HuyệN ĐIỆn bàNtải về 39.42 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích39.42 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN ĐIỆN BÀN
Số : 620/ UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
Điện Bàn, ngày 13 tháng 8 năm 2008


V/v Đăng ký danh sách tham dự lớp kỹ năng

ứng dụng phần mềm Microsoft Power PointKính gửi : Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Quảng Nam


Căn cứ thông báo số 108/TB-STTTT ngày 12/6/2008 của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Quảng Nam về việc tổ chức đào tạo lớp kỹ năng ứng dụng phần mềm Microsoft Power Point dành cho lãnh đạo trong các cơ quan quản lý nhà nước năm 2008. Ủy ban nhân dân huyện Điện Bàn đăng ký danh sách tham dự tập huấn như sau:


STT

Họ và tên

Chức vụ

Đăng ký học đợt

Điện Thoại (Cơ quan/ di động)

1

Nguyễn Hữu Nghĩa

Trưởng phòng Thống kế

Tháng 8

867 326

0905 492 6312

Trần Úc

Trưởng phòng Công Thương

Tháng 8

213 774

0914 153 2273

Đinh Văn Trung

Phó phòng Công thương

Tháng 8

867 719

0913 452 7694

Thân Trọng Vũ

Phó Trưởng Ban GPMB

Tháng 8

213 715

0914 152 5525

Nguyễn Văn Điệp

Phó Phòng VH-TT

Tháng 8

0914 286 395

6

Nguyễn Hữu Trung

Quyền Giám đốc BQL

Tháng 8

716 924

0905 159 5127

Đỗ Như Hồng

Trưởng phòng NN&PTNT

Tháng 8

867 385

0983 224 2148

Phạm Hữu Kinh

Phó phòng NN&PTNT

Tháng 9

213 711

0983 026 2399

Phan Thị Thái Hoa

Phó Phòng VH-TT

Tháng 9

0905 626 626

10

Lê Hay

Phó Trưởng Ban GPMB

Tháng 9

716 349

0905 050 62711

Lê Thị Lĩnh

Phó phòng Công thương

Tháng 9

867 450

0906 544 59512

Nguyễn Đình Chấn

Phó phòng Công thương

Tháng 9

716 128

0905 169 07213

Đặng Bá Thuấn

Phó phòng Giáo Dục

Tháng 9

867 486

14

Nguyễn Đức Hoành

Phó phòng Thống kế

Tháng 9

867 326

0905 758 40315

Phan Minh Dũng

Phó VPhòng HĐND&UBND

Tháng 9

716 617

0905 322 54516

Nguyễn Ngọc Trọng

Phó Phòng VH-TT

Tháng 10

716 336

17

Nguyễn Đức Ty

Phó phòng NN&PTNT

Tháng 10

213 712

0905 167 52218

Lê Thương

Phó Trưởng Ban GPMB

Tháng 10

716 349

0905 175 85719

Nguyễn Tấn Ngọc

Phó phòng Giáo Dục

Tháng 10

867 945

20

Phạm Thành Chung

Trạm trưởng KN KL

Tháng 10

867 596

0905 223 068


Nhận được công văn này, rất mong sở Thông tin - Truyền thông quan tâm bố trí lớp học thuận tiện trong công tác và xử lý công việc cho các đồng chí tham dự khóa học.

Nơi nhận:

- Như trên;Lưu;


TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Phùng Quang: images -> stories -> VBPQuy
VBPQuy -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ ngh ĩa việt nam ban an toàn giao thông độc lập Tự do Hạnh phúc
stories -> Đôi lời Ân tình
stories -> SỐ 02 tháng 10/2008 (Lưu hành nội bộ)
VBPQuy -> QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt kết quả đấu thầu thi công xây dựng
VBPQuy -> QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu
VBPQuy -> UỶ ban nhân dân huyệN ĐIỆn bàn số: 1159 / ubnd
VBPQuy -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam huyệN ĐIỆn bàN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
VBPQuy -> PHÒng t. Chính-k. Hoạch độc lập Tự do Hạnh phúc
VBPQuy -> UỶ ban nhân dân huyệN ĐIỆn bàn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
VBPQuy -> THÔng báo kết luận của Chủ tịch ubnd huyện Lê Trí Thanh
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương