Houston independent school district ram title I, part a, parental involvement programtải về 64.81 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu08.06.2018
Kích64.81 Kb.
houston independent school districtram

TITLE I, PART A, PARENTAL INVOLVEMENT PROGRAM
Mabel B. Wesley Elementary

800 Dillard

Houston, TX 77091

(713) 696.2860 Fax (713) 696- 2866

December 20, 2013

TO: Parents of Students Attending Mabel B. Wesley
SUBJECT: Explanation of HISD Curriculum
The No Child Left Behind (NCLB) Act requires all Title I schools to provide to parents a description and explanation of the curriculum in use at the campus. The State Board of Education adopted the Texas Essential Knowledge and Skills (TEKS) as the official K–12 curriculum for all Texas schools. The TEKS identify what students should know and be able to do at every grade level and in every course in the foundation and enrichment subjects as they move successfully through schools. These learning standards will help ensure that all students can meet the following challenges of the 21st Century:


 • Each student must become a more effective reader.

 • Each student will have to know and apply more complex mathematics.

 • Each student needs to develop a stronger understanding of science concepts, especially in biology, chemistry, and physics.

 • Each student must master social studies skills and content necessary to be a responsible adult citizen.

 • Each student must master a wider range of technology.

To view the descriptions of the TEKS online, visit: http://www.tea.state.tx.us/index2.aspx?id=6148. If you do not have access to the Internet, please call the contact person listed at the end of this letter and this information will be provided to you.


The HISD curriculum, which is based on the TEKS, includes non-negotiable objectives that must be taught at every grade level; however, individual schools are held accountable for innovative, instructional programs and results. Every student will be provided equal access to rigorous instruction and academic programs. HISD recognizes, however, that some students may need extra assistance to obtain high academic achievement, and this assistance is available through the Title I program. HISD will include parents in appropriate decision-making opportunities to support student academic achievement.
If you have questions concerning this letter or need paper copies of the material referenced on the web site, contact the school’s Title I Campus Contact Person, Valerie Poole at (713) 696-2680 during school hours, or e-mail vpoole@houstonisd.org
Sincerely,

Rhonda LeDuff

Principal

DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE HOUSTONPROGRAMA DE PADRES, TÍTULO 1, PARTE A


Insert school's name and address hereInsert date on or before December 20, 2013

A: Los padres de alumnos en la escuela Insert school name
ASUNTO: Explicación del currículo de HISD
La ley federal No Child Left Behind (NCLB) exige que todas las escuelas “Título 1” brinden a los padres una explicación del currículo utilizado en la escuela. La Junta Educativa estatal adoptó TEKS (Texas Essential Knowledge and Skills) como currículo oficial de Jardín de Infancia a doceavo grado para todas las escuelas de Texas. TEKS específica lo que los estudiantes deben dominar en cada nivel de grado y cada materia. Dichas normas nos ayudarán a asegurar que todos los estudiantes deben cumplir con las siguientes metas:


 • Cada alumno debe convertirse en un más eficaz lector.

 • Cada estudiante debe conocer y aplicar más conceptos matemáticos.

 • Cada estudiante debe adquirir un entendimiento más solido de conceptos científicos, especialmente en las áreas de biología, química y física.

 • Cada estudiante debe dominar los conceptos de ciencias socials suficientemente para convertirse en un ciudadano responsable.

 • Cada estudiante debe dominar una variedad de areas de tecnología.

Para consultar TEKS en línea, visite: http://www.tea.state.tx.us/index2.aspx?id=6148. Si no tiene acceso a Internet, póngase en contacto con la persona indicada al final de la presente carta.


El currículo de HISD, basado en TEKS, incluye objetivos muy estrictos para cada nivel de grado; además, cada escuela debe brindar programas y resultados innovadores. Cada estudiante tendrá igualdad de acceso a dichos programas académicos. Sin embargo, HISD reconoce que algunos estudiantes necesitan ayuda adicional para lograr altos niveles académicos y dicha ayuda está disponible mediante los programas de Título 1. El distrito incluirá a los padres en las decisiones administrativas que apoyan el rendimiento académico de los estudiantes.
Si usted tiene preguntas acerca de la información presentada en esta carta o necesita copias en papel del material en el sitio electrónico indicado arriba, contacte a Insert Title I Campus Contact Person name al Insert phone number durante el horario escolar o envíe un correo electrónico a Insert Title I Campus Contact Person e-mail address.
Sinceramente,

Type principal's name hereDirector(a)
KHU HỌC CHÁNH HOUSTON

TITLE I, PART A, PARENTAL INVOLVEMENT PROGRAM


Insert school's name and address hereInsert date on or before December 20, 2013

KÍNH GỬI: Phụ Huynh của Học Sinh Đang Theo Học Trường Insert school name
VẤN ĐỀ: Giải Thích Học Trình của HISD
Luật “No Child Left Behind” (NCLB) đòi hỏi tất cả các trường Title I phải cung cấp cho phụ huynh sự miêu tả và giải thích về học trình đang sử dụng tại trường. Uỷ Ban Giáo Dục Tiểu Bang đã chấp nhận bài “Texas Essential Knowledge and Skills” (TEKS) là học trình chính thức cho mọi trường trong tiểu bang Texas từ K – 12. Bài TEKS giúp nhận biết những gì học sinh phải biết và có thể thi hành trong từng cấp lớp và trong mọi môn căn bản khi các em đi qua mọi lớp một cách thành công. Các tiêu chuẩn học vấn này sẽ giúp đảm bảo rằng mọi học sinh có thể đạt được các thử thách sau đây của Thế Kỷ 21:


 • Mỗi học sinh phải trở nên một người biết đọc sách thông thạo.

 • Mỗi học sinh phải hiểu và biết cách áp dụng các bài toán phức tạp.

 • Mỗi học sinh cần phát triển sự hiểu biết vững vàng về các ý niệm khoa học, nhất là về sinh vật học, hoá học, và vật lý.

 • Mỗi học sinh phải thấu triệt các khả năng và nội dung về xã hội học cần thiết để trở nên một công dân có trách nhiệm.

 • Mỗi học sinh phải thông thạo nhiều loại kỹ thuật.

Để xem những miêu tả về bài TEKS trên mạng, hãy vào trang http://www.tea.state.tx.us/


index2.aspx?id=6148
. Nếu quý vị không có phương tiện vào Internet, vui lòng liên lạc với nhân viên có tên ở cuối lá thư này và họ sẽ gửi các tài liệu cho quý vị.
Học trình HISD, được dựa trên bài TEKS, bao gồm các môn quan trọng phải được dậy tại mọi cấp lớp; tuy nhiên, mỗi trường sẽ chịu trách nhiệm về các sáng kiến giảng dậy và kết quả. Mỗi học sinh đều được cung cấp đồng đều sự giảng dậy nghiêm ngặt và chương trình học vấn. Tuy nhiên, HISD nhận biết rằng một số học sinh cần có sự giúp đỡ thêm để đạt được khả năng học vấn cao, và sự trợ giúp này được thực hiện qua chương trình Title I. HISD sẽ đưa phụ huynh tham dự vào những quyết định thích hợp nhằm giúp đỡ học vấn của học sinh.
Nếu quý vị có những thắc mắc về lá thư này hoặc cần bản sao các tài liệu trong trang web, vui lòng liên lạc Điều Hợp Viên Title I của trường, Insert Title I Campus Contact Person name tại số Insert phone number trong giờ làm việc, hoặc email về Insert Title I Campus Contact Person e-mail address.
Trân trọng,

Type principal's name hereHiệu Trưởng
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương