Huế, ngày 29 tháng 11 năm 2006tải về 11.4 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích11.4 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 2724/QĐ-UBND

Huế, ngày 29 tháng 11 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH


Về việc điều chỉnh Quyết định số 737/QĐ-UBND ngày 14/3/2006

(về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu tái định cư Thủy Vân, xã Thủy Vân, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế).
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ ban hành về Quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 4252/2004/QĐ-UB ngày 15/12/2004 của UBND tỉnh về việc quy định tạm thời phân công, phân cấp giải quyết một số vấn đề trong công tác đầu tư và xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 737/QĐ-UBND ngày 14/3/2006 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu tái định cư Thủy Vân, xã Thủy Vân, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1296/SXD-KTQH ngày 06/11/2006,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Điều chỉnh Điểm b, Khoản 5, Điều 1 tại Quyết định 737/QĐ-UBND ngày 14/3/2006 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng khu tái định cư Thủy Vân, xã Thủy Vân, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế với nội dung như sau:

b. Giao thông:

- Tuyến có mặt cắt 1-1, lộ giới là 26m (6,0 m + 14,0 m + 6,0m).

- Các tuyến có mặt cắt 2-2, lộ giới là 16,5m (4,5 m + 7,5 m + 4,5m).

- Các tuyến có mặt cắt 3-3, lộ giới là 13,5m (3 m + 7,5m + 3m).

- Các tuyến có mặt cắt 4-4, lộ giới là 10,5 m (2,5 m + 5,5m + 2,5m).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 737/QĐ-UBND ngày 14/3/2006 vẫn được giữ nguyên.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải; Chủ tịch UBND huyện Hương Thủy; Giám đốc Ban QLDA các Công trình Giao thông Thừa Thiên Huế và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: TM .UỶ BAN NHÂN DÂN

- Như Điều 3; CHỦ TỊCH

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; (Đã ký)

- VP: LĐ và các CV: QH, TH;- Lưu VT. Nguyễn Xuân Lý
: portals
portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương