Hoïc vieän coâng ngheä böu chính vieãn thoâng Taøi Lieäu Söu Taàm


Không nhận ra Modem gắn ngoài (Windows 2000/XP)tải về 3.64 Mb.
trang34/34
Chuyển đổi dữ liệu07.06.2018
Kích3.64 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34

Không nhận ra Modem gắn ngoài (Windows 2000/XP)

CHẨN ĐOÁN: Tôi dùng Windows 2000 (và cả XP), kết nối với Modem gắn ngoài. Tuy nhiên có một triệu chứng là nếu bật điện cho Modem sau khi vào Windows thì không thể quay số kết nối Internet được mà báo lỗi như hình 1. Phải khởi động lại máy thì mới quay số kết nối được. Xin e-CHÍP giúp đỡ?


KÊ TOA: Đây không phải lỗi, chỉ là do Windows không nhận dạng Modem nếu như bạn không bật Modem trước khi vào Windows. Bạn không cần khởi động lại máy mà làm như sau:

Bật điện mở Modem > Nhấp phải chuột vào My Computer, chọn Properties > chọn thẻ Hardware > nhấn nút Device Manager. Nhấp phải chuột vào biểu tượng máy tính rồi chọn Scan for hardware changes. Sau khi Windows dò tìm lại các thiết bị, bạn sẽ thấy Modem xuất hiện trong danh sách.

Bây giờ thì có thể quay số kết nối Internet bình thường rồi đó.
Nguoàn:INTERNET Trang: Bieân Soaïn:KS.Nguïy Haäu Thaønh1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương