H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dntải về 9.31 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích9.31 Kb.
#22370

H§ND tØnh Thanh Ho¸.

Uû ban Nh©n d©n

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - T­u do - H¹nh phóc


Sè: 506 Q§/GDCN
Thanh Ho¸, ngµy 21 th¸ng 5 n¨m 1986Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸


- C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 1052 ngµy 19/9/1979 cña Bé §¹i häc vµ THCN ban hµnh Quy chÕ thi tèt nghiÖp vµ xÐt c«ng nhËn tèt nghiÖp vµ dông cho c¸c tr­êng Trung häc chuyªn nghiÖp vµ QuyÕt ®Þnh sè 316 Q§/GDCN ngµy 26/3/1986 vÒ viÖc thµnh lËp Héi ®ång thi tèt nghiÖp vµ xÐt c«ng nhËn tèt nghiÖp cho líp : 34A kho¸ 4 (chuyªn khoa y sÜ y häc d©n téc (hÖ Nhµ n­íc) Tr­êng Trung häc y tÕ Thanh Ho¸.

- C¨n cø biªn b¶n cña Héi ®ång thi tèt nghiÖp líp 34A kho¸ 34 Tr­êng Trung häc Y tÕ Thanh Ho¸ häp ngµy 29/4/1986. B¸o c¸o kÕt qu¶ kú thi vµ ®Ò nghÞ c«ng nhËn tèt nghiÖp.

- XÐt ®Ò nghÞ cña c¸c «ng : Chñ tÞch Héi ®ång thi tèt nghiÖp líp 34A kho¸ 34 Tr­êng Trung häc Y tÕ Thanh Ho¸ Tr­ëng ban Gi¸o dôc chuyªn nghiÖp, Gi¸m ®èc Së Y tÕ Thanh Ho¸.

quyÕt ®Þnh:

§iÒu 1 : Nay c«ng nhËn tèt nghiÖp Trung häc chuyªn khoa Y sÜ y häc d©n téc cho 42 (bèn m­¬i hai) häc sinh líp 34A kho¸ 34 Tr­êng Trung häc Y tÕ Thanh Ho¸ bao gåm :

- 41 (bèn m­¬i mét) häc sinh kho¸ 34.

- 01 (mét) häc sinh kho¸ 33 thi l¹i

(cã danh s¸ch kÌm theo).§iÒu 2 : ¤ng Gi¸m ®èc Së Y tÕ Thanh Ho¸, «ng HiÖu tr­ëng Tr­êng Trung häc Y tÕ Thanh Ho¸ cã tr¸ch nhiÖm cÊp b»ng tèt nghiÖp vµ bè trÝ häc sinh trªn vÒ c¬ së c«ng t¸c theo kÕ ho¹ch ®µo t¹o cña UBND tØnh Thanh Ho¸.

§iÒu 3 : C¸c «ng: Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Tr­ëng ban GDCN tØnh, Gi¸m ®èc Së Y tÕ Thanh Ho¸ , HiÖu tr­ëng Tr­êng Trung häc Y tÕ Thanh Ho¸ vµ sè häc sinh cã tªn trong §iÒu 1 chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.

N¬i nhËn :

- Nh­ ®iÒu 3 Q§

- L­u


k/t chñ tÞch UBND tØnh thanh ho¸

Phã chñ tÞch

§· ký
NguyÔn ThÞ MiÖn.Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

tải về 9.31 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương