Huyện thiệu hóA Độc lập Tự do Hạnh phúc



tải về 115 Kb.
trang2/8
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2022
Kích115 Kb.
#52768
1   2   3   4   5   6   7   8
BÁO CÁO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 29

Phần thứ hai
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 29-NQ/TW

  1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước về đổi mới giáo dục và đào tạo.

Giáo dục Thiệu Hóa luôn nhận được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền; sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể; sự chỉ đạo kịp thời của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa.
Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 49KH/HU, ngày 27/12/2013 về học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI. Xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ban hành kèm theo Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 10/01/2014 của UBND huyện Thiệu Hóa. Đồng thời phân công các đồng chí Thường vụ Huyện ủy phụ trách cụm, cấp ủy vòng 2 phụ trách cơ sở, các ban đảng phụ trách các TCCSĐ khối cơ quan xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW.
Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai các nhà trường trên địa bàn huyện tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành Chương trình hành động của cấp ủy, kế hoạch của chính quyền thực hiện phù hợp với thực tế địa phương. Các nhà trường căn cứ tình hình thực tế của đơn vị để xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW phù hợp. Lựa chọn các nội dung đổi mới trong 3 nội dung cơ bản: Đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới cách đánh giá làm điểm nhấn trong việc thực hiện nhiệm vụ của từng năm học.
Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa giáo dục gia đình, nhà trường và xã hội để nâng cao hiệu quả giáo dục toàn diện. Chỉ đạo các trường phối hợp với phụ huynh trong quản lý và giáo dục đạo đức học sinh. Phát huy được vai trò của các đoàn thể, Ban đại diện cha mẹ học sinh, thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục.
Các nhà trường thường xuyên đổi mới phương pháp quản lý, phương pháp dạy học phù hợp từng đối tượng học sinh, đổi mới hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh. Chấn chỉnh, khắc phục các biểu hiện tiêu cực trong giáo dục, đào tạo; xây dựng nền nếp, kỷ cương, tình thương và trách nhiệm trong trường học.
Chỉ đạo Phòng Giáo dục tổ chức hội nghị hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học cho các đơn vị, trong đó chỉ đạo các đơn vị thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục, Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW. Các trường căn cứ nhiệm vụ năm học của cấp học, bậc học để xây dựng kế hoạch gắn liền với nội dung đổi mới trong năm học. Hướng dẫn cho các trường tổ chức Hội Nghị cán bộ viên chức đầu năm học cần đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết năm học trước đó, rút kinh nghiệm, khắc phục tồn tại, hạn chế, đề ra kế hoạch trọng tâm trong năm học mới; xây dựng kế hoạch từng học kỳ, tháng về thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các bộ phận chuyên môn, cũng như các đơn vị trường thực hiện tốt các kế hoạch đã đề ra.
Chú trọng việc quán triệt học tập các Nghị quyết của Đảng gắn với việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tiễn đơn vị. Tăng cường giáo dục Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục truyền thống cách mạng, phẩm chất đạo đức trong đội ngũ cán bộ, giáo viên. Bản lĩnh chính trị, trình độ lý luận chính trị của đảng viên trong ngành giáo dục ngày càng được nâng lên, giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và sự đổi mới của đất nước.
Chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý tài chính, quy chế công khai, quy chế dân chủ trong các đơn vị.
Quản lý và giải quyết dứt điểm những hiện tượng tiêu cực kéo dài như: dạy thêm, học thêm tràn lan; bạo lực học đường, bệnh thành tích trong giáo dục, lạm thu ở một số đơn vị.


  1. tải về 115 Kb.

    Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương