Hochiminh city institute of applied science and technology foreign language department english Iitải về 0.84 Mb.
trang2/2
Chuyển đổi dữ liệu03.06.2018
Kích0.84 Mb.
1   2

HOW HEALTHY ARE YOU?

Exercise (v) /ˈeksəsaɪz/ : tập luyện, rèn luyện

Lift (v) /lɪft/  : nâng lên, nhấc lên

Protect (v) /prəˈtekt/ : bảo vệ

Wash (v) /wɑːʃ/ : rửa, giặt

Skin (n) /skɪn/  : da

Weights (n) /weɪt/ : tạ

Sleep (n) /sliːp/ : ngủ

Energy (n) /ˈenədʒi/ : sinh lực, nghị lực, năng lựcHow questions 1. Don’t stress out

Stress (n)  /stres/ : sự căng thẳng

communicate (v) /kəˈmjuːnɪkeɪt/ : truyền đạt, liên lạc

breathe (v) /briːð/ : thở, hít thở

move (v) /muːv/  : chuyển động, xê dịch

laugh (v) /læf/  : cười

UNIT 6: WHAT’S ON TV?


 • LESSON A: I LOVE WATCHING GAME SHOWS

I- VOCABULARY

 • Cartoon /kɑːˈtuːn/ (n) : phim hoạt hình

 • Documentary /ˌdɒkjuˈmentri/ (n) : phim tài liệu

 • Drama /ˈdrɑːmə/   (n) : vở kịch

 • Reality /riˈæləti/ (n) : thực tế

A reality show : chương trình thực tế

 • Sitcom /ˈsɪtkɒm/   : hài kịch tình thế

(= situation comedy) 

 • Soap opera /səʊpˈɒprə/ : kịch nhiều kỳ (trên TV/radio)

 • Talk show /tɔːk ʃəʊ/ : chương trình trò chuyện trên
  truyền hình

II- GRAMMAR: VERB + INFINITIVE OR GERUND

 • An infinitive is to + verb

 • A gerund is verb + -ing

 1. Verb + infinitive

(Verbs: hope, want, etc.)

Ex: I want to watch my favorite TV show.

My brother hopes to buy a new TV soon.


 1. Verb + gerund

(Verbs: enjoy, dislike, fancy, avoid, mind, etc.)

I enjoy watching sports on TV.

He dislikes watching reality TV shows


 1. Verb + infinitive or gerund (with no difference in meaning)

(Verbs: like, love, prefer, hate)

I like to watch/watching cartoon.

We love to see/seeing famous actors.

She prefers to listen/ listening to the radio.III- SPEAKING:

 1. Add one or more thing to the chart

Ex: likes to see a talk show; prefers watching a reality show; enjoys watching sports and news; prefers to watch funny shows; hates missing a sitcom;

 1. Class activity: Find classmates for each sentence.

 • Do you …?

Ex: Do you prefer to watch funny show?

Do you hate missing a sitcom? • Yes, I do

 • No, I don’t. • LESSON B: I DON’T REALLY AGREE.

I- VOCABULARY

 • Agree /əˈɡriː/ (v) : đồng ý

 • Disagree /ˌdɪsəˈɡriː/ (v) : không đồng ý, bất đồng

 • Opinion /əˈpɪnjən/ (n) : ý kiến, quan điểm

 • Laugh at sb/sth /lɑːf / (= ridicule) : cười nhạo, chế giễu

Ex: Everyone laughed at me when I said I believed in ghosts.

 • Adult /ˈædʌlt/ (n) : người trưởng thành

 • Fantastic /fænˈtæstɪk/ (adj) : tuyệt vời, xuất sắc

 • Exciting /ɪkˈsaɪtɪŋ/ (adj) : hứng thú

II- SPEAKING:

Group work: Share your idea

Use ideas from part A/ P.59 and suggested expressions

 • Agreeing with an opinion: I agree; I agree with you; I think so, too.

 • Disagreeing with an opinion: I disagree; I don’t really agree; I’m afraid I disagree.


Example:

A: In my opinion, all sports programs are exciting.

B: I’m afraid I disagree. I think they’re pretty boring.

C: What about reality shows? I think they’re very interesting.

A: I think so, too.


 • LESSON C: I’M RECORDING A DOCUMENTARY.

I- VOCABULARY

 • Record /rɪˈkɔːd / (v) : ghi lại, thu (băng, đĩa)

 • Fast-forward (v) : tua tới, quay nhanh

 • Skip /skɪp/ (v) : bỏ qua

 • Rerun /ˈriːrʌn / (n) : chương trình được phát thanh lại

 • Remote control (n) : thiết bị điều khiển từ xa

 • Public /ˈpʌblɪk// (adj) : công cộng

(n) : công chúng

 • Commercial /kəˈmɜːʃl/ (n) : quảng cáo (trên vô tuyến hoặc

truyền thanh)

 • Satellite /ˈsætəlaɪt/ (n) : vệ tinh

 • Store /stɔː(r)/ (v) : lưu trữ

 • Show /ʃəʊ/ (n) : màn trình diễn

 • Advertisement /ədˈvɜːtɪsmənt/ (n) : (sự) quảng cáo

 • Product /ˈprɒdʌkt/ (n) : sản phẩm

 • Nonprofit (adj) : phi lợi nhuận

 • Service /ˈsɜːvɪs/ (n) : ngành dịch vụ

 • Device /dɪˈvaɪs/ (n) : thiết bị, dụng cụ

 • Distance /ˈdɪstəns/ (n) : khoảng cách,

chỗ hoặc điểm cách xa

II- GRAMMAR: PRESENT CONTINUOUS FOR FUTURE PLANS

1) Affirmative: be + V-ing

Ex: They are watching the game show on Sunday.2) Negative: be + not + V-ing

Ex: She is not visiting her family.3) Question: Wh -word + be + S + V-ing ?

Ex: What else are you recording on Friday?4) Yes/No question: be + S + V-ing?

Ex: Is Zack watching the cartoon on TV?

Yes, he is. No, he’s not. / No, he isn’t.
III- SPEAKING:


 • PART A (P.61):

Example:

- I’m going away next week.

- I’m going to Singapore.

- I love watching some programs on TV, so I’m recording my favorite shows.

- First, I’m recording an amazing documentary on Channel 9 called Lions of Kenya.

- Second, I’m recording the best reality show on Channel 4- Mr. and Mrs. Right.

- Third, I’m recording the funny new cartoon for adults called Family Life.

- Next, I’m recording Soap Stars on Ice on Channel 11.

- Finally, I can’t miss my favorite game on Channel 4. That’s Win or Lose.


A: I’m visiting my grandmother next Sunday, so I’m recording a sitcom.

B: Me, too. I love reality shows, and I’m recording Take it or Leave It.

A: I also love talk shows, and I’m recording The Ina Lopez Show. • LESSON D: POPULAR TV

I- VOCABULARY

 • Realize /ˈriːəlaɪz/ (v) : nhận thấy rõ, nhận ra

 • Contestant /kənˈtestənt/ (n) : thí sinh

 • Vote /vəʊt/ (v) : bỏ phiếu, biểu quyết

 • Viewer /ˈvjuːə(r)/ (n) : người xem, khán giả

 • Judge /dʒʌdʒ/ (n) : thẩm phán, trọng tài

 • Dish /dɪʃ/ (n) : món ăn

 • Host /həʊst/ (n) : chủ nhà

 • Firefighter /ˈfaɪəfaɪtə(r)/ (n) : lính cứu hỏa

 • Situation /ˌsɪtʃuˈeɪʃn/ (n) : tình huống

 • Relationship /rɪˈleɪʃnʃɪp/ (n) : mối quan hệ

 • Advice /ədˈvaɪs/ (n) : lời khuyên

 • Closet /ˈklɒzɪt/ (n) : tủ để đồ

 • Receive /rɪˈsiːv/ (v) : nhận

 • Celebrity /səˈlebrəti/ (n) : nhân vật có danh tiếng,

người nổi tiếng

 • Costume /ˈkɒstjuːm/ (n) : trang phục, quần áo

II- SPEAKING:

Group work: Read about these reality shows. Which ones sound interesting? Why?

Ex1: I think StarStruck is interesting because in this reality show, the contestants can show their talents and they try to turn their dream into the truth.Ex2: In my opinion, “How Clean Is Your House?” sounds interesting because in this show, we can watch and learn their top cleaning tips.
1   2


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương