HỢP ĐỒng chuyển nhưỢng vốNtải về 29.83 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích29.83 Kb.
#21539
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**********

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG VỐN


(Số: 01/HĐCN)
-                     Căn cứ vào Luật doanh nghiệp năm 2005;

-                     Căn cứ vào Điều lệ Công ty TNHH Quảng Cáo và Trang Trí Nội Thất Tinh Anh;

-                     Căn cứ vào nhu cầu của các bên.

Hôm nay, ngày 12 tháng 05 năm 2009, tại trụ sở Công ty TNHH Quảng Cáo và Trang Trí Nội Thất Tinh Anh (Số 22 Phan Đình Phùng – Quy Nhơn – Bình Định), chúng tôi gồm có:Bên A: (Bên chuyển nhượng) ông Nguyễn Chánh Liêm

Sinh ngày: 23 / 3 / 1985 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 215 017 080 Ngày cấp: 15 / 5 / 2003 Nơi cấp: Công an Bình Định

Nơi đăng ký HKTT: Số 50/10 - đường Nguyễn Thái Học - TP. Quy Nhơn - Bình Định

Chỗ ở hiện tại: Số 50/10 - đường Nguyễn Thái Học - TP. Quy Nhơn - Bình Định

Là chủ sở hữu của Công ty TNHH Quảng Cáo và Trang Trí Nội Thất Tinh Anh.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 22 Phan Đình Phùng - P. Lê Hồng Phong - Quy Nhơn - Bình Định

Điện thoại: 0563. 827 647 - 0934 822 228 Fax:

Bên B: (Bên nhận chuyển nhượng)

1. Ông Nguyễn Ngọc Liên

Sinh ngày: 12 / 02 / 1963 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 210 470 938 Ngày cấp: 07 / 6 / 2007 Nơi cấp: Công an Bình Định

Hộ khẩu thường trú: 50/10 Nguyễn Thái Học - P. Lê Hồng Phong - Quy Nhơn - Bình Định

Chỗ ở hiện tại: 50/10 Nguyễn Thái Học - Phường Lê Hồng Phong - Quy Nhơn - Bình Định

2. Ông Nguyễn Ngọc Liên

Sinh ngày: 12 / 02 / 1963 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 210 470 938 Ngày cấp: 07 / 6 / 2007 Nơi cấp: Công an Bình Định

Hộ khẩu thường trú: 50/10 Nguyễn Thái Học - P. Lê Hồng Phong - Quy Nhơn - Bình Định

Chỗ ở hiện tại: 50/10 Nguyễn Thái Học - Phường Lê Hồng Phong - Quy Nhơn - Bình Định

3. Ông Nguyễn Ngọc Liên

Sinh ngày: 12 / 02 / 1963 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 210 470 938 Ngày cấp: 07 / 6 / 2007 Nơi cấp: Công an Bình Định

Hộ khẩu thường trú: 50/10 Nguyễn Thái Học - P. Lê Hồng Phong - Quy Nhơn - Bình Định

Chỗ ở hiện tại: 50/10 Nguyễn Thái Học - Phường Lê Hồng Phong - Quy Nhơn - Bình Định

4. Ông Nguyễn Ngọc Liên

Sinh ngày: 12 / 02 / 1963 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 210 470 938 Ngày cấp: 07 / 6 / 2007 Nơi cấp: Công an Bình Định

Hộ khẩu thường trú: 50/10 Nguyễn Thái Học - P. Lê Hồng Phong - Quy Nhơn - Bình Định

Chỗ ở hiện tại: 50/10 Nguyễn Thái Học - Phường Lê Hồng Phong - Quy Nhơn - Bình Định
Hai bên thống nhất thoả thuận như sau:

Điều 1: Nội dung của Hợp đồng


Bên A đang sở hữu phần vốn góp 100,00% trong Công ty TNHH Quảng Cáo và Trang Trí Nội Thất Tinh Anh, đồng ý chuyển nhượng 90,00% vốn điều lệ cho Bên B. Đồng thời chuyển đổi thành Công ty TNHH có thành viên trở lên theo quy định của Luật Doanh nghiệp với những nội dung như sau:

1. Tên công ty chuyển đổi viết bằng tiếng Việt:

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT TINH ANH

- Tên công ty viết tắt: T.A.C

2. Địa chỉ trụ sở chính: 22 Phan Đình Phùng – P.Lê Hồng Phong – Quy Nhơn – Bình Định

Điện thoại: 056 3827647 - 0913 462679 Fax:

3. Ngành, nghề kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ quảng cáo. Sản xuất các loại bảng hiệu, hộp đèn. Hoạt động in ấn. Thi công trang trí nội, ngoại thất. Mua bán băng đĩa nhạc và các loại vật tư, nguyên liệu ngành quảng cáo.

4. Vốn điều lệ: 500.000.000 đồng

6. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: NGUYỄN NGỌC LIÊN

Chức danh: Giám đốc Công ty

Sinh ngày: 12/02/1963 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số: 210 470 938

Ngày cấp: 07/06/2007 Nơi cấp: Công an Bình Định

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 50/10 Nguyến Thái Học – Quy Nhơn – Bình Định

Chỗ ở hiện tại: Số 50/10 Nguyễn Thái Học – Quy Nhơn – Bình Định

Điện thoại: 056 3824477 - 0913 462679 Fax:

7. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh:

Tên: PHÂN XƯỞNG SẢN XUẤT - CÔNG TY TNHH QC VÀ TTNT TINH ANH

Địa chỉ: Số 50/10 Nguyễn Thái Học – P. Lê Hồng Phong – Quy Nhơn – Bình Định

Điện thoại: 056 3824477 Fax:

Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất các loại bảng hiệu, hộp đèn. Hoạt động in ấn.

Người đứng đầu địa điểm kinh doanh: NGUYỄN NGỌC LIÊN

Điều 2: Giá trị của hợp đồng và phương thức thanh toán

2.1             Giá trị của Hợp đồng

Tổng số tiền mà Bên A chuyển nhượng cho Bên B có giá trị là: 7.200.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm triệu đồng chẵn)

Trong đó:

1. Ông ……………….. nhận mua 35% vốn điều lệ với giá trị: ……………… đồng

2.

3.

4.2.2             Phương thức thanh toán

Bên B thanh toán toàn bộ giá trị của Hợp đồng bằng tiền mặt cho Bên A ngay tại thời điểm hai bên ký hợp đồng này.


Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Bên A

3.1             Quyền của Bên A

Yêu cầu Bên B thanh toán đầy đủ và đúng hạn giá trị của Hợp đồng mà hai bên đã thoả thuận;3.2             Nghĩa vụ của Bên A

Hoàn thiện đầy đủ các thủ tục, hồ sơ sở hữu phần vốn chuyển nhượng cho Bên B theo đúng quy định của pháp Luật Doanh nghiệp.Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Bên B

4.1             Quyền của Bên B

- Yêu cầu Bên A bàn giao đầy đủ các thủ tục, giấy tờ chứng minh quyền sở hữu số vốn điều lệ mà Bên A chuyển nhượng cho Bên B;

- Sở hữu phần vốn góp 80% vốn điều lệ kể từ thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực. Đồng thời trở thành thành viên của Công ty chuyển đổi theo quy định.

4.2             Nghĩa vụ của Bên B

- Thanh toán đầy đủ, đúng hạn giá trị và thời hạn như đã thoả thuận tại Điều 2 của Hợp đồng cho Bên A;

- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định đối với thành viên của Công ty chuyển đổi theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 5: Giải quyết tranh chấp

Khi có tranh chấp phát sinh, hai bên phải cùng nhau thương lượng để giải quyết, nếu không thương lượng được sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.


Điều 6: Hiệu lực của hợp đồng


Hợp đồng này được lập thành 03 bản bằng Tiếng Việt, có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bản có 03 trang, mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản lưu tại Văn phòng Công ty TNHH Quảng Cáo và Trang Trí Nội Thất Tinh Anh.

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.
BÊN A

 

  

 

 


BÊN B

 


……………………..
 

……………………..PHẦN XÁC NHẬN THANH TOÁN

Bên B đã thanh toán đủ tiền theo Hợp đồng này cho bên A vào ngày …/…/……...


BÊN A

 

  

 

 


BÊN B

 


……………………..
 

……………………..

 

 

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT TINH ANH XÁC NHẬN

Các bên có tên trong hợp đồng này đã thanh toán cho nhau toàn bộ các nghĩa vụ tài chính

và hoàn tất thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp theo quy định của pháp luậtĐại diện theo pháp luật của Công ty

tải về 29.83 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương