho bieát moät tuaàn sau ñoù!….

Caûnh 3Trong nhaø (maøn 2)Lan: (ñang ngoài ñoïc Kinh Thaùnh)

Baûo, Laâm (goõ cöûa)

Lan: (ra môøi khaùch vaøo)

Laâm: Coâ laø coâ Lan phaûi khoâng ?

Lan: Daï, chính toâi !

Baûo: Chuùng toâi laø nhaân vieân caûnh saùt ñieàu tra trong vuï aùn coù lieân quan ñeán meï coâ. Hieän taïi meï coâ vaãn coøn bò giam giöõ, vì baø bò keát aùn laø coù toäi.

Lan: (Khoùc) Khoâng, meï toâi khoâng coù toäi gì caû ! meï toâi khoâng heà laøm gì caû !…

Baûo: Coâ Lan aø, baõ ñaõ noùi heát söï thaät vaø nhaän toäi. Chuùng toâi raát tieác, nhöng ñaây laø vaán ñeà coá saùt chôù khoâng phaûi laø ngoä saùt.

Lan: (Vaãn khoùc) Khoâng, caùc anh sai roài !…

Laâm: Trong khi ñieàu tra vuï aùn, chuùng toâi ñaõ toùm ñöôïc boïn toå chöùc soøng baøi lôùn nhaát cuûa thaønh phoá naày. (Caàm hoäp nhaãn ñöa Lan) Ñaây laø vaät chuùng toâi tìm ñöôïc trong tay cuûa naïn nhaân. Chuùng toâi cho doï hoûi caùc cöûa tieäm kim hoaøn trong thaønh phoá, vaø bieát ñöôïc ñaây laø chieác nhaãn maø ngöôøi yeâu cuûa coâ mua taëng cho coâ laøm nhaãn ñính hoân tuaàn tröôùc. Chuùng toâi xin hoaøn traû cho coâ theo lôøi yeâu caàu cuûa anh Duõng.

Lan: Caùm ôn caùc anh ! (nhaän laïi chieác nhaãn) Nhöng meï toâi khoâng coù toäi !… (khoùc)

Baûo: Vaø ñaây laø laù thô meï coâ vieát gôûi cho anh em coâ. (ñöa thô vaø ñi ra)

Thöông: (ra ngoài caïnh Lan – thaáy laù thö môû ra, ñöùng leân xem)

Thaûo: (gioïng ñoïc töø beân trong)
Thöông,Lan - hai con yeâu quí cuûa Meï !

Khi Meï vieát laù thö naày cho hai con, cuõng laø luùc maø Meï nhaän baûn aùn töû hình cuûa toøa aùn. Meï raát thöông hai con, nhöng seõ maõi maõi khoâng coøn coù dòp gaëp laïi hai con yeâu quí cuûa Meï trong ñôøi naày nöõa.
Thöông: (Daèn vaët ñau khoå) Meï ôi, con trai ngu muoäi ñaõ haïi cheát meï roài !…

Thaûo: (ñoïc tieáp töø beân trong)
Thöông ôi ! Meï ñaõ hieåu roõ taát caû nhöõng gì con ñaõ laøm, con ñöôøng sai laàm con ñaõ choïn, nhöng Meï tha thöù taát caû cho con. Meï ñaõ moät laàn haõnh dieän sanh con vaøo ñôøi, Meï cuõng seõ vui loøng chòu cheát cho con. Meï ñaõ nhaän toäi vôùi toøa ñeå laõnh baûn aùn thay cho con, vì Meï luoân luoân yeâu quí con. Meï yeâu caàu toøa aùn khoâng cho hai con ñeán trong phieân xöû, cuõng nhö trong ngaøy haønh hình, vì Meï khoâng muoán caùc con ñau loøng. Caùc con ñöøng traùch Meï nheù !

Con trai yeâu quí cuûa Meï ! Meï cheát ñi, ñeå cho con ñöôïc soáng, laø nieàm vui cuûa meï. Vì Chuùa yeâu Meï, neân Meï cuõng yeâu con. Vì Chuùa cheát vui loøng cheát thay cho Me treân Thaäp Töï Giaù, neân Meï cuõng vui loøng cheát thay cho con trong ngaøy haønh hình. Ñieàu duy nhaát Meï mong ôû nôi con, ñoù laø moät quyeát ñònh môùi, moät söï bieán ñoåi thöïc söï ñeå con soáng cho Chuùa nhöõng ngaøy coøn laïi, vaø thay maët Meï saên soùc em con cho ñeán ngaøy thaønh hoân cuûa noù vôùi Duõng.
Lan yeâu quí cuûa Meï, Meï chuùc hai con haïnh phuùc. Meï raát tieác khoâng coøn coù maët trong ngaøy cöôùi cuûa hai con ñöôïc. Con haõy thay Meï giuùp anh con xaây döïng laïi cuoäc ñôøi anh aáy, con nheù !
Hai con yeâu quí cuûa Meï ôi, Meï khoâng coøn ñöôïc töï tay mình saên soùc caùc con nöõa. Haõy giöõ vöõng ñöùc tin nôi Chuùa maø Meï ñaõ höôùng daãn cho caùc con töø thuôû coøn aáu thô. Ñoù laø caùch duy nhaát ñeå Meï ñöôïc gaëp laïi caùc con trong ngaøy sau naày khi Chuùa taùi laâm.
Vónh bieät caùc con – Vaø heïn gaëp laïi trong nöôùc Trôøi

Yeâu caùc con maõi maõi – Meï
Thöông: (oâm laù thö vaøo loøng)

Lan: (ñöùng daäy laïi gaàn anh)

Thöông: Meï ôi, khoâng ngoân töø naøo ñeå con noùi leân cho ñuû tình maø meï ñaõ yeâu con vaø cheát thay cho con. Töø ñaây con höùa seõ soáng ñuùng nhö ñieàu meï mong muoán.

Hai anh em cuøng quì xuoáng vaø vôõ kòch keát thuùc trong nhaïc ñeäm


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương