HƯỚng dẫN ĐÁnh giá CÁc chỉ SỐ kiểM ĐỊnh chất lưỢng trưỜng trung cấp nghềtải về 0.55 Mb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích0.55 Mb.
  1   2   3   4   5


17.00 17.5.2014 HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CÁC CHỈ SỐ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ

(Kèm theo Công văn số 753/TCDN-KĐCL ngày 12 tháng 5 năm 2014)


Tiêu chí, tiêu chuẩn, chỉ số

Phương pháp đánh giá chỉ số

Quy định hiện hành

Tiêu chí 1. Mục tiêu và nhiệm vụTiêu chuẩn 1.1. Mục tiêu, nhiệm vụ của trường được xác định rõ ràng, cụ thể; được cấp có thẩm quyền phê duyệt và công bố công khai.

a) Có quyết định thành lập trường và có văn bản xác định mục tiêu của trường.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Có quyết định thành lập trường;

- Mục tiêu của trường được nêu trong ít nhất một văn bản (Điều lệ, Đề án thành lập trường ... ).

b) Điều lệ của trường được xây dựng theo quy định và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Trường có Điều lệ đã được phê duyệt;

- Điều lệ có đầy đủ nội dung theo theo quy định tại Quyết định 52/2008/QĐ-LĐTBXH;

- Quy trình xây dựng và phê duyệt hợp lệ, cụ thể:

+ Đối với trường công lập, Điều lệ do Hội đồng trường quyết nghị và trình cơ quan chủ quản phê duyệt.

+ Đối với trường tư thục, Điều lệ do Hội đồng quản trị hoặc cá nhân sở hữu trường quyết nghị và trình Tổng cục trưởng Tổng Cục Dạy nghề phê duyệt.Quyết định số 52/2008/QĐ-LĐTBXH ngày 5/5/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Điều lệ mẫu trường trung cấp nghề


c) Mục tiêu, nhiệm vụ được công bố công khai (trên các phương tiện thông tin, trong các tài liệu giới thiệu về trường).

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Mục tiêu, nhiệm vụ được công bố trên ít nhất một phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài phát thanh, đài truyền hình, website);

- Mục tiêu, nhiệm vụ được nêu trong ít nhất một tài liệu giới thiệu (ấn phẩm, đĩa CD/DVD của trường).

Tiêu chuẩn 1.2. Mục tiêu, nhiệm vụ của trường định hướng chủ yếu vào việc đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động, nhu cầu học của người học, xã hội, phù hợp với điều kiện thực tế và yêu cầu sử dụng lao động của địa phương, ngành.

a) Có quy hoạch, kế hoạch, định hướng phát triển trường gắn với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ngành, được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Quy hoạch, kế hoạch, định hướng phát triển trường đã được phê duyệt tại các thời điểm tương ứng phải có các thông tin về cơ cấu ngành nghề đào tạo, quy mô đào tạo, điều kiện đảm bảo chất lượng, kế hoạch đầu tư ....;

- Có dự báo/nhu cầu nguồn nhân lực đáp ứng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ngành đến năm 2015 và 2020 và phải chi tiết đến số lượng, chất lượng, ngành nghề;

- Quy mô, cơ cấu dạy nghề phải phù hợp với yêu cầu về nhân lực của địa phương, ngành đến năm 2015 và 2020:

+ Các nghề đào tạo phải có trong nhu cầu về nhân lực của địa phương, ngành đến năm 2015 và 2020.

+ Số lượng đào tạo của từng nghề không vượt quá dự báo/nhu cầu nhân lực của địa phương, ngành đến năm 2015 và 2020.


b) Các nghề đào tạo phù hợp với nhu cầu nhân lực của thị trường lao động và nhu cầu của người học, xã hội.

Chỉ số đạt khi đáp ứng các yêu cầu sau:

- Có văn bản của trường, có thông tin dự báo nhu cầu nhân lực của thị trường lao động (doanh nghiệp, kinh tế, xã hội...) số lượng, ngành nghề ... tính khi khóa học sinh tốt nghiệp;

- Có thông tin về nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp đối với các nghề trường đào tạo;

- Có kế hoạch và số lượng tuyển sinh của từng nghề đào tạo trong 2 năm trước năm kiểm định. Nội dung kế hoạch tuyển sinh được xây dựng trên cơ sở dự báo nhu cầu nhân lực của địa phương, ngành và nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.

(thực hiện việc đánh giá với tất cả các nghề trường đã tổ chức đào tạo. Trường hợp có nghề chưa có trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề, cần có báo cáo riêng với Tổng cục Dạy nghề để có biện pháp xử lý thích hợp)

c) Mục tiêu, nhiệm vụ của trường phù hợp với điều kiện thực tế và yêu cầu sử dụng lao động của địa phương, ngành.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Chỉ số b, Tiêu chuẩn 1.2 Đạt;

- Văn bản quy định mục tiêu nhiệm vụ của trường và nội dung chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ngành đến năm 2015 và 2020 thể hiện mục tiêu nhiệm vụ của trường được xây dựng căn cứ trên điều kiện thực tế và nhu cầu sử dụng lao động của địa phương.

Tiêu chuẩn 1.3. Mục tiêu, nhiệm vụ của trường được định kỳ rà soát, điều chỉnh theo hướng nâng cao chất lượng dạy nghề, phù hợp với các giai đoạn phát triển của trường, nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ngành.

a) Có văn bản quy định về việc điều chỉnh mục tiêu và nhiệm vụ của trường.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Có văn bản của trường, quy định về việc rà soát, điều chỉnh mục tiêu và nhiệm vụ;

- Nội dung văn bản có quy định việc định kỳ rà soát chất lượng dạy nghề, nhu cầu nhân lực đa dạng của thị trường lao động, là căn cứ để điều chỉnh mục tiêu và nhiệm vụ của trường.

b) Các nội dung điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ của trường nhằm nâng cao chất lượng dạy nghề và đáp ứng nhu cầu nhân lực đa dạng của thị trường lao động.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Có đánh giá của trường về chất lượng dạy nghề trước khi điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ;

- Có nhu cầu nhân lực của thị trường lao động trước khi điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ của trường;

- Có nội dung điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ của trường hàng năm trong 2 năm trước năm kiểm định (khi trong đánh giá của trường đã chỉ rõ cần thiết điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ);

- Các nội dung điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ của trường là để nâng cao chất lượng dạy nghề;

- Các nội dung điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ của trường để đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động.

c) Có các báo cáo kết quả định kỳ rà soát, điều chỉnh mục tiêu và nhiệm vụ

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Chỉ số a, Tiêu chuẩn 1.3 Đạt

- Việc rà soát, điều chỉnh mục tiêu và nhiệm vụ được thực hiện theo trình tự và nội dung đúng theo văn bản quy định của trường;

- Sau khi thực hiện, trường có các báo cáo kết quả rà soát, điều chỉnh mục tiêu và nhiệm vụ.


Tiêu chí 2: Tổ chức và quản lýTiêu chuẩn 2.1. Trường có hệ thống văn bản quy định về tổ chức, cơ chế quản lý và được thường xuyên rà soát, đánh giá, bổ sung, điều chỉnh.

a) Có đầy đủ các văn bản quy định về tổ chức, cơ chế quản lý theo hướng đảm bảo quyền tự chủ và chịu trách nhiệm của các đơn vị trong trường.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Có quyết định thành lập trường;

- Có Điều lệ trường;

- Có quyết định thành lập các Phòng, khoa, đơn vị trực thuộc Trường;

- Có quy chế chi tiêu nội bộ và các quy chế khác;

- Nội dung các văn bản nêu trên thể hiện quyền tự chủ và chịu trách nhiệm của các đơn vị trong trường.


b) Có quy chế dân chủ tạo môi trường để giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên được tham gia đóng góp ý kiến về các chủ trương, kế hoạch của trường, giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của cán bộ, giáo viên, nhân viên, người học.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Quy chế dân chủ đã được ban hành;

- Nội dung quy chế dân chủ thể hiện:

+ Giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên được tham gia đóng góp ý kiến về các chủ trương, kế hoạch của trường,

+ Cách thức giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của cán bộ, giáo viên, nhân viên, người học.

- Trong thời gian 2 năm trước năm kiểm định tính đến thời điểm kiểm định, kết luận thanh tra, kiểm tra cho thấy các khiếu nại, tố cáo của cán bộ, giáo viên, nhân viên, người học (nếu có) đã được giải quyết kịp thời theo quy chế dân chủ đã có.


c) Các quy định về tổ chức và cơ chế quản lý của trường được rà soát, điều chỉnh định kỳ.

Chỉ số đạt khi ít nhất 1 năm/1 lần trong 2 năm trước năm kiểm định, trường đã thực hiện và có kết quả rà soát quyết định thành lập các Phòng, khoa, đơn vị trực thuộc trường; quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế dân chủ.
Tiêu chuẩn 2.2. Có cơ cấu tổ chức hợp lý, phù hợp với quy định của Nhà nước cũng như với các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của trường và hoạt động có hiệu quả.

a) Có Hội đồng trường hoặc Hội đồng quản trị, các hội đồng tư vấn, các đơn vị quản lý, phòng chức năng, các khoa, bộ môn trực thuộc trường phù hợp với cơ cấu ngành nghề và quy mô đào tạo của trường.

Chỉ số đạt khi đáp ứng các yêu cầu sau:

- Hội đồng trường được thành lập đối với trường cao đẳng nghề công lập, Hội đồng quản trị được thành lập đối với trường cao đẳng nghề tư thục;

- Có Hội đồng thẩm định chương trình, giáo trình dạy nghề;

- Các Hội đồng tư vấn và Phòng đào tạo và các đơn vị quản lý, phòng chức năng, các khoa, bộ môn trực thuộc trường được thành lập đúng theo Điều lệ trường.


b) Có sự phân công, phân cấp hợp lý, rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong trường.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Có văn bản của trường, quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Đào tạo và các đơn vị quản lý, phòng chức năng, các khoa, bộ môn trực thuộc trường;

- Nội dung văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Đào tạo và các đơn vị quản lý, phòng chức năng, các khoa, bộ môn trực thuộc trường:

+ Quy định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ từng đơn vị, không có trùng chéo nhau;

+ Phân công, phân cấp hợp lý, rõ ràng.

c) Các đơn vị trong trường hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình và đạt hiệu quả cao.

Chỉ số đạt khi đáp ứng các yêu cầu sau:

- Chỉ số b, Tiêu chuẩn 2.2 Đạt;

- Có văn bản của trường, quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Đào tạo và các đơn vị quản lý, phòng chức năng, các khoa, bộ môn trực thuộc trường;

- Có báo cáo tổng kết công tác từng năm của trường, Phòng Đào tạo và các đơn vị quản lý, phòng chức năng, các khoa, bộ môn trực thuộc trường, trong 2 năm trước năm kiểm định;

- Trong 2 năm trước năm kiểm định, các đơn vị trong trường hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình;

- Trong 2 năm trước năm kiểm định, 100% các đơn vị được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ được giao, mỗi năm có ít nhất một đơn vị được cấp trên khen thưởng.


Tiêu chuẩn 2.3. Công tác quản lý, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý của trường.

a) Có quy hoạch giáo viên, cán bộ quản lý; có kế hoạch, chính sách, quy trình, biện pháp phù hợp để tuyển dụng giáo viên, bổ nhiệm cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu về chất lượng theo quy định của Nhà nước và nhu cầu về số lượng theo cơ cấu tổ chức của trường.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Có đủ các văn bản:

+ Quy hoạch giáo viên đến 2015-2020;

+ Kế hoạch tuyển dụng giáo viên từng năm trong 2 năm trước năm kiểm định;

+ Văn bản của trường, quy định về tuyển dụng giáo viên (trong đó có quy trình, biện pháp tuyển dụng, chính sách đối với giáo viên);

+ Báo cáo công tác tuyển dụng giáo viên trong 2 năm trước năm kiểm định;

+ Quy hoạch cán bộ quản lý đến 2015-2020;

+ Kế hoạch bổ nhiệm cán bộ quản lý từng năm trong 2 năm trước năm kiểm định;

+ Văn bản của trường quy định bổ nhiệm cán bộ quản lý (trong đó có quy trình, biện pháp, chính sách đối với cán bộ quản lý);

+ Báo cáo công tác bổ nhiệm cán bộ quản lý trong 2 năm trước năm kiểm định;

- Việc tuyển dụng giáo viên, bổ nhiệm cán bộ quản lý trong 2 năm trước năm kiểm định đảm bảo:

+ Đúng kế hoạch, quy hoạch;

+ Đúng quy định của trường;

+ Biện pháp phù hợp.


b) Có kế hoạch, quy trình, phương pháp đánh giá, phân loại giáo viên, cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu thực tế của trường.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Trong thời gian 2 năm trước năm kiểm định, mỗi một năm có kế hoạch, đánh giá, phân loại giáo viên, cán bộ quản lý;

- Có văn bản của trường, quy định quy trình, phương pháp đánh giá, phân loại giáo viên, cán bộ quản lý.

c) Có chính sách khuyến khích, có kế hoạch, biện pháp thực hiện có kết quả kế hoạch ngắn hạn, dài hạn bồi dưỡng cập nhật và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý của trường.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Có chính sách khuyến khích bồi dưỡng cập nhật và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý (hỗ trợ kinh phí đào tạo hoặc nội dung khuyến khích khác);

- Có kế hoạch bồi dưỡng cập nhật và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý của từng năm (trong thời gian 2 năm trước năm kiểm định);

- Có kế hoạch dài hạn bồi dưỡng cập nhật và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý;

- Báo cáo/văn bản thể hiện kết quả thực hiện kế hoạch bồi dưỡng cập nhật và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho thấy: từng năm, trong thời gian 2 năm trước năm kiểm định đã thực hiện đúng theo kế hoạch bồi dưỡng cập nhật và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý.

Tiêu chuẩn 2.4. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam và các tổ chức xã hội, đoàn thể có vai trò tích cực trong hoạt động của trường.

a) Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong trường làm tốt chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp theo Quyết định số 97/QĐ-TW ngày 22/3/2004 của Ban Bí thư.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Trường có tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Trong thời gian 2 năm trước năm kiểm định Đảng bộ, chi bộ trong trường làm tốt chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp theo Quyết định số 97/QĐ-TW ngày 22/3/2004 của Ban Bí thư.


Quyết định số 97/QĐ-TW ngày 22/3/2004 của Ban Bí thư

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Namb) Các tổ chức xã hội, đoàn thể trong trường tập hợp được cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người học, hoạt động theo đúng pháp luật và điều lệ của tổ chức.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Có các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn thanh niên CS Hồ Chí Minh, Ban nữ công) và danh sách hoạt động của các tổ chức (trong thời gian 2 năm trước năm kiểm định);

- Trong thời gian 2 năm trước năm kiểm định: các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn thanh niên CS Hồ Chí Minh, Ban nữ công ...) hoạt động đúng pháp luật và điều lệ của tổ chức;

- Từng năm (trong thời gian 2 năm trước năm kiểm định) mỗi tổ chức đoàn thể xã hội có ít nhất một chương trình, phong trào thu hút được nhiều cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người học.Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Điều lệ Đoàn Thanh niên CS HCMc) Các tổ chức xã hội, đoàn thể trong trường hoạt động có hiệu quả, góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng dạy nghề.

Chỉ số đạt khi trong thời gian 2 năm trước năm kiểm định, các hoạt động của các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn thanh niên CS Hồ Chí Minh, Ban nữ công ...):

- Có kế hoạch hoạt động hàng năm (trong đó có nội dung góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng dạy nghề);

- Thực hiện đúng theo kế hoạch đã có

- Tham gia các phong trào do cơ quan cấp trên phát động (nếu có).


Tiêu chuẩn 2.5. Trường thực hiện và cải tiến thường xuyên công tác kiểm tra.

a) Trường thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra theo kế hoạch


Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

Trong thời gian 2 năm trước năm kiểm định và tính đến thời điểm kiểm định:

- Có kế hoạch kiểm tra các mặt công tác của trường hàng năm;

- Trường đã thực hiện kiểm tra theo kế hoạch đã có các biên bản kiểm tra, báo cáo kết quả kiểm tra.Thông tư số 20/2010 ngày 26/7/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Kiểm tra trong trường dạy nghề

b) Sử dụng kết quả kiểm tra vào quá trình nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo của trường.


Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Có báo cáo kết quả kiểm tra hàng năm của trường (trong thời gian 2 năm trước năm kiểm định);

- Có báo cáo/văn bản thể hiện việc sử dụng kết quả kiểm tra;

- Những điểm tồn tại ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả đào tạo đã có biện pháp khắc phục.


c) Định kỳ cải tiến phương pháp và công cụ kiểm tra các hoạt động của trường.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Có nội dung phương pháp và công cụ kiểm tra các hoạt động trường đã thực hiện hàng năm (trong thời gian 2 năm trước năm kiểm định);

- Có nội dung cải tiến phương pháp và công cụ kiểm tra của năm sau so với năm trước (trong thời gian 2 năm trước năm kiểm định).

Tiêu chí 3: Hoạt động dạy và họcTiêu chuẩn 3.1. Công tác tuyển sinh được thực hiện theo quy chế tuyển sinh của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; đảm bảo chất lượng tuyển sinh.

a) Tuyển sinh theo quy chế tuyển sinh của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Chỉ số b, Tiêu chuẩn 3.1 Đạt;

- Chỉ số c, Tiêu chuẩn 3.1 Đạt;

- Từng năm, trong thời gian 2 năm trước năm kiểm định và năm kiểm định, báo cáo công tác tuyển sinh hàng năm thể hiện trường thực hiện tuyển sinh theo văn bản hướng dẫn công tác tuyển sinh của trường đã có.Quyết định số 08/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 26/3/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy chế tuyển sinh học nghề

b) Hàng năm trường có hướng dẫn riêng về công tác tuyển sinh, cụ thể hoá quy định tuyển sinh của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Trong thời gian 2 năm trước năm kiểm định và tính đến thời điểm kiểm định, mỗi năm trường đều có văn bản hướng dẫn công tác tuyển sinh;

- Nội dung văn bản hướng dẫn công tác tuyển sinh của trường đúng với quy định tại Quyết định số 08/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 26/3/2007 (quy định cụ thể hình thức tuyển sinh, đối tượng tuyển sinh, chính sách ưu tiên tuyển sinh đối với từng loại đối tượng và khu vực; trình tự, thủ tục tuyển sinh đối với từng trình độ dạy nghề).


Quyết định số 08/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 26/3/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy chế tuyển sinh học nghề

c) Đảm bảo nghiêm túc, công bằng, khách quan trong tuyển sinh.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Có báo cáo công tác tuyển sinh hàng năm (trong thời gian 2 năm trước năm kiểm định và tính đến thời điểm kiểm định);

- Nội dung biên bản kết luận thanh kiểm tra công tác tuyển sinh hàng năm thể hiện trường nghiêm túc, khách quan trong công tác tuyển sinh.

Tiêu chuẩn 3.2. Thực hiện đa dạng hoá các phương thức tổ chức đào tạo đáp ứng yêu cầu học tập của người học; thiết lập được mối liên hệ chặt chẽ với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

a) Đa dạng hoá các phương thức tổ chức đào tạo để đáp ứng yêu cầu học tập của người học.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Có nhu cầu của người học về phương thức tổ chức đào tạo;

- Có thông tin về phương thức tổ chức đào tạo đã thực hiện (trong thời gian 2 năm trước năm kiểm định và tính đến thời điểm kiểm định): hình thức tổ chức, nghề, trình độ, số lượng tuyển sinh, kết quả thực hiện;

- Có ít nhất 2 phương thức tổ chức đào tạo để đáp ứng yêu cầu học tập của người học;

- Đối với mỗi phương thức đào tạo, 80% học sinh, sinh viên có nhu cầu phù hợp với phương thức đào tạo đang thực hiện.

: tinh -> daotaonghe -> Lists -> Vn%20bn -> Attachments
tinh -> BỘ CÂu hỏi tình huống phục vụ Hội thi tìm hiểu về Luật bhxh, bhyt
tinh -> BỘ ĐỀ thi đoàn Thanh niên với công tác cải cách hành chính Nhà nước năm 2014
tinh -> BỘ XÂy dựng số : 907 /bxd-ktxd
tinh -> CHÍnh phủ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 29 tháng 11 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 04 tháng 8 năm 2007
tinh -> Tập thể tạo thành vòng tròn lớn tay nắm tay, toàn bài chúng ta sử dụng 8 bước. Nhịp bước chân được thể hiện như sau
Attachments -> BỘ TÀi chính bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
Attachments -> Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" theo Quyết định 1956/QĐ-ttg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ được triển khai thực hiện đến nay được 4 năm (2010-2013)
Attachments -> HƯỚng dẫN ĐÁnh giá CÁc chỉ SỐ kiểM ĐỊnh chất lưỢng trưỜng cao đẲng nghề


  1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương