Học Hóa bằng sự đam mêtải về 34.88 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích34.88 Kb.

www.HOAHOC.edu.vn (Học Hóa bằng sự đam mê)

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HÓA HỌC

CHỈ SỐ AXIT- CHỈ SỐ XÀ PHÒNG
§Ó lµm c¸c bµi tËp d¹ng nµy, cÇn n¾m v÷ng c¸ckh¸i niÖm sau:

 ChØ sè axit : lµ sè mg KOH cÇn ®Ó trung hoµ axit bÐo tù do cã trong 1 gam chÊt bÐo

 ChØ sè xµ phßng ho¸ : lµ sè mg KOH cÇn ®Ó xµ phßng ho¸ glixerit vµ trung hoµ axit bÐo tù do cã trong 1 gam chÊt bÐo

VD

C©u 1: §Ó xµ phßng ho¸ 35 kg triolein cÇn 4,939 kg NaOH thu ®­îc 36,207 kg xµ phßng. ChØ sè axit cña mÉu chÊt bÐo trªn lµ

A. 7 B. 8 C. 9 D. 10

C©u 2: Mét lo¹i chÊt bÐo cã chØ sè xµ phßng ho¸ lµ 188,72 chøa axit stearic vµ tristearin. §Ó trung hoµ axit tù do cã trong 99,85 g mÉu chÊt bÐo trªn th× cÇn bao nhiªu ml dung dÞch NaOH 0,05M

A. 100 ml B. 675 ml C. 200 ml D. 125 ml

C©u 3: Trong chất báo luôn có một lượng nhỏ axít tự do. Số miligam KOH dùng để trung hoà luợng axít tự do trong 1 gam chất béo gội là chỉ số axít của chất béo. Để trung hoà 2,8 gam chất béo cần 3,0 ml dung dịch KOH 0,1 M. Chỉ số axít của mẫu chất béo trên là:

A.4 B.6 C.12 D.24C©u 4: Để trung hòa 14 gam 1 chất béo cần 15ml dung dịch KOH 1M. Chỉ số axit của chất béo đó bằng

A. 5 B. 6 C. 7 D. 8

C©u 5: Để xà phòng hóa hoàn 1,51 gam một chất béo cần dùng 45ml dung dịch KOH 0,1 M. Chỉ số xà phòng hóa chất béo là

A. 151 B. 167 C. 126 D. 252C©u 6: Để xà phòng hóa 63mg chất béo chất béo (trung tính) cần 10,08mg NaOH .Tìm chỉ số xà phòng hóa

A. 200mg, B. 224mg C. 220mg, D. 150mg

C©u 7: Chỉ số xà phòng hóa là:

A. chỉ số axit của chất béo.

B. số mol NaOH cần dùng để xà phòng hóa hoàn toàn 1 gam chất béo.

C. số mol KOH cần dùng để xà phòng hóa hoàn toàn 1 gam chất béo.

D. Tổng số mg KOH cần để trung hòa hết lượng axit béo tự do và xà phòng hóa hết lượng este trong 1 gam chất béo.

Câu 8: Mét chÊt bÐo X cã chØ sè axit lµ 5,6. Khèi l­îng NaOH cÇn thiÕt ®Ó trung hoµ 10g chÊt bÐo X lµ

A. 0,04 gam B. 04 gam C. 4 gam D. 0,056 gamCâu 9: Khi xµ phßng ho¸ 1,5 gam chÊt bÐo cÇn 100 ml dung dÞch KOH 0,1M . ChØ sè xµ phßng ho¸ cña chÊt bÐo ®ã b»ng

A. 373,3 B. 337,3 C. 333,7 D. 377,3Câu 10: §Ó ph¶n øng víi 100g lipit cã chØ sè axit b»ng 7 ph¶i dïng 17,92g KOH. TÝnh khèi l­îng muèi thu ®­îc.

A. 108,265 B. 150,256 C. 120,265 D. 103,256Câu 11: Khi trung hoà 2,8g chất béo cần 3ml dung dịch KOH 0,1M . Chỉ số axit của chất béo đó là

A. 6 B. 5 C. 5,5 D. 6,5Câu 12: Để trung hoà axit dư có trong 5,6g lipit cần 6 ml dung dịch NaOH 0,1M. Chỉ số axit của chất béo đó là

A. 6 B. 2,4 C. 4,28 D. 4,8Câu 13: Để xà phòng hoá hoàn toàn 2,52g một lipit cần dùng 90ml dung dịch NaOH 0,1M. Tính chỉ số xà phòng hoá của lipit

A. 200 B. 100 C. 142,8 D. 400Câu 14: Mét chÊt bÐo Y cã chØ sè axit lµ 7. Khèi l­îng KOH cÇn thiÕt ®Ó trung hoµ 4g chÊt bÐo Y lµ

A. 0,028 gam B. 0,28 gam C. 2,8 gam D. 28 gamCâu 15: Xà phòng hóa 1 kg chất béo có chỉ số axit bằng 7, chỉ số xà phòng hóa 200. Khối lượng glixerol thu đc là:

A.352.43g B. 105.59g C. 320.52g D. 193 gCâu 16: Để xà phòng hóa 10 kg chất béo có chỉ số axit bằng7 ng ta đun chất béo với dung dịch chứa 1.42 kg NaOH. Sau phẩn ứng hoàn toàn muốn trung hòa hỗn hợp cần 50ml dd HCl 1M. Tính khối lượng của glixerol và khối lượng xà phòng nguyên chất đã tạo ra

A. 1048.8g và 10346.7g B. 1200g và 11230.3g

C. 1345g và 14301.7g D. 1452g và 10525.2g

Câu 17: Xà phòng hóa 2.52 g chất béo cần 90ml dd KOH 0.1M.Mặt khác xà phòng hóa hoàn toàn 5.04g chất béo A thu đc 0.53 g glixerol. Tìm chỉ số xà phòng hóa và chỉ số axit của chất béo A:

A. 200 và 8 B. 198 và 7 C. 211 và 6 D. 196 và 5Câu 18: Khi xà phòng hoá hoàn toàn 2,52 gam chất béo trung tính cần 90 ml dung dịch KOH 0,1M. Tính chỉ số xà phòng của chất béo trên?
A. 200 B. 192 C. 190 D. 198
Câu 19: khi xà phòng hoá hoàn toàn 2,52 gam chất béo trung tính thu được 0,265gam glixerol. Tính chỉ số xà phòng của chất béo?
A. 18 B. 80 C. 180 D. 8
Câu 20: Để xà phòng hoá hoàn toàn 100gam chất béo có chỉ số axit bằng 7 người ta dùng hết 0,32 mol KOH. Khối lượng glixerol thu được là bao nhiêu gam?
A. 9,4 gam B. 9,3gam C. 8,487 gam D. 9,43 gam
Câu 21: Tính khối lượng KOH cần dùng để trung hoà 4 gam chất béo có chỉ số axit là 7?
A. 28mg B. 14mg C. 82mg D. Đáp án khác.
Câu 22: Tính khối lượng NaOH cần dùng để trung hoà axit tự do có trong 5 gam béo với chỉ số axit bằng 7?
A. 0,025mg B. 0,025g C. 0,25mg D. 0,25g
Câu 23: Xà phòng hoá 1kg lipit có chỉ số axit là 2,8 người ta cần dùng 350 ml KOH 1M. Khối lượng glixerol thu được là bao nhiêu?
A. 9,2gam B. 18,4 gam C. 32,2 gam D. 16,1 gam
Câu 24: Một loại mỡ chứa 40% triolein, 20% tripanmitin, 40% tristearin. Xà phòng hoá hoàn toàn m gam mỡ trên bằng NaOH thu được 138 gam glixerol. Giá trị của m là?
A. 1209 B. 1304,27 C. 1326 D. 1335
Câu 25: Một loại mỡ chứa 70% triolein và 30% tristearin về khối lượng. Tính khối lượng xà phòng thu được khi xà phòng hoá hoàn toàn 100kg chất mỡ đó bằng NaOH?
A. 90,8kg B. 68kg C. 103,16kg D. 110,5kg

Câu 26: Xà phòng hoá hoàn toàn 0,1 mol chất hữu cơ X ( chứa C, H, O) cần vừa đủ 300 ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 24,6 gam muối khan. Xác định CTPT của X?

A. (HCOO)3C3H5 B. (CH3COO)3C3H5 C. C3H5(COOCH3)3 D. (CH3COO)2C2H4Câu 27: Tính chỉ số este của một loại chất béo chứa 89% tristearin?
A. 168 B. 84 C. 56 D. Đáp án khác

Câu 28: Đun 20 gam lipit với dung dịch chứa 10 gam NaOH. Sau khi kết thúc phản ứng để trung hoà 1/10 dung dịch thu được cần dùng 90 ml dung dịch HCl 0,2 M. Tính chỉ số xà phòng hoá và phân tử khối trung bình của axit béo trong lipit?

A. 140 và 273 B. 120 và 273 C. 130 và 273 D. Đáp án khácCâu 29: Cho 0,25 mol NaOH vào 20 gam béo trung tính rồi đun nóng lên, khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn người ta thu được dung dịch có tính bazơ, để trung hoà dung dịch này phải dùng hết 0,18 mol HCl. Tính khối lượng NaOH cần để xà phòng hoá 1 tấn chất béo trên?
A. 0,14 tấn B. 1,41 tấn C. 0,41 tấn D. Đáp án khác
Câu 30: Tính khối lượng NaOH cần dùng để trung hoà các axit béo tự do có trong 200 gam chất béo, biết chất béo có chỉ số axit bằng 7?
A. 5g B. 9g C. 1g D. 15g

Câu 31: Cho 0,25 mol NaOH vào 20 gam béo trung tính rồi đun nóng lên, khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn người ta thu được dung dịch có tính bazơ, để trung hoà dung dịch này phải dùng hết 0,18 mol HCl. Tính khối lượng NaOH cần để xà phòng hoá 1 tấn chất béo trên?

A. 0,14 tấn B. 1,41 tấn C. 0,41 tấn D. Đáp án khácCâu 32: Khi cho 178kg chất béo trung tính phản ứng vừa đủ với 120kg dung dịch NaOH 20%, giả sử hiệu suất phản ứng là 100%. Tính khối lượng xà phòng thu được?

A. 61,2 kg B. 183,6 kg C. 122,4 kg D. Đáp án khácCâu 33: Để xà phòng hoá hoàn toàn 50 gam chất béo có chỉ số axit là 7 cần 0,16 mol NaOH. Tính khối lượng glixerol thu được?

A. 9,43gam B. 14,145gam C. 4,715gam D. 16,7 gam(RCOO)3C3H5 (Chất béo) + 3KOH → 3RCOOK + C3H5(OH)3 (1)
RCOOH (tự do) + KOH → RCOOK + H2O (2)
Béo + KOH → muối (xà phòng) + C3H5(OH)3 + H2O (3)

Cần nắm rõ các khái niệm

1. Chỉ số axit: là số mg KOH (2) cần để trung hoà hết axit tự do có trong 1 gam chất béo


2. Chỉ số este: là số mg KOH (1) cần để thuỷ phân hết este béo có trong 1 gam chất béo
3. Chỉ số xà phòng = chỉ số axit + chỉ số este

4. Khối lượng xà phòng thu được khi xà phòng hóa.
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng cho phương trình số (3)


mbéo + mKOH = mxà phòng + mnước + mglixerol

mxà phòng = mbéo + mKOH - mnước - mglixerol

| |
CHEMISTRY CLUB - HOAHOC.ORG ® NGÔ XUÂN QUỲNH

Mäi th¾c m¾c®Ò thic¸c vÊn ®Ò liªn quan tíi bé m«n Ho¸ häc xin vui lßng liªn hÖ víi gi¸o viªn theo sè m¸y  0979.817.885 (ngoµi giê hµnh chÝnH – GÆP Mr.QUúNH) hoÆc ®Þa chØ E mail: HOAHOC.ORG@GMAIL.COMCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương