Hêåu quaã cuãa möåt möëi tònh bêët chñnhtải về 12.95 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích12.95 Kb.
Hêåu quaã cuãa möåt möëi tònh bêët chñnh

HOAÂ MY

Hïå luyå tûâ chuyïån loaån luên cuãa ngûúâi cha vaâ àûáa con gaái chó kïët thuác úã buöíi tham vêën cuãa thön. Nhûng laåi laâ baâi hoåc àau loâng maâ cho àïën bêy giúâ dû luêån vêîn chûa hïët lúâi chï traách...

Cêu chuyïån naây xaãy ra taåi möåt xaä ngheâo cuaã huyïån Phuâ Caát(Bònh Àõnh), trong möåt cùn nhaâ tònh nghôa cuãa möåt gia àònh thuöåc höå ngheâo cuãa xaä Caát Tûúâng. Ngöi nhaâ sau biïën cöë àaä khöng coân hònh boáng cuãa sûå êëm cuáng vaâ yïn aã maâ thay vaâo àoá laâ sûå vùæng lùång vaâ u buöìn búãi khöng coân sûå hiïån diïån cuãa ngûúâi cha.

Cuöåc söëng cuãa ngûúâi dên xaä Caát Tûúâng quanh nùm lùn löån vúái nhûäng thûãa ruöång nhoã, laåi chõu thiïn tai luä luåt nïn cañ ngheâo vêîn luön àeo baám ngûúâi dên úã àêy. Quêín quanh vúái miïëng cúm manh aáo maâ àaä coá rêët nhiïìu ngûúâi maâ àa söë laâ phuå nûä, nhûäng ngûúâi meå chêëp nhêån ly hûúng àïí mong daânh giuåm cho gia àònh àuã thïm miïëng ùn. Gia àònh cuãa T.V.D cuäng nùçm trong diïån àoá. Trûúác khi àïën vúái nhau, T.V.D vaâ chõ B., caã hai ngûúâi àïìu àaä tûâng coá möåt àúâi chöìng vaâ vúå. Gaá nghôa vúái nhau vaâ coá chung cuâng möåt cö con gaái, cuöåc söëng ban àêìu cuãa gia àònh naây tuy ngheâo nhûng noái chung cuäng àêìm êëm vaâ haånh phuác nhû bao gai àònh khaác, hoå cuäng àûúåc àõa phûúng giuáp àúä xêy lïn cùn nhaâ tònh nghôa vaâ àûúåc quan têm möîi khi tïët àïën hay nhûäng ngaây lïî laåt. Vúái yá thûác coân haån chïë cuãa nhûäng ngûúâi vöën àaä khöng àûúåc hoåc haânh nhiïìu, hai vúå chöìng À cuäng àïí cho con mònh tiïëp tuåc thêët hoåc nhû böë meå noá.

Chuyïån khöng chó coá thïë, cuöåc söëng vúái nhûäng mûu sinh thûúâng ngaây ngay trïn àêët quï àaä khöng àuã nuöi gia àònh nïn chõ L àaä lïn TP. HCM kiïëm viïåc bùçng nghïì buön baán ve chai. Bi kõch cuãa gia àònh àaä nhen nhoám tûâ nguyïn nhên àoá maâ keáo theo sau laâ caã hïå quaã àau loâng.

Chêëp nhêån àïí ngûúâi vúå taão têìn súám höm núi àêët khaách, àaáng ra ngûúâi chöìng nhû T.V.D phaãi thay vúå laâm möåt ngûúâi cha töët chùm lo cho cuöåc söëng gia àònh. Thïë nhûng, ngûúâi àaân öng xa vúå naây àaä bùæt àêìu raâng buöåc àûáa con gaái vaâo quan hïå traái vúái luên thûúâng àaåo lyá àïí röìi hai cha con àaä leán luát söëng chung vúái nhau nhû vúå chöìng.

Möëi quan hïå bêët chñnh àoá coá leä seä tiïëp tuåc nhû thïë nïuá nhû khöng coá nhûäng biïíu hiïån bêët thûúâng maâ qua àoá laâ lúâi dõ nghõ cuãa haâng xoám. Vaâ cho àïën möåt ngaây, dû luêån bùæt àêìu xön xao khi ngûúò ta bùæt quaã tang hai cha con hoå àang quan hïå vúái nhau nhû vúå chöìng. Khuön mùåt ngûúâi vúå vaâ ngûúâi meå luác àoá àaä hiïån lïn neát àau khöí nhûúâng naâo khi biïët tin, chõ àaä khöng thïí tha thûá cho ngûúâi chöìng böåi baåc vaâ bêët nghôa àoá nïn dûát khoaát chêëm dûát möëi quan hïå vúå chöìng. Cuöåc hoåp cuãa chñnh quyïìn thön vaâ gia àònh cuäng chó trïn nhûäng lúâi noái, têët nhiïn khöng hoåp thaânh vùn baãn búãi vò caã gia àònh 3 ngûúâi àoá àïìu khöng biïët chûä. Ngûúâi cha sau àoá àaä boã ài vaâ hiïån taåi àang söëng cuâng möåt phuå nûä khaác, àiïìu àau loâng nhêët laâ hiïån nay ngûúâi con gaái àoá phaãi söëng trong sûå gheã laånh cuãa laáng giïìng, àún giaãn búãi ngûúâi dên àõa phûúng khöng thïí chêëp nhêån àûúåc sûå viïåc àoá. Tûúng lai khöng coá maâu saáng, laåi thêët hoåc, vêîn phaãi söëng dûåa vaâo ngûúâi meå do em chûa coá viïåc laâm, maâ seä laâm gò khi em khöng coá trònh àöå?. Röìi tûúng lai naâo cho em khi maâ dêëu êën cuãa möëi quan hïå bêët chñnh vêîn coân úã àoá, sûå töín thûúng vaâ nhûäng gò maâ ngûúâi cha àaä daåy cho em liïåu coá chûäa laânh theo nùm thaáng. Àaáng chï traách nhêët laâ hiïån nay ngûúâi cha àoá vêîn söëng bònh thaãn bïn möåt ngûúâi phuå nûä khaác thuöåc huyïån gêìn àoá maâ khöng phaó chõu möåt sûå truy töë naâo cuãa luêåt phaáp. Nhûng liïåu toaâ aán lûúng têm coá bùæt öng ta phaãi day dûát trong nhûäng thaáng ngaây sùæp túái khi hêåu quaã maâ öng ta àaä gêy ra cho ngay chñnh àûáa con àeã cuãa mònh.Baâi hoåc àau loâng àïí laåi vaâ hïå luyå tûâ möëi quan hïå bêët chñnh àoá vêîn àang laâ àïì taâi noáng cho möîi ngûúâi dên úã àêy möîi khi coá ai hoãi àïën.
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương