HuyệN ĐIỆn bàN Độc lập Tự do Hạnh phúc Số 485tải về 18.4 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích18.4 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


HUYỆN ĐIỆN BÀN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số 485 / TB-UBND Điện Bàn, ngày 11 tháng 9 năm 2014
THÔNG BÁO

Tuyển dụng giáo viên, nhân viên theo hợp đồng làm việc trong các đơn vị sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo thuộc UBND huyện Điện Bàn năm 2014


Căn cứ Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23/8/2006 của Bộ Giáo dục & Đào tạo - Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập;Thông tư liên tịch số 71/2007/TTLT-BGD ĐT-BNV ngày 28/11/2007 của Bộ Giáo dục & Đào tạo - Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập;

Căn cứ Quyết định số 114/QĐ-UBND ngày 10/01/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc giao biên chế công chức và biên chế sự nghiệp năm 2014 cho UBND huyện Điện Bàn;

Thực hiện Kế hoạch số 72 /KH-UBND ngày 11/9/2014 của UBND huyện Điện Bàn về Tuyển dụng giáo viên, nhân viên theo hợp đồng làm việc trong các đơn vị sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo thuộc UBND huyện Điện Bàn năm 2014. UBND huyện Điện Bàn thông báo kế hoạch tuyển dụng nêu trên, cụ thể như sau:


I. Đối tượng :

Tuyển dụng giáo viên, nhân viên ngành GD&ĐT theo hình thức hợp đồng làm việc đối với những người có bằng tốt nghiệp sư phạm chuyên ngành GD&ĐT, chuyên môn nghiệp vụ có liên quan ; Có hộ khẩu thường trú tại huyện Điện Bàn.


II. Số lượng cần tuyển dụng là: 27 người, gồm :

- Giáo viên Bậc Mầm non: 18 người

- Giáo viên Bậc tiểu học: 07 người

Trong đó:

+ GV dạy môn văn hóa: 04 người

+ GV dạy môn Mỹ thuật: 02 người

+ GV dạy Tin học: 01 người

- Nhân viên Y tế học đường: 02 người

III. Tiêu chuẩn:

- Đối với giáo viên Mẫu giáo phải có bằng tốt nghiệp Trung cấp sư phạm trở lên.

- Đối với giáo viên Tiểu học phải tốt nghiệp Trung cấp sư phạm chính quy trở lên với chuyên ngành phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển .

- Đối với nhân viên các trường học: phải có bằng tốt nghiệp Trung cấp chính quy trở lên đúng chuyên ngành.
IV. Điều kiện: Người đăng ký xét tuyển phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

a. Đủ 18 tuổi trở lên,  1. Có lý lịch rõ ràng ( có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú)

  2. Có phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngạch dự tuyển.

  3. Có đủ các văn bằng chứng chỉ theo tiêu chuẩn của ngạch dự tuyển

  4. Có đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ

  5. Có hộ khẩu thường trú tại huyện Điện Bàn (ưu tiên xét tuyển người địa phương hoặc có vợ, chồng là người địa phương)

g. Đơn cam kết phục vụ tại huyện ít nhất là 05 năm
V. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

VI. Hồ sơ tuyển dụng:

Hồ sơ theo mẫu quy định phát hành tại phòng Nội vụ huyện Điện Bàn, mỗi người dự tuyển nộp 01 bộ hồ sơ ( hồ sơ 30.000 đồng/1 bộ)


VII. Thời gian, địa điểm xét tuyển dụng:
- Thời gian phát hành hồ sơ: Từ ngày 12/9/2014 đến hết ngày 18/9/2014.

- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 19/9/2014 đến hết ngày 24/9/2014

- Địa điểm phát hành hồ sơ: phòng Nội vụ huyện.

- Địa điểm nhận hồ sơ và trả kết quả trúng tuyển: Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Văn phòng HĐND&UBND huyện.

- Thời gian dự kiến xét : trước ngày 30/9/2014.
Muốn biết thêm chi tiết đề nghị các đơn vị, cá nhân liên hệ tại phòng Nội vụ huyện Điện Bàn, khối 3, thị trấn Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn.

Điện thoại: 0510.3767 989;

Email: phongnoivudienban@gmail.com.vn
Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

- TV Huyện uỷ (b/c); CHỦ TỊCH

- TTHĐND,UBND huyện (b/c);

- Phòng Nội vụ;

- Phòng Giáo dục & ĐT huyện;

- Đài truyền thanh huyện(để thông báo) ;

- Trang Website UBND huyện;

- Các trường MN, TH,THCS trong huyện;- Lưu VT, Hanv. Lê Trí Thanh
: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương