Huyện thiệu hóA Độc lập Tự do Hạnh phúc


Nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ, đặc biệt là khoa học giáo dục và khoa học quản lýtải về 115 Kb.
trang7/8
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2022
Kích115 Kb.
#52768
1   2   3   4   5   6   7   8
BÁO CÁO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 29

8. Nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ, đặc biệt là khoa học giáo dục và khoa học quản lý.
Các trường tăng cường đổi mới phương pháp dạy học, đa dạng hóa các hình thức học tập, chú ý các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo. Tổ chức các hoạt động phát triển năng lực học sinh như: nghiên cứu khoa học kỹ thuật, vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn, thi hùng biện Tiếng Anh, thuyết trình văn học… Đa số các đơn vị trường học đã tổ chức, tham gia tích cực các hoạt động giáo dục này, bước đầu đạt kết quả đáng khích lệ.
Tổ chức thực hiện tốt việc nghiên cứu khoa học, xây dựng đề tài sáng kiến kinh nghiệm. Tăng cường năng lực, nâng cao chất lượng và hiệu quả sáng kiến kinh nghiệm của cán bộ quản lí, nhà giáo, nhân viên. Đổi mới công tác đánh giá xếp loại các sáng kiến kinh nghiệm. Tính đến tháng 6/2018, toàn huyện có: 1528 SKKN được xếp loại cấp huyện, tăng so với năm 2013: 1325 SKKN. Số SKKN được xếp loại cấp tỉnh: 91 SKKN.
Hàng năm lựa chọn những sáng kiến kinh nghiệm loại A cấp huyện và được xếp loại cấp tỉnh để đưa vào ứng dụng trong các nhà trường.

  1. Chủ động hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong giáo dục và đào tạo.

Việc chủ động hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong giáo dục và đào tạo ở huyện Thiệu Hóa còn gặp nhiều khó khăn do không có kinh phí và đội ngũ giáo viên thừa thiếu cục bộ giữa các cấp học.
ĐÁNH GIÁ CHUNG
* Ưu điểm.
Qua quá trình chỉ đạo các nhà trường nghiêm túc thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW, chất lượng giáo dục trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực, đến nay có: 02 đơn vị được Nhà nước tặng Huân chương Lao động (MN Thiệu Đô Hạng Nhì, THCS Thiệu Đô Hạng Ba); 03 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 09 Cờ thi đua của UBND tỉnh; 15 Bằng khen của UBND tỉnh; 44 đơn vị được UBND tỉnh công nhận Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; 92 đơn vị được UBND huyện công nhận Danh hiệu Tập thể Lao động Tiên tiến.
Quy mô và mạng lưới trường, lớp các cấp học tương đối ổn định tạo điều kiện thuận lợi và cơ hội học tập cho học sinh. Tỷ lệ trẻ em đi học trong độ tuổi đạt chỉ tiêu theo kế hoạch của huyện. Công tác PCGD-XMC được giữ vững cả về số lượng lẫn chất lượng. Chất lượng giáo dục toàn diện được củng cố và ngày càng được nâng lên theo tinh thần đổi mới.
Đội ngũ CBQL, GV các cấp học từng bước được nâng cao về trình độ đào tạo, đáp ứng được yêu cầu đổi mới công tác quản lý giáo dục, đổi mới dạy học. Tỷ lệ CBQL đạt chuẩn về lý luận chính trị 192/192, đạt 100%; nghiệp vụ quản lý giáo dục đảm bảo theo yêu cầu đổi mới. Công tác quản lý giáo dục được quan tâm cải tiến, đổi mới về phương pháp thực hiện, tác động tích cực đến việc nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục ở các trường. Qua 5 năm có 36 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và 01 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp Quốc gia.
Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tiếp tục được đầu tư, cơ bản đáp ứng được yêu cầu đổi mới chương trình, phương pháp dạy học.
Công tác xã hội hóa giáo dục tiếp tục được đẩy mạnh, tạo sự chuyển biến tích cực để thu hút các nguồn lực xã hội, sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân đến sự phát triển giáo dục trên địa bàn.

tải về 115 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương