H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt namtải về 11.93 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích11.93 Kb.
#2797

H§ND tØnh Thanh Ho¸.

Uû ban Nh©n d©n

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Sè : 1021 Q§/TCCQ
Thanh Ho¸, ngµy 04 th¸ng 10 n¨m 1986quyÕt ®Þnh cña UBND tØnh Thanh Ho¸


V/v quy ®Þnh l¹i tæ chøc bé m¸y

C«ng ty Thuû s¶n thÞ x· SÇm S¬n

Uû ban Nh©n d©n tØnh Thanh Ho¸

- C¨n cø §iÒu 49 LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBND c¸c cÊp ban hµnh ngµy 9/7/1983.

- XÐt ®Ò nghÞ cña ®/c Chñ tÞch UBND ThÞ x· SÇm S¬n, ®ång chÝ Tr­ëng ban Tæ chøc ChÝnh quyÒn tØnh.quyÕt ®Þnh:

§iÒu 1: Quy ®Þnh l¹i tæ chøc bé m¸y C«ng ty Thuû s¶n SÇm S¬n trùc thuéc UBND ThÞ x· nh­ sau :

a) C«ng ty cã Gi¸m ®èc, gióp viÖc Gi¸m ®èc cã 1 ®Õn 2 Phã Gi¸m ®èc, KÕ to¸n tr­ëng vµ mét sè c¸n bé chuyªn m«n nghiÖp vô... (kh«ng ®Ó c¸c Phßng nh­ hiÖn nay).

b) C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc C«ng ty cã :

1- Cöa hµng Thuû s¶n Qu¶ng T­êng.

2- Cöa hµng Thuû s¶n Qu¶ng TiÕn.

Cöa hµng Thuû s¶n Qu¶ng T­êng, Qu¶ng TiÕn cã nhiÖm vô tæ chøc thu mua chÕ biÕn hµng thuû s¶n theo kÕ ho¹ch vµ ®Þa bµn ®­îc C«ng ty giao.

3- Cöa hµng dÞch vô thuû s¶n SÇm S¬n; cã nhiÖm vô kinh doanh dÞch vô chuyªn ngµnh thuû s¶n trªn ®Þa bµn thÞ, phôc vô kh¸ch du lÞch, nghØ m¸t, phôc vô nghÒ ®¸nh b¾t c¸ biÓn vµ ®êi sèng nh©n d©n.

4- X­ëng s¶n xuÊt, chÕ biÕn thuû s¶n; cã nhiÖm vô, tæ chøc s¶n xuÊt chÕ biÕn, c¸c mÆt hµng thuû s¶n nh­ ch­îp, n­íc m¾m, bét b· m¾m v.v.. theo kÕ ho¹ch C«ng ty giao.

C¸c cöa hµng, x­ëng nãi trªn cã Cöa hµng tr­ëng, Qu¶n ®èc x­ëng, thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n kinh tÕ néi bé, cã con dÊu riªng ®Ó giao dÞch.

Chøc n¨ng nhiÖm vô cô thÓ, tæ chøc bé m¸y, biªn chÕ cô thÓ cña c¸c Cöa hµng, x­ëng do ®ång chÝ Gi¸m ®èc C«ng ty quy ®Þnh (tû lÖ gi¸n tiÕp toµn C«ng ty kh«ng qu¸ 10%).§iÒu 2: §ång chÝ Chñ tÞch UBND ThÞ x· SÇm S¬n cã tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o viÖc triÓn khai tæ chøc l¹i bé m¸y c«ng ty theo ®óng tinh thÇn QuyÕt ®Þnh nµy vµ c¸c thñ tôc quy ®Þnh cña Nhµ n­íc ®¶m b¶o nhanh gän.

§iÒu 3: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký, c¸c QuyÕt ®Þnh tr­íc ®©y tr¸i víi QuyÕt ®Þnh nµy ®Òu b·i bá.

C¸c ®/c Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Tr­ëng ban TCCQ tØnh, Chñ nhiÖm UBKH tØnh, Chñ tÞch UBND ThÞ x· SÇm S¬n, Gi¸m ®èc Së Tµi chÝnh, Ng©n hµng, C«ng an vµ c¸c c¬ quan cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy../.N¬i nhËn :

- Nh­ §iÒu 3 Q§

- L­u


TM/ UBND tØnh thanh ho¸

k/t chñ tÞch

Phã chñ tÞch

§· ký
TrÇn §×nh L¨ng.Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc

tải về 11.93 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương