Huyện cát hải số: 730 / kh-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 25.29 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích25.29 Kb.


UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN CÁT HẢI
Số: 730 / KH-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Cát Hải, ngày 26 tháng 11 năm 2012


KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 68 năm

ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2012)

23 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2012)
Thực hiện kế hoạch số 3146/KH-BCH của Bộ CHQS thành phố Hải Phòng về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 68 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 23 năm ngày hội quốc phòng toàn dân; Chỉ thị số 06/CT- HU ngày 17 tháng 01 năm 2012 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng thực hiện nhiệm vụ Quân sự, Quốc phòng địa phương năm 2012”

UBND huyện Cát Hải xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 68 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam, 23 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân như sau:I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Nhằm giáo dục truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, khơi dậy trong nhân dân và LLVT toàn huyện niềm tự hào, phấn khởi, nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam XHCN, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng huyện đảo trở thành khu vực phòng thủ vững chắc.

2. Các hoạt động kỷ niệm phải thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị văn hoá tinh thần sâu rộng và gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Yêu cầu chuẩn bị chu đáo, hiệp động chặt chẽ, tổ chức trang trọng mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, hiệu quả thiết thực, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức và đảm bảo an toàn tuyệt đối.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Công tác tuyên truyền:

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng từ Huyện đến cơ sở trên các phương tiện thông tin đại chúng, làm cho cán bộ, chiến sỹ LLVT và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn Huyện thấy được ý nghĩa to lớn của quá trình chiến đấu, xây dựng, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam, LLVT Huyện đảo hơn nửa thế kỷ qua.

- Trang trí băng, cờ, khẩu hiệu tại các cơ quan, công sở và địa phương, các trục đường chính đặc biệt là khu trung tâm huyện và thị trấn Cát Hải trong dịp kỷ niệm.

2. Hoạt động văn hoá- thể thao:

- Tổ chức giải bóng chuyền Công, Nông, Binh cấp huyện.

- Các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức hoạt động văn nghệ, thể thao tại cơ quan, đơn vị mình vào dịp 22/12.

* Thời gian tập trung tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao từ ngày 10 đến ngày 22 tháng 12 năm 2012

3. Tổ chức gặp mặt, thăm hỏi tặng quà các đối tượng chính sách:

- Tổ chức viếng Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ của Huyện.

- Tổ chức thăm hỏi động viên các đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn; thời gian dự kiến từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 12 năm 2012.

- Các xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp tổ chức viếng nghĩa trang, thăm tặng quà các gia đình chính sách, tiếp xúc quân nhân đã nghỉ hưu, phục viên, xuất ngũ trên địa bàn theo phân cấp.4. Huyện uỷ, UBND, UBMTQ Việt Nam huyện tổ chức gặp mặt thân mật kỷ niệm 68 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam, 23 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân với các thế hệ chỉ huy Ban CHQS huyện, sỹ quan cấp tá đã nghỉ hưu trên địa bàn.

* Thời gian: 1/2 ngày, từ 08 giờ 00 ngày 21/ 12/ 2012.

* Địa điểm: Hội trường tầng 3 - Uỷ ban nhân dân huyện.

* Thành phần dự hội nghị:

- Thủ trưởng Bộ CHQS Thành phố;

- Thủ trưởng và đại biểu các Phòng, ban Bộ CHQS thành phố;

- Lãnh đạo Huyện uỷ – UBND huyện;

- Đại biểu lãnh đạo UBMTTQ và các Đoàn thể;

- Các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy Ban CHQS huyện các thời kỳ;

- Các đồng chí sĩ quan cấp tá đã nghỉ hưu trên địa bàn huyện;

- Đại biểu lãnh đạo các đơn vị LLVT đóng quân trên địa bàn;

- Sĩ quan cấp tá Ban CHQS huyện.

III. NHIỆM VỤ CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ VÀ ĐỊA PHƯƠNG:

1. Ban CHQS huyện:

Là cơ quan trung tâm hiệp đồng, phối hợp cùng Văn phòng UBND huyện và các ngành chức năng tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 68 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 23 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân, đôn đốc theo dõi cơ sở tổ chức thực hiện kế hoạch. Phối hợp với Liên đoàn lao động, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh huyện và Trung tâm Văn hoá-Thể thao-Thông tin huyện tổ chức giải bóng chuyền Công-Nông-Binh cấp huyện. Lập dự trù kinh phí bảo đảm hoạt động tuyên truyền, tổ chức gặp mặt tiếp xúc kỷ niệm của huyện.

Phối hợp với Văn phòng UBND huyện làm tốt công tác chuẩn bị và phục vụ buổi tiếp xúc, gặp mặt các thế hệ chỉ huy Ban CHQS huyện các thời kỳ và sĩ quan cấp tá nghỉ hưu trên địa bàn.

2. Văn phòng UBND huyện:

Phối hợp với Ban CHQS huyện tham mưu cho UBND huyện thành lập Đoàn lãnh đạo huyện đi viếng Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ; thăm và tặng quà các đơn vị Quân đội trên địa bàn huyện và tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm cấp huyện.3. Trung tâm Văn hoá - Thông tin - Thể thao huyện:

Triển khai tuyên truyền trực quan tại khu trung tâm huyện và các cơ sở, tham mưu cho Huyện tổ chức giải bóng chuyền Công- Nông - Binh cấp Huyện, phục vụ âm thanh và các tiết mục văn nghệ trong buổi gặp mặt kỷ niệm.4. Phòng Lao động- Thương binh- Xã hội huyện:

Phối hợp với Ban CHQS huyện tham mưu cho lãnh đạo huyện tổ chức viếng Đài tưởng niệm các anh hùng Liệt sỹ, tặng quà các đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn huyện.5. Phòng Tài chính- Kế hoạch:

Bảo đảm kinh phí cho các hoạt động khi được UBND huyện phê duyệt.6. Đài phát thanh huyện:

Xây dựng kế hoạch và đảm bảo tuyên truyền trong dịp kỷ niệm 68 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 23 năm ngày hội quốc phòng toàn dân.7. Các xã, thị trấn, cơ quan doanh nghiệp:

Căn cứ điều kiện cụ thể có kế hoạch tổ chức thực hiện các hoạt động ở địa phương đơn vị mình và tham gia các hoạt động chung của Huyện.8. Các đơn vị quân đội trên địa bàn huyện:

Tham gia các hoạt động của huyện theo kế hoạch và tổ chức tốt các hoạt động tại đơn vị mình.

Nhận được kế hoạch này yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thực hiện theo kế hoạch bảo đảm chu đáo, trang trọng đem lại hiệu quả thiết thực./.
Nơi nhận: TM.UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN

- Bộ CHQS thành phố (để báo cáo); CHỦ TỊCH

- Thường trực Huyện uỷ; (Đã ký)

- Chủ tịch và phó Chủ tịch UBND huyện;

- Phòng VHTT - TT - Du lịch huyện;

- Văn phòng Huyện uỷ;

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; BÙI TRUNG NGHĨA

- TT VH-TT-TT huyện,

- UBND các xã, TT, cơ quan, doanh nghiệp;

- Đồn BP 50; 54; Trạm rađa 495 HQ,

- Ban CHQS huyện;

- C.PVP UBND huyện;- Lưu VP UBND huyện.


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương