H¹t ®Ëu hµ lan ®ãng héptải về 24.67 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích24.67 Kb.
#23145

Tiªu chuÈn ngµnh

10 TCN 566 - 2003

h¹t ®Ëu hµ lan ®ãng hép 1. Ph¹m vi ¸p dông

Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho s¶n phÈm chÕ biÕn tõ h¹t §Ëu Hµ Lan, cã tªn La tinh lµ Pisum sativum L. , tªn tiÕng Anh lµ Garden pea, ®­îc ®ãng hép, ghÐp kÝn, thanh trïng vµ b¶o qu¶n.

 1. Yªu cÇu kü thuËt

H¹t ®Ëu Hµ Lan ®ãng hép ph¶i ®­îc s¶n xuÊt theo ®óng qui tr×nh c«ng nghÖ ®· ®­îc cÊp cã thÈm quyÒn duyÖt y.

  1. Yªu cÇu nguyªn liÖu, vËt liÖu

2.1.1. H¹t ®Ëu Hµ Lan ®­îc dïng ®Ó ®ãng hép cã thÓ sö dông ë d¹ng t­¬i hoÆc d¹ng kh« ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau:

 • Mµu s¾c: H¹t ®Ëu Hµ Lan ph¶i cã mµu s¾c ®Æc tr­ng tõ xanh lôc ®Õn xanh lôc ¸nh vµng; kh«ng dïng nh÷ng h¹t cã mµu vµng, mµu n©u hoÆc nh÷ng h¹t ®· bÞ biÕn mµu. H¹t ®Ëu kh« sau khi ®· ng©m hoµn nguyªn cho phÐp lÉn nh÷ng h¹t mµu vµng, mµu tr¾ng, nh­ng kh«ng qu¸ 5% theo khèi l­îng.

 • Mïi: Ph¶i cã mïi ®Æc tr­ng cña h¹t ®Ëu tèt, kh«ng cã c¸c mïi l¹.

 • H×nh thøc:

 • §­êng kÝnh cña h¹t ®Ëu t­¬i vµ h¹t ®Ëu kh« sau khi ®· ng©m n­íc ®Ó hoµn nguyªn kh«ng lín h¬n 9mm.

 • KÝch th­íc h¹t ®Ëu ph¶i t­¬ng ®èi ®ång ®Òu trong cïng mét l« hµng.

 • H¹t ®Ëu kh«ng bÞ s©u mät, kh«ng bÞ vì m¶nh, kh«ng bÞ lÐp, kh«ng bong trãc vá, kh«ng ®­îc phÐp cã t¹p chÊt.

 • H¹t ®Ëu kh« sau khi ®· ng©m n­íc ®Ó hoµn nguyªn kh«ng ®­îc nh¨n nheo.

2.1.2. §­êng kÝnh: §­êng kÝnh tr¾ng lo¹i I, theo TCVN 6959:2001

2.1.3. Muèi ¨n: Theo TCVN 3974 - 84

2.1.4. C¸c chÊt phô gia thùc phÈm: theo quy ®Þnh sè 867/1998/ Q§-BYT ngµy 04/04/1998 cña Bé tr­ëng Bé Y tÕ vÒ viÖc Ban hµnh “Danh môc tiªu chuÈn vÖ sinh ®èi víi l­¬ng thùc, thùc phÈm”.

2.1.5. Hép s¾t:

Theo 10TCN 172 – 93: Hép s¾t hµn ®iÖn dïng cho ®å hép thùc phÈm.

2.2. Yªu cÇu thµnh phÈm

2.2.1. ChØ tiªu c¶m quan: • Mµu s¾c: H¹t ®Ëu cã mµu xanh lôc nh¹t ®Õn xanh ¸nh vµng ®Æc tr­ng cña s¶n phÈm.

 • H×nh th¸i: H¹t ®Ëu trong mét hép ph¶i t­¬ng ®èi ®ång ®Òu, mÒm, bë, kh«ng s­îng, kh«ng nhòn n¸t. Cho phÐp cã h¹t bÞ nøt, tû lÖ h¹t bÞ nøt kh«ng qu¸ 10% so víi khèi l­îng c¸i cña hép.

 • H­¬ng vÞ: H­¬ng th¬m ®Æc tr­ng cña s¶n phÈm, cã vÞ bïi, mÆn, ngät, hµi hoµ.

 • Dung dÞch: Tõ trong ®Õn ®ôc nhÑ, cã mµu xanh lôc nh¹t ®Æc tr­ng cña s¶n phÈm; cho phÐp lÉn Ýt thÞt cña h¹t ®Ëu Hµ Lan, kh«ng ®­îc phÐp cã t¹p chÊt l¹.

2.2.2. ChØ tiªu lý, ho¸

2.2.2.1. Khèi l­îng

Khèi l­îng tÞnh cña mçi lo¹i bao b× ph¶i ®óng víi khèi l­îng tÞnh ghi trªn nh·n.

Khèi l­îng c¸i: Kh«ng nhá h¬n 55% khèi l­îng tÞnh.

2.2.2.2. Hµm l­îng chÊt kh« hoµ tan:

Kh«ng d­íi 7%.

2.2.2.3. Hµm l­îng muèi ¨n

Kh«ng qu¸ 0,6 %.

2.2.2.4. Hµm l­îng kim lo¹i nÆng tu©n theo quyÕt ®Þnh 867/1998/ Q§-BYT ngµy 04/04/1998 cña Bé tr­ëng Bé Y tÕ vÒ viÖc Ban hµnh “Danh môc tiªu chuÈn vÖ sinh ®èi víi l­¬ng thùc, thùc phÈm”.

Cô thÓ:


Ch× (Pb) kh«ng qu¸ 0,3 mg/kg

§ång (Cu ) kh«ng qu¸ 5,0 mg/kg

KÏm (Zn) kh«ng qu¸ 5,0 mg/kg

ThiÕc (Sn) kh«ng qu¸ 200,0 mg/kg

2.2.3. ChØ tiªu vi sinh vËt

Theo quyÕt ®Þnh 867/1998/ Q§-BYT ngµy 04/04/1998 cña Bé tr­ëng Bé Y tÕ vÒ viÖc Ban hµnh “Danh môc tiªu chuÈn vÖ sinh ®èi víi l­¬ng thùc, thùc phÈm”.

Cô thÓ:

Vi sinh vËt Giíi h¹n cho phÐp trong 1g

hay 1ml thùc phÈm

E.coli 0

S.aureus 0

Cl.perfringens 0 TSBT NM-M 0 1. Ph­¬ng ph¸p thö

3.1. LÊy mÉu: Theo TCVN 4409-87.

3.2. KiÓm tra c¸c chØ tiªu c¶m quan, lý vµ ho¸

Theo c¸c TCVN sau:

TCVN 5072-90: §å hép- Ph­¬ng ph¸p lÊy mÉu.

TCVN 4410-87: §å hép- Ph­¬ng ph¸p thö c¶m quan.

TCVN 4411-87: §å hép- Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh khèi l­îng tÞnh vµ tû lÖ theo khèi l­îng c¸c thµnh phÇn trong ®å hép.

TCVN 4413-87: §å hép- Ph­¬ng ph¸p chuÈn bÞ mÉu ®Ó ph©n tÝch ho¸ häc.

TCVN 4414-87: §å hép- Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hµm l­îng chÊt kh« hoµ tan b»ng khóc x¹ kÕ.

TCVN 4415-87: §å hép- Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hµm l­îng n­íc.

TCVN 4589-88: §å hép- Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hµm l­îng axit tæng sè vµ axit bay h¬i.

TCVN 4590-88: §å hép- Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hµm l­îng xenluloza th«.

TCVN 4591-88: §å hép- Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hµm l­îng muèi ¨n natri clorua.

TCVN 4594-88: §å hép- Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®­êng tæng sè, ®­êng khö vµ tinh bét.

TCVN 3216-94: §å hép rau qu¶- Ph©n tÝch c¶m quan b»ng ph­¬ng ph¸p cho ®iÓm.

3.3 KiÓm tra hµm l­îng c¸c kim lo¹i nÆng

Theo c¸c TCVN sau:

X¸c ®Þnh kim lo¹i nÆng- Qui ®Þnh chung: TCVN 1976-88.

X¸c ®Þnh hµm l­îng ch×: TCVN 1978-88

X¸c ®Þnh hµm l­îng ®ång: TCVN 5368-91 hoÆc TCVN 6541- 1999

X¸c ®Þnh hµm l­îng kÏm: TCVN 5487-91

X¸c ®Þnh hµm l­îng thiÕc: TCVN 1981-88 hoÆc TCVN 5496-91

3.4. KiÓm tra c¸c chØ tiªu vi sinh vËt

Theo TCVN 280-68: §å hép rau qu¶- Ph­¬ng ph¸p kiÓm nghiÖm vi sinh vËt. 1. Bao gãi, ghi nh·n,b¶o qu¶n vµ vËn chuyÓn

 • B¶o qu¶n vµ vËn chuyÓn: Theo TCVN 167- 86

 • Ghi nh·n

Theo quy ®Þnh t¹i Quy chÕ ghi nh·n hµng ho¸ l­u th«ng trong n­íc vµ hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 178/1999/Q§-TTg ngµy 30/8/1999 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ.
tải về 24.67 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương