HƯỚng dẫn thanh toán kinh phí thực hiệN ĐIỀu tra quốc gia năng lực sản xuất của một số SẢn phẩm công nghiệPtải về 12.91 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích12.91 Kb.
HƯỚNG DẪN THANH TOÁN KINH PHÍ

THỰC HIỆN ĐIỀU TRA QUỐC GIA

NĂNG LỰC SẢN XUẤT CỦA MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP

Triển khai thực hiện Quyết định số 1542/QĐ-BCT ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc Điều tra thống kê quốc gia Năng lực sản xuất của một số sản phẩm công nghiệp, Bộ Công Thương hướng dẫn việc thanh toán kinh phí thực hiện Điều tra năng lực sản xuất của một số sản phẩm công nghiệp (sau đây gọi tắt là kinh phí điều tra) đối với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau:1. Căn cứ pháp lý được sử dụng trong thanh toán

- Quyết định số 1542/QĐ-BCT ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc Điều tra thống kê quốc gia Năng lực sản xuất của một số sản phẩm công nghiệp.

- Thông tư số 58/2011/TT- BTC ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê.

2. Quy định chung

2.1. Căn cứ để thanh toán kinh phí điều tra

Kinh phí điều tra được xây dựng và thanh toán dựa trên khối lượng công việc thực tế hoàn thành, số lượng phiếu điều tra đảm bảo hợp lệ thực tế thu thập được, các hoá đơn, chứng từ chi hợp pháp.2.2. Yêu cầu đối với Phiếu điều tra

Các phiếu điều tra là căn cứ thanh toán kinh phí điều tra phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Phiếu điều tra có sản phẩm điều tra thuộc Danh mục sản phẩm điều tra được ban hành tại Quyết định số 1542/QĐ-BCT ngày 22 tháng 4 năm 2016. Không thanh toán đối với Phiếu điều tra không có sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm điều tra (do địa phương mở rộng điều tra, nhầm lẫn,…).

- Phiếu điều tra bắt buộc ghi đầy đủ các nội dung theo quy định, có chữ ký xác nhận của cán bộ điều tra, người trả lời phiếu và có chữ ký, họ tên, đóng dấu của thủ trưởng đơn vị điều tra.2.3. Thời hạn và địa chỉ gửi phiếu điều tra và chứng từ thanh toán

Đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi phiếu điều tra và chứng từ thanh toán về Bộ Công Thương trước ngày 30 tháng 7 năm 2016 theo địa chỉ: Vụ Kế hoạch - Bộ Công Thương,

Số 54 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
3. Hướng dẫn cụ thể

Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ thực hiện các nội dung chi sau:3.1. Nội dung chi “Công điều tra viên”

- Nội dung: Chi cho cán bộ điều tra thực hiện nhiệm vụ phát Phiếu điều tra đến doanh nghiệp/cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp thuộc đối tượng, phạm vi điều tra; đôn đốc đơn vị điều tra cung cấp thông tin phiếu điều tra; thu lại Phiếu điều tra và kiểm tra sơ bộ tính pháp lý của thông tin trên phiếu điều tra.

- Chứng từ thanh toán: Danh sách điều tra viên có chữ ký của các điều tra viên, xác nhận của Lãnh đạo Sở Công Thương (theo mẫu đính kèm).

- Mức chi: 130.000 đồng/công điều tra (một trăm ba mươi nghìn đồng chẵn).

- Căn cứ để tính số công điều tra: Theo thực tế, tối thiểu 2 phiếu điều tra/1 công điều tra. Trường hợp tổng số phiếu điều tra lẻ chưa đủ 2 phiếu điều tra sẽ được làm tròn là 01 công điều tra.

3.2. Nội dung chi “Đánh mã, làm sạch và hoàn thiện phiếu điều tra”

- Nội dung chi: Chi cho cán bộ điều tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, đánh mã, làm sạch và hoàn thiện Phiếu điều tra.

- Chứng từ thanh toán: Danh sách cán bộ điều tra có ký nhận của cán bộ điều tra và xác nhận của Lãnh đạo Sở Công Thương (theo mẫu đính kèm).

- Mức chi: 130.000 đồng/công điều tra (một trăm ba mươi nghìn đồng chẵn).

- Căn cứ để tính số công đánh mã, làm sạch Phiếu điều tra: Theo thực tế, tối thiểu 5 phiếu điều tra/1 công. Trường hợp tổng số phiếu điều tra lẻ chưa đủ 5 phiếu sẽ được làm tròn là 01 công điều tra.

3.4. Nội dung chi “Vận chuyển phiếu điều tra”

- Nội dung chi: Sau khi hoàn thiện Phiếu điều tra, Sở Công Thương gửi toàn bộ Phiếu điều tra về Vụ Kế hoạch, Bộ Công Thương bằng đường bưu điện.

- Chứng từ thanh toán: Hóa đơn thanh toán vận chuyển của đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển, trong đó ghi rõ nội dung vận chuyển “Vận chuyển phiếu điều tra năng lực sản xuất của một số sản phẩm công nghiệp” và cước phí vận chuyển.

- Mức chi: Theo thực tế hóa đơn vận chuyển._____________________
: Public -> 2016
Public -> Ủy ban nhân dân …
Public -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO
Public -> Mẫu số 10. Quyết định thu hồi đất
Public -> MẪu hỢp đỒng mua bán căn hỘ chung cư thương mẠI
Public -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Public -> BỘ XÂy dựng số: 01/2010/tt-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Public -> C ty tnhh tm & dv đIỆn tử tin học nguyễn lâM 315 Đại Lộ Bình Dương, tx thủ Dầu Một, Bình Dương. Tel: 0650 3813473 – 3837388 Fax: 0650 3822450
Public -> TRƯỜng đẠi học bách khoa chưƠng trình đÀo tạo tiến sĩ chuyên ngành bảN ĐỒ, viễn thám và HỆ thông tin đỊa lý
Public -> List of Law firm in Hanoi
2016 -> BỘ CÔng thưƠng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương