HưỚng dẫn thực hiện tiều luận cuối khóa học phần quản trị chiến lưỢc giảng viêN: Ths hồ thị HÀ Tên đề tài tiểu luận


ĐÁNH GIÁ TIỂU LUẬN CUỐI KHÓA HỌC PHẦNtải về 211.04 Kb.
trang4/4
Chuyển đổi dữ liệu18.03.2023
Kích211.04 Kb.
#54392
1   2   3   4
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TIỂU LUẬN CUỐI KHÓA

ĐÁNH GIÁ TIỂU LUẬN CUỐI KHÓA HỌC PHẦN

Tiêu chí

Không đáp ứng

Đáp ứng

Đáp ứng khá

Đáp ứng tốt

1. Giới thiệu: Tính cấp thiết; mục tiêu; ý nghĩa

1 điểm


 Trình bày vấn đề không rõ ràng, không có chứng cứ thuyết phục dẫn đến nghiên cứu này
Không xác định được mục tiêu nghiên cứu

Trình bày vấn đề được vấn đề nghiên cứu tuy nhiên không có chứng cứ thuyết phục dẫn đến nghiên cứu này (dựa trên những công bố học thuật)
Xác định được mục tiêu nghiên cứu

Trình bày vấn đề được vấn đề nghiên cứu có chứng cứ thuyết phục dẫn đến nghiên cứu này (dựa trên những công bố học thuật <3 chứng cứ)
Xác định được mục tiêu nghiên cứu

Trình bày logic (tổng quát đến cụ thể), rõ ràng vấn đề nghiên cứu
Đầy đủ chứng cứ thuyết phục dẫn đến nghiên cứu này (dựa trên những công bố học thuật >3 chứng cứ)
Mục tiêu được cụ thể hóa ngắn gọn, rõ ràng
Xác định mục tiêu khoa học (dựa trên nền tảng của những nghiên cứu trước)

Điểm GV 1

0 - 0.4

0.5 – 0.6

0.7 – 0.8

0.9 – 1.0

Điểm GV 2

Điểm thống nhất

2. Tổng quan tài liệu: Mức độ tin cậy nguồn dữ liệu; cách thể hiện; liên kết/phản biện

1 điểm


 Không đảm bảo số lượng tối thiểu (<6 bài báo khoa học);
Nguồn tin không tin cậy

Đảm bảo số lượng tối thiểu (6 bài báo khoa học)
Các chứng cứ liên quan chưa chặt chẽ lắm

Từ 6 đến 8 bài báo học thuật có liên quan (tối thiểu 4 bài báo học thuật bằng tiếng Anh trên cơ sở dữ liệu uy tín)
Liên quan hợp lý đến chủ đề nghiên cứu

Trên 8 bài báo học thuật dựa trên những database đáng tin cậy có phản biện (>4 bài trên Wiley; Elsevier; Springer, proquest…)
Nhất quán; liên quan chặt đến vấn đề nghiên cứu
Liên kết vấn đề hợp lý và chặt chẽ
Mới - cập nhật (ngoại trừ những chủ đề kinh điển)

Điểm GV 1

0 - 0.49

0.5 – 0.64

0.65 – 0.79

0.8 – 1.0

Điểm GV 2

Điểm thống nhất

3. Phương pháp: Dữ liệu; phương phương/công cụ

1.5 điểm


Không mô tả được dữ liệu và phương pháp không rõ ràng.
Không giải quyết được mục tiêu nghiên cứu

Mô tả được cách thức thu thập dữ liệu
Phương pháp sử dụng một phần giải quyết được mục tiêu

Mô tả chi tiết và chính xác cách thu thập dữ liệu
Xử lý dữ liệu phù hợp
phương pháp/công cụ thích hợp và cụ thể
Sử dụng thông kê mô tả
Giải quyết được mục tiêu

Mô tả chi tiết và chính xác cách thu thập dữ liệu
Biến quan tâm/đo lường như thế nào/xử lý dữ liệu phù hợp
phương pháp/công cụ thích hợp và cụ thể
Sử dụng được thống kê suy diễn hoặc kết hợp cả định lượng và định tính
Giải quyết được mục tiêu

Điểm GV 1

0 – 0.7

0.8 – 1.0

1.1 – 1.3

1.4 – 1.5

Điểm GV 2

Điểm thống nhất

4. Kết quả nghiên cứu: Nội dung; Bảng/Hình

3.5 điểm


Bảng/Hình không nhất quán và thô sơ
Công cụ thống kê không phù hợp
Không giải quyết được mục tiêu nghiên cứuTrình bày nội dung tổng quát tuy tổ chức chưa rõ ràng
Bảng/Hình đôi khi còn chưa nhất quán
Giải quyết được một phần của mục tiêu nghiên cứu

Trình bày nội dung chi tiết
Tổ chức rõ ràng
Công cụ thống kê phù hợp; diễn giải/phân tích logic
Bảng/Hình nhất quán và ý nghĩa
Giải quyết được mục tiêu nghiên cứu

Trình bày nội dung chi tiết
Tổ chức rõ ràng
Công cụ thống kê phù hợp; diễn giải/phân tích logic
Bảng/Hình nhất quán và ý nghĩa
Sử dụng được thống kê suy diễn hoặc chuyên sâu phù hợp
Giải quyết được mục tiêu nghiên cứu

Điểm GV 1

0 – 1.7

1.8 - 2.3

2.4 – 2.9

3.0 – 3.5

Điểm GV 2

Điểm thống nhất

5. Kết luận: Kết luận; khuyến nghị: hướng mở rộng
1 điểm

 Không kết luận được vấn đề nghiên cứu.
Những khuyến nghị không dựa trên nội dung nghiên cứu

Kết luận được vấn đề nghiên cứu.
Một vài khuyến nghị nằm ngoài nội dung nghiên cứu

Những phát hiện chính;
Những khuyến nghị có căn cứ

Những phát hiện chính;
Những khuyến nghị có căn cứ.
Hướng nghiên cứu mở rộng thích hợp (khuyến khích)

Điểm GV 1

0 - 0.49

0.5 – 0.64

0.65 – 0.79

0.8 – 1.0

Điểm GV 2

Điểm thống nhất

6. Format: Văn phong; lỗi chính tả
Canh lề; font; tính cân đối…
Văn phong học thuật: Trích dẫn; tài liệu tham khảo
1 điểm

Văn phong rời rạc, nhiều lỗi chính tả, không canh đều, không đúng kết cấu yêu cầu.
Quá nhiều lỗi trong ghi trích dẫn và tài liệu tham khảo

Văn phong còn một vài điểm rời rạc, có một số lỗi chính tả, một vài bảng còn để nguyên như kết xuất phần mềm.
Ghi trích dẫn và tài liệu tham khảo đảm bảo nhưng còn chỗ không đúng

Văn phong rõ ràng, không có lỗi chính tả, canh đều tuy còn một vài lỗi nhỏ.
Ghi trích dẫn và tài liệu tham khảo đôi khi chưa nhất quán

Văn phong rõ ràng, chính xác, không lỗi chính tả, tính cân đối hài hòa.
Ghi đúng trích dẫn và tài liệu đúng phong cách Harvard

Điểm GV 1

0 - 0.49

0.5 – 0.64

0.65 – 0.79

0.8 – 1.0

Điểm GV 2

Điểm thống nhất

7. Thuyết trình và phản biện

1 điểm


Slide trình bày không đáp ứng.
Phong cách thuyết trình thiếu thuyết phục và nhàm chán.
Không đảm bảo thời gian qui định
Trả lời không đúng nội dung

Slide trình bày còn một số lỗi như font chữ, nền, văn phong…
Phong cách thuyết trình đảm bảo nhưng thiếu không sinh động.
Đảm bảo nội dung nhưng có quá một phần thời gian qui định
Trả lời một phần yêu cầu nội dungSlide trình bày rõ ràng
Phong cách thuyết trình thuyết phục
Đảm bảo nội dung và thời gian
Trả lời phần lớn nội dung và có tinh thần hợp tác

Có cách thuyết phục ngoài Slide
Văn phong và phong cách thuyết phục
Đảm bảo nội dung và thời gian
Trả lời có căn cứ toàn bộ nội dung được hỏi

Điểm GV 1

0 - 0.4

0.5 – 0.6

0.7– 0.8

0.9 – 1.0

Điểm GV 2

Điểm thống nhất

7. Liêm chính học thuật

 Điều kiện tiên quyết khi chấm đến nội dung: Tỉ lệ tương đồng trên 30% bài viết sẽ không được chấp nhận
Thay đổi và ngụy tạo dữ liệu sẽ không được chấp nhận (Questionnaire, file nhập dữ liệu gốc – được đối chứng ngẫu nhiên)

TỔNG ĐIỂM
Yêu cầu chi tiết:

  • Giới thiệu công ty và phòng ban bạn chọn (<2 trang)

  • Phân tích SWOT cấp công ty (<1 trang)

  • Phân tích tầm nhìn, sứ mệnh, chiến lược, mục tiêu cốt lõi của công ty. (<2 trang)

  • Đề xuất những thay đổi trong chiến lược cấp công ty (<1 trang)

  • Phân tích SWOT của 1 phòng ban trong công ty mà bạn chọn (<1 trang)

  • Lập tầm nhìn, mục tiêu, chiến lược cốt lõi cho phòng ban (<2 trang)

  • Đề xuất cách triển khai các mục tiêu cho cấp dưới (sử dụng công cụ MBO). (<2 trang)

  • Kết luận (<1 trang)

*Khuyến khích sử dụng các mô hình thay cho việc diễn đạt văn tự dài dòng.tải về 211.04 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương