Hướng dẫn sử dụng Mapinfotải về 278.92 Kb.
Chế độ xem pdf
trang7/9
Chuyển đổi dữ liệu03.01.2023
Kích278.92 Kb.
#54095
1   2   3   4   5   6   7   8   9
093154 Huong dan su dung MapInfo

4.3. Tạo biểu đồ (GRAPH)
Chọn menu item "Graph" trong menu "Window"
Cho phép người dùng chọn số liệu trong một bảng tạo ra một biểu đồ hai 
chiều XY.
32


Trung tâm Công nghệ Tin học - Trường Đại học Mỏ - Địa chất - Hà Nội
Chiều X: là một cột bào đó trong bảng. Kiểu số liệu của cột này có thể là 
số, chữ vv...
Chiều Y: tối đa là 4 cột. Kiểu số liệu của các cột này phải là số.
Trên màn hình xuất hiện cửa sổ đối thoại để tạo bảng biểu đồ (Graph Table)
Graph Table: Chọn bảng để vẽ biểu đồ
Using columns: chọn các cột vẽ biểu đồ. Tối đa là 4 cột.
Lable with column: chọn cột làm giá trị cho chiều X
Để vẽ biểu đồ chọn menu Item Graph type trong menu GRAPH
Graph Title: tiêu đề của biểu đồ. Người dùng có thể thay đổi nội dung, kiểu, 
kích thước tiêu đề.
Chọn kiểu biểu đồ Graph Type
Area: biểu đồ dưới dạng theo diện tích
Bar: biểu đồ dưới dạng thanh hộp
Line: biểu dồ dưới dạng đường
Pie: biểu đồ dưới dạng hình tròn phần trăm
XY: biểu đồ dưới dạng điểm.
* Option các lựa chọn khác
Stacked: chồng lên nhau
Overlaped: phủ lên nhau
Drop Lines: có vẽ thêm các đoạn thẳng từ đỉnh cao nhất tới trục X
Rotated: quay ngang biểu đồ
Show 3D: hiển thị dưới mô hình 3 chiều
Overlap %: tỷ lệ phần trăm các thanh phủ lên nhau. 0% không phủ lên 
nhau. 100% phủ nhau hoàn toàn.
Bar Gutter %: tỷ lệ khoảng cách giữa các thanh so với độ đầy các thanh.
Start Pie Angle: góc bắt đầu vẽ cho loại biểu đồ Pie. Chuẩn là góc = 0.
4.4. Tạo các bản đồ chuyên đề (THEMATIC MAP) từ trường dữ liệu (Create
Thematic map)
a. Kiểu bản đồ phân bậc độ giải (Range Map)
Kiểu chung nhất của các bản đồ chuyên đề (thematic map) là bản đồ được 
phân loại theo một số các khoảng giá trị khác nhau. Tất cả các đối tượng rơi vào 
cùng một khoảng được phản ánh trên bản đồ theo cùng một kiểu. Ví dụ như cùng 
loại ký hiệu (symbol), cùng kiểu đường, cùng màu vv..
33


Trung tâm Công nghệ Tin học - Trường Đại học Mỏ - Địa chất - Hà Nội
Ví dụ bản đồ đề dân số theo xã của một huyện, người dùng có thể chia các 
vùng trên bản đồ theo mật độ dân số như:
Ví dụ bản đồ chủ đề dân số theo xã của một huyện, người dùng có thể chia 
các vùng trên bản đồ theo mật độ dân số như:
Khoảng 1: nhỏ hơn 100 người/1km
2
Khoảng 2: từ 100 đến 500 người/1 km
2
Khoảng 3: từ 501 đến 2000 người/km
2
b. Kiểu bản đồ theo các giá trị đơn (Individual Values)
Các đối tượng trên bản đồ được tự động chia khoảng theo từng gía trị đơn 
của các đối tượng.
c. Kiểu bản đồ theo mật độ điểm (Dots densitv):
Trong kiểu bản đồ theo mật độ điểm, các điểm được dùng để phản ánh một 
số lượng các gía trị. Ví dụ tạo bản đồ dân số theo kiểu mật độ điểm, một điểm tương 
ứng với 10 người. Vùng có 300 người được thể hiện bằng 30 điểm, vùng 2000 thể 
hiện bằng 200 điểm.
Các điểm được phân bố ngẫu nhiên trong một vùng. Số lượng điểm trong 
vùng phản ánh giá trị tương ứng của vùng đó.
d. Biểu đồ bản đồ (Graduated Symbol)
Biểu diễn theo kiểu này, kích thước của symbol được tạo ra tương ứng với 
giá trị mà nó thể hiện. Các giá trị không được chia thành nhóm theo khoảng, chỉ có 
kích thước ký hiệu thay đổi liên tục theo giá trị. Một symbol lớn thể hiện một giá trị 
cao, symbol nhỏ thể hiện giá trị bé. Biểu đồ ở đây có thể phân chia cấu trúc hoặc 
không.
e. Cách tạo một bản đồ chủ đề trong MAPINFO
Đối tượng mà người dùng định thể hiện trên bản đồ chuyên đề được gọi là 
biến chủ đề (thematic variable). Để tạo một bản đồ chủ đề, người dùng cần biết:
Biến chủ đề nào.
Dữ liệu dùng để tạo chủ đề lấy từ bảng nào, cột nào trong bảng.
Thể hiện bản đồ bằng phương pháp nào.
Vào tạo bản đồ chủ đề từ menu Map chọn Create Thematic Map 
Xác định phương pháp biểu thị yếu tố nội dung (biểu đồ, đồ giải, điểm hay 
vùng...), nhấn phím Next để đến bước tiếp theo.
Chỉ định tên table bào sẽ sử dụng để thành lập bản đồ.
34


Trung tâm Công nghệ Tin học - Trường Đại học Mỏ - Địa chất - Hà Nội
Chọn cột dữ liệu (Field) để MAPINFO lấy các giá trị trong browser xây 
dựng bản đồ. Nhấn phím Next để chuyển đến bước tiếp theo.
Chọn OK: MAPINFO tạo bản đồ chuyên đề theo phương pháp bản đồ mà 
người dùng đã ấn định, màu sắc do MAPINFO tự xác định.
MAPINFO cho phép người dùng có thể can thiệp khá sâu vào quá trình 
thành lập bản đồ cũng như đặt lại kiểu hiển thị các yếu tố nội dung trên bản đồ 
chuyên đề. Với phương pháp đồ giải người dùng có thể định lại số lượng bậc trên 
bản đồ (2,4,6,8...bậc), có thể lựa chọn các kiểu biểu đồ khác nhau khi dùng phương 
pháp biểu đồ, đặt lại màu sắc hiển thị yếu tố nội dung sau khi tạo bản đồ cho phù 
hợp với quy phạm thành lập bản đồ...

tải về 278.92 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương