Hướng dẫn sử dụng Mapinfo


 Tra cứu thông tin theo thuộc tínhtải về 278.92 Kb.
Chế độ xem pdf
trang6/9
Chuyển đổi dữ liệu03.01.2023
Kích278.92 Kb.
#54095
1   2   3   4   5   6   7   8   9
093154 Huong dan su dung MapInfo

4.2. Tra cứu thông tin theo thuộc tính
Trả lời câu hỏi "những đối tượng nào, ở đâu thoả mãn điều kiện này". 
Phương pháp chỉ ra các đối tượng không gian trên bản đồ thoả mãn một hay nhiều 
điều kiện nào đó theo dữ liệu phi không gian.
Có hai cách hỏi đáp cho dạng này.
Hỏi theo biểu thức thông thường (Select)
Hỏi theo dạng ngôn ngữ hỏi đáp cấu trúc cho mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ 
(SQL Structure Query Language) (SQL Select)
a. Hỏi theo biểu thức thông thường (Select)
30


Trung tâm Công nghệ Tin học - Trường Đại học Mỏ - Địa chất - Hà Nội
Chọn item menu "SELECT" trong menu "ANALYSE": Cho phép người 
dùng chọn các bản ghi và các đối tượng từ một bảng theo các thuộc tính của các đối 
tượng. Các bản ghi trong bảng dữ liệu phi không gian và các đối tượng trên bản đồ 
mà thoả mãn điều kiện lựa chọn sẽ được chỉ ra. Người dùng có thể tạo ra một bảng 
kết quả và rồi có thể xem dữ liệu phi không gian (browse) và hiển thị dữ liệu không 
gian (map) như các bảng khác.
Khi chọn select trên màn hình xuất hiện cửa sổ đối thoại "Select Window". 
Chọn bảng đối tượng mà người dùng muốn tìm kiếm: "Select records from table" 
xây dựng biểu thức tìm kiếm: "That satisfy"
Kết quả được ghi ra bảng mới với tên khai trong "Store result in table". Nếu 
không các kết quả tìm kiếm được ghi lại dưới bảng có tên lần lượt là "Query1", 
"Query2",…
Kết quả được xắp xếp theo thứ tự tăng hoặc giảm dần theo giá trị trường 
khai trong "Sort result by column". 
Để kất quả được hiển thị ra dưới dạng bảng trên màn hình, đánh dấu trong 
"Browse results". Chọn "OK" để thực hiện tìm kiếm.
Khi người dùng cần có sự trợ giúp trong quá trình xây dựng biểu thức tìm 
kiếm, chọn "assist…"
b. Hỏi đáp theo SQL (SQL Select)
Chọn menu item "SQL Select" trong menu "Analyse"
SQL Select cho phép người dùng tạo hỏi đáp tổng hợp trên một hay nhiều 
bảng. SQL Select là một trong các câu lệnh mạnh nhất của MAPINFO.
SQL select cho phép người thực hiện các công việc sau:
Tạo các thông tin dẫn suất (Derived Information)
Kết nối các bảng dữ liệu (Joining)
Thu thập dữ liệu (Assembly)
Thông tin dẫn suất (Derived Information) là các thông tin có thể tính được 
từ các bảng dữ liệu mà không được thể hiện tường minh trong các bảng này.
SQL select cho phép người dùng lấy từ ra từ thông tin từ một hay nhiều 
bảng dữ liệu tạo ra một bangr mới chứa các thông tin dẫn xuất.
Kết nối: (Joining)
Cơ bản, thông tin được lưu trong nhiều bảng dữ liệu riêng biệt nhau. SQL 
select cho phép người dùng tạo các quan hệ kết nối để người dùng có thể đưa các 
thông tin từ các bảng dữ liệu khác nhau vào bản đồ của người dùng. 
31


Trung tâm Công nghệ Tin học - Trường Đại học Mỏ - Địa chất - Hà Nội
Thu thập: (Assembly): thu thập có nghĩa là người dùng tạo ra một bảng mới 
qua thu thập dữ liệu rõ ràng hay các dữ liệu dẫn xuất từ các bảng đã tồn tại.
Cụ thể hơn về cách tạo ra câu hỏi đáp kiểu SQL (ngữ pháp) xin xem thêm 
các sách giới thiệu về cơ sở dữ liệu quan hệ và ngôn ngữ hỏi đáp SQL.
Cú pháp tổng quát của SQL select trong MAPINFO như sau:
Select  from  Where <điều 
kiện cần thoả mãn>
MAPINFO cung cấp một số hàm cho SQL như sau:
Count(*) đếm số bản ghi trong bảng thoả mãn điều kiện.
Sum() : tính tổng
Average (): tính trung bình
Max() : tính giá trị lớn nhất
Max() : tính giá trị nhỏ nhất
Sau đây là một số toán tử không gian của SQL cho dạng dữ liệu không gian: 
Các toán tử không gian cho phép người dùng chọn ra các đối tượng dựa trên các 
mối quan hệ về không gian với các đối tượng khác. MAPINFO dùng từ khoá 
(keyword) dùng với các toán tử không gian là "ojb" hoặc "oject". Từ khoá này 
thông báo cho MAPINFO biết lấy giá trị từ các đối tượng không gian chứ không lấy 
từ các bảng dữ liệu.
Sau đây là các toán tử không gian của MAPINFO dùng trong SQL Seclect:
" Contains" chứa: đối tượng A chứa đối tượng B nếu điểm trọng tâm của B 
ở bất cứ nơi nào trong A.
"Contain Entire" chứa toàn bộ: đối tượng A chứa toàn bộ đối tượng B nếu 
toàn bộ đường bao của đối tượng B nằm trong đối tượng A.
"Within" trong: A trong B nếu trọng tâm A là trong đường bao của A
"Entirely Within" trong toàn bộ: A trong toàn bộ B nếu toàn bộ đường bao 
của A đều trong đường bao của B.
"Itersects" cắt: A cắt B nếu chúng có ít nhất một điểm chung hoặc nếu một 
trong hai đối tượng trong toàn bộ đối tượng khác.

tải về 278.92 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương