Hvth : Hà Thị Xuyên danh mục các chữ viết tắTtải về 0.51 Mb.
trang1/15
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích0.51 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TP.HCM
LUẬN VĂN THẠC SỸ

CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG
ĐỀ TÀI:

Hoàn thiện quản lý Nhà nước đối với hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh hiện nay.
GVHD : PGS.TS.Ngô Hữu Thảo

HVTH : Hà Thị Xuyên

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

BHG

Ban Hành giáo

CNH-HĐH

Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá

CNLĐ

Công nhân lao động

CNXH

Chủ nghĩa xã hội

CSVN

Cộng sản Việt Nam

GHPG

Giáo hội Phật giáo

HĐND

Hội đồng nhân dân

HTCT

Hệ thống Chính trị

MTTQ

Mặt trận Tổ quốc

QLNN

Quản lý nhà nước

TCN

Trước Công nguyên

UBĐK

Uỷ ban Đoàn kết

UBND

Uỷ ban nhân dân

UBTV

Uỷ ban Thường vụ

UBTVQH

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

XHCN

Xã hội chủ nghĩa


MỤC LỤCTrang
MỞ ĐẦU

1
Chương 1

NHẬN THỨC CHUNG VỀ TÔN GIÁO, QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TÔN GIÁO VÀ TÌNH HÌNH TÔN GIÁO

Ở TỈNH BẮC NINH

6

1.1

NHẬN THỨC CHUNG VỀ TÔN GIÁO VÀ QLNN ĐỐI VỚI TÔN GIÁO

6

1.1.1

Nhận thức chung về tôn giáo

6

1.1.2

Quản lý nhà nước đối với tôn giáo

11

1.2

TÌNH HÌNH TÔN GIÁO Ở BẮC NINH

19

1.2.1

Một số đặc điểm của tỉnh Bắc Ninh liên quan đến tôn giáo

19

1.2.2

Tình hình tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

21
Chương 2

CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TÔN GIÁO

Ở BẮC NINH VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA

29

2.1

SỰ CHỈ ĐẠO CỦA TỈNH UỶ, UBND TỈNH VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY LÀM CÔNG TÁC QLNN VỀ TÔN GIÁO Ở BẮC NINH

29

2.1.1

Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo công tác Tôn giáo

29

2.1.2

Tổ chức bộ máy làm công tác QLNN về tôn giáo ở Bắc Ninh

33

2.2

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI

TÔN GIÁO Ở BẮC NINH


35

2.2.1

Quản lý về hoạt động xây dựng, trùng tu, sửa chữa cơ sở thờ tự

35

2.2.2

Quản lý đối với việc phong chức, phong phẩm và hoạt động thuyên chuyển của các chức sắc

37

2.2.3

Quản lý việc đào tạo, bồi dưỡng chức sắc

38

2.2.4

Công tác quản lý đối với các hoạt động từ thiện, nhân đạo

39

2.2.5

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

41

2.2.6

Quản lý hoạt động truyền đạo trái pháp luật

42

2.2.7

Quản lý các hoạt động khác

43

2.2.8

Công tác phối hợp

43

2.3

MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA CHO CÔNG TÁC QLNN ĐỐI VỚI TÔN GIÁO Ở BẮC NINH

47

2.3.1

Vấn đề đặt ra từ phương diện khách thể quản lý

47

2.3.2

Vấn đề đặt ra từ phương diện chủ thể quản lý

50
Chương 3

DỰ BÁO TÌNH HÌNH, GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ

NHẰM NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QLNN ĐỐI VỚI TÔN GIÁO Ở BẮC NINH

53

3.1

DỰ BÁO TÌNH HÌNH TÔN GIÁO VÀ YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÔNG TÁC QLNN VỀ TÔN GIÁO Ở BẮC NINH THỜI GIAN TỚI

53

3.1.1

Dự báo tình hình các tôn giáo ở Bắc Ninh

53

3.1.2

Một số yêu cầu từ xu hướng tôn giáo ở Bắc Ninh đối với QLNN về tôn giáo ở Bắc Ninh

55

3.2

GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QLNN VỀ TÔN GIÁO Ở BẮC NINH

57

3.2.1

Tập trung nâng cao nhận thức, thống nhất quan điểm, trách nhiệm của HTCT về công tác tôn giáo và QLNN đối với tôn giáo

57

3.2.2

Công tác quản lý nhà nước cần tăng cương, tập trung hơn nữa tới các hoạt động có tính trọng điểm, phức tạp của tôn giáo trên địa bàn

58

3.2.3

Công tác QLNN cần quan tâm hơn đến công tác vận động quần chúng, tín đồ, chức sắc các tôn giáo và xây dựng lực lượng chính trị ở cơ sở

61

3.2.4

Tăng cường công tác tổ chức cán bộ, công chức làm công tác QLNN về tôn giáo

65

3.2.5

Xây dựng và hoàn thiện phương pháp công tác tôn giáo và QLNN về tôn giáo

68

3.3

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

69

3.3.1

Đối với Trung ương

69

3.3.2

Đối với tỉnh Bắc Ninh

71
KẾT LUẬN

74
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

75

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương