How to Remember New Words back Làm thế nào để Words Lưu thông mớitải về 15.62 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.09.2016
Kích15.62 Kb.
#32360
How to Remember New Words back Làm thế nào để Words Lưu thông mới trở lại

The University of Alabama The University of Alabama
Center for Teaching and Learning Trung tâm Dạy và Học
124 Osband 124 Osband
348-5175 348-5175

Two steps will help you remember new words and add them to your college vocabulary: practicing and building. Hai bước sau sẽ giúp bạn nhớ từ mới và thêm chúng vào vốn từ vựng của bạn cao đẳng: thực hành và xây dựng. To become comfortable with the new word, practice using the word in your writing, in your speaking, and in your everyday thoughts. Để trở thành thoải mái với các từ mới, thực hành bằng cách sử dụng từ trong văn bản của bạn, trong nói của bạn, và trong suy nghĩ của bạn mỗi ngày. Thinking about new words helps you to remember them. Suy nghĩ về những từ mới giúp bạn nhớ cho họ. Just memorizing lists of words is not very effective. Chỉ cần ghi nhớ danh sách các từ không phải là rất hiệu quả. In order for a word to really become a part of your vocabulary, you have to see it used or hear it used in several different ways over a period of time. Theo thứ tự cho một từ để thực sự trở thành một phần của vốn từ vựng của bạn, bạn có để xem nó được sử dụng hoặc nghe nó được sử dụng trong một vài cách khác nhau trong một khoảng thời gian. When you come across a new word you should ask yourself, "Have I seen this word before, have I heard someone use this word before?" Khi bạn đi qua một từ mới, bạn nên hỏi mình, "Tôi đã nhìn thấy trước khi từ này, tôi có nghe một người nào đó trước khi sử dụng từ này?" Sound the word out and pronounce it to yourself. Âm thanh từ nó phát âm ra và để cho mình.

People with poor vocabularies tend to ignore words they don’t know. Số người với người nghèo vocabularies có xu hướng bỏ qua kì từ nào họ không biết. They just skip over them as if they do not exist. Họ chỉ cần bỏ qua lên chúng nếu như họ không tồn tại. People with good vocabularies, however, are curious about words they do not know. Số người tốt với vocabularies, tuy nhiên, có hiếu kỳ về kì từ nào họ không biết. They practice the strategies mentioned above of sounding the word out, asking themselves if they have heard it before and then thinking about the word. Họ thực hành các chiến lược nêu trên của âm thanh từ ra, hỏi mình nếu họ có nghe và sau đó trước khi nó suy nghĩ về lời. They may even use a dictionary to look the word up. Họ có thể sử dụng ngay cả một từ điển để tìm chữ ký. It is also beneficial to build a personal vocabulary file that will help you keep up with the new words while you practice them. Nó cũng mang lại lợi ích cá nhân để xây dựng một vốn từ vựng tập tin rằng sẽ giúp bạn vẫn tiếp tục lên với các từ mới trong khi bạn thực hành chúng. On an index card, write the word and its meaning, a sentence in which you use the word correctly, and variations of the word. Trên một thẻ chỉ mục, viết chữ và ý nghĩa của nó, một câu trong đó bạn sử dụng từ cho đúng, và các biến thể của từ.

The following guidelines will help you remember new words: Các nguyên tắc sau đây sẽ giúp bạn nhớ từ mới: 1. Practice writing the word and its definition often. Thực hành viết chữ và định nghĩa của nó thường xuyên hơn.

 2. Practice saying the word. Thực tế rằng: chữ. Use the pronunciation key in your dictionary to learn the correct pronunciation. Sử dụng các phím phát âm trong từ điển của bạn để tìm hiểu phát âm chính xác.

 3. Try to learn the word and its meaning the first time you see it. Hãy thử để tìm hiểu các từ và ý nghĩa của nó, lần đầu tiên mà bạn nhìn thấy nó.

 4. Make vocabulary flip cards from index cards. Làm cho vốn từ vựng flip thẻ từ chỉ mục thẻ. Write the word on one side and the meaning on the other. Viết từ một mặt và ý nghĩa trên khác.

 5. Make up a sentence you can understand using the word correctly. Hãy lên một câu bạn có thể hiểu được bằng cách sử dụng từ một cách chính xác.

 6. Vary the word: try to make it plural, to change the tense, to add -ly. Khác nhau chữ: cố gắng làm cho nó plural, để thay đổi căng, để thêm-ly.

 7. Practice the word in conversation, being sure to pronounce it correctly. Thực hành lời trong hội thoại, chắc chắn sẽ được phát âm nó một cách chính xác.

 8. Use the word in writing assignments as often as possible. Sử dụng các chữ viết trong việc giao công việc càng thường xuyên càng tốt.

 9. Repeat the word many times in your mind. Lặp lại từ nhiều lần trong tâm trí.

 10. Study a few words each day for several days to firmly learn them. Học một vài từ mỗi ngày cho một vài ngày vững chắc để tìm hiểu họ. Don’t overload yourself with too long a word list. Không quá cao với một từ quá dài danh sách.

 11. Notice the words used by teachers, public speakers, people on TV, etc. If they know these words, why don’t you? Thông báo các từ được sử dụng bởi các giáo viên, công loa, người dân trên TV, vv Nếu họ biết những từ này, lý do tại sao bạn không?

Каталог: resources
resources -> HƯỚng dẫn sử DỤng tài liệU Ôn tập thi thpt quốc gia môN: tiếng anh
resources -> KHỔ giấY, kiểu trình bày và ĐỊnh lề trang văn bảN a Khổ giấy
resources -> THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
resources -> CỦa chính phủ SỐ 01/2003/NĐ-cp ngàY 09 tháng 01 NĂM 2003
resources -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 205/2004/NĐ-cp ngàY 14 tháng 12 NĂM 2004 quy đỊnh hệ thống thang lưƠNG, BẢng lưƠng và chế ĐỘ phụ CẤp lưƠng trong các công ty nhà NƯỚC
resources -> CHÍnh phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập Tự do Hạnh phúc
resources -> QuyếT ĐỊnh của bộ TÀi chính số 32/2008/QĐ-btc ngàY 29 tháng 05 NĂM 2008 VỀ việc ban hành chế ĐỘ quản lý, TÍnh hao mòN
resources -> Ban tổ chức số 09-hd/btctw đẢng cộng sản việt nam

tải về 15.62 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương