Hoµ/qd/Phan cap quan ly dau tu UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 12.33 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích12.33 Kb.

Hoµ/qd/Phan cap quan ly dau tu

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BẮC KẠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 553/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 26 tháng 3 năm 2008


QUYẾT ĐỊNH


Về việc phân cấp quản lý đầu tư xây dựng công trình

cho cấp huyện, xã thuộc tỉnh Bắc Kạn

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/ 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 222/TTr-KH&ĐT ngày 03/3/2008 về việc phân cấp quản lý đầu tư xây dựng công trình cho cấp huyện, xã,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp quản lý đầu tư xây dựng công trình cho cấp huyện, xã thuộc tỉnh Bắc Kạn như sau:

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện được quyết định đầu tư các dự án thuộc ngân sách địa phương có mức vốn đầu tư không lớn hơn 5 tỷ đồng (bao gồm cả vốn ODA).

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã được quyết định đầu tư các dự án thuộc ngân sách địa phương có mức vốn đầu tư không lớn hơn 3 tỷ đồng (bao gồm cả vốn ODA).

Điều 2. 1) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện, xã có trách nhiệm quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình trong phạm vi được phân cấp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và chịu trách nhiệm về các nội dung được giao phân cấp.

2) Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2008. Các dự án đang thực hiện trước thời điểm quyết định này có hiệu lực thì vẫn thực hiện theo các quy định trước đây.

3) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Dân tộc - Tôn giáo tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của từng đơn vị thực hiện hướng dẫn việc quản lý đầu tư xây dựng công trình cho cấp huyện, xã.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Trưởng Ban Dân tộc - Tôn giáo tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh; CHỦ TỊCH

- CT, PCT UBND tỉnh;

- Như Điều 3 (t/h);- LĐVP;

- Lưu VT-P.TH&KT, KTN, VX, NC, NV.Hà Đức Toại
: vbpq -> vbpq.nsf
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh về việc tịch thu sung công quy nhà nước phương tiện giao thông VI phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh bắc kạn căn cứ Luật Tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26 tháng 11 năm 2003
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Thành lập Hội đồng Quản trị Cty Xuất nhập khẩu Thủy sản
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh v/v Ban hành qui chế tổ chức hoạt động của Sở Giao thông vận tải
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN
vbpq.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq.nsf -> TỈnh an giang
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN
vbpq.nsf -> Ñy ban nhn dn
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh v/v giao chỉ tiêu mua lúa, gạo vụ Hè thu 1998
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương