H§nd tØnh Thanh Ho¸ Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt namtải về 36.88 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích36.88 Kb.

H§ND tØnh Thanh Ho¸

Uû ban Nh©n d©n

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - T­u do - H¹nh phóc


Sè : 1075 N/UBTH
Thanh Ho¸, ngµy 24 th¸ng 8 n¨m 1993

QuyÕt ®Þnh cña UBND tØnh Thanh Ho¸


VÒ viÖc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®ÊtChñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh Thanh Ho¸


- C¨n cø ®iÒu 47 LuËt tæ chøc H§ND vµ UBND c¸c cÊp ngµy 11-7-1989.

- C¨n cø ®iÒu 1®iÒu 13 NghÞ ®Þnh 30/H§BT vÒ thi hµnh luËt ®Êt ®ai.

- C¨n cø QuyÕt ®Þnh 201 /§KTK, ngµy 14/7/1989 cña Tæng côc qu¶n lý ruéng ®Êt vÒ viÖc bna hµnh quy ®Þnh cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt.

- XÐt tê tr×nh sè 334 ND/UBTH, ngµy 29/5/1993 cña UBND thÞ x· Thanh Ho¸.

- Xet ®Ò nghÞ cña Tr­ëng Ban qu¶n lý ruéng ®Êt tØnh Thanh Ho¸.

quyÕt ®Þnh:

§iÒu 1 : CÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt cho 63 hé c¸ nh©n cã tªn trong danh s¸ch kÌm theo.

§iÒu 2 : C¸c «ng : Ch¸nh v¨n phßng UBND tØnh, Tr­ëng ban Qu¶n lý ruéng ®Êt tØnh, Chñ tÞch UBND thÞ x· Thanh Ho¸, Chñ tÞch UBND ph­êng, x· vµ c¸c c¸ nh©n cã tªn trong danh s¸ch kÌm theo chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy./.

N¬i nhËn :

- Nh­ ®iÒu 3 Q§

- L­u


k/t chñ tÞch UBND tØnh thanh ho¸

Phã chñ tÞch

§· Ký

NguyÔn V¨n Th¸t

Danh s¸ch c¸c hé ®­îc cÊp giÊy chøng nhËn

quyÒn sö dông ®Êt

(KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 1075 NN/UBTH ngµy 24/8/1993)
Hä vµ tªn

§Þa chØ

DiÖn tÝch ®Êt m2

Sè thöa tê b¶n ®å

 1. NguyÔn V¨n §Æt

 2. §ç Thµnh Tu©n

 3. NguyÔn TuÊn H¶o

 4. Phïng Ngäc Tïng

 5. Ng« V¨n Cöu

 6. Quang ThÞ B¸t

 7. Vò V¨n Tý

 8. nguyÔn V¨n Minh

 9. NguyÔn V¨n TÊn

 10. NguyÔn Tr­êng Giang

 11. NguyÔn Trung Dung

 12. Lª TrÝ Thä

 13. NguyÔn ThÞ ThuËn

 14. NguyÔn ThÞ TiÖp

 15. Lª V¨n B×nh

 16. Mai V¨n Quang

 17. Ph¹m B¸ C«ng

 18. Lª V¨n Lanh

 19. NguyÔn Xu©n thµnh

 20. NguyÔn ThÕ chiÕn

 21. Lª Xu©n Sinh

 22. NguyÔn ThÞ vÜ

 23. §ç V¨n chung

 24. Tr­¬ng ThÞ Thanh

 25. NguyÔn ThÞ Cóc

 26. Tr­¬ng V¨n §iÒn

 27. NguyÔn ThÞ B×nh

 28. ThiÒu ThÞ Tµi

 29. NguyÔn V¨n Léc

 30. § thÞ TÞnh

 31. Lª thÞ Nh¬n

 32. §ç ThÞ liªn

 33. NguyÔn thÞ Mai

 34. lª Xuan H¶n

 35. TrÞnh thÞ Ho»ng

 36. lª V¨n Loan

 37. nguyÔn XuÊninh

 38. nguyÔn TiÕn §¹t

 39. Ph¹m V¨n Th«ng

 40. nguyÔn V¨n NhiÔm

 41. Lª ThÞ Tßng

 42. lª §×nh Phïng

 43. TrÇn thÞ Kim Thanh

 44. NguyÔn ThÞ B¶ng

 45. Vâ V¨n nghÖ

 46. TrÞnh B¸ TiÖp

 47. Vò ThÞ Loan

 48. TrÇn V¨n minh

 49. TrÞnh ThÞ H»ng

 50. §Æng V¨n kÕt\ngu

 51. NguyÔn Huy LiÖu

 52. NguyÔn V¨n QuÕ

 53. NguyÔn H÷u Khoa

 54. NguyÔn V¨n Nguyªn

 55. L­¬ng V¨n CÇu

 56. Ng« ThÞ H­êng

 57. D­¬ng Träng B×nh

 58. NguyÔn V¨n B×nh

 59. ThiÖu Quèc TuÊn

 60. TrÞnh ViÕt B¶y

 61. Bïi §×nh Thèng

 62. §oµn Kh¶ C¸ch

 63. NguyÔn V¨n Th¸t

X· §«ng VÖ

X· §«ng VÖ

X· §«ng VÖ

X· §«ng VÖ

X· §«ng VÖ

Ph­êng Ngäc Tr¹o

Ph­êng Ngäc Tr¹o

Ph­êng Ngäc Tr¹o

Ph­êng Ngäc Tr¹o

Ph­êng Ngäc Tr¹o

Ph­êng Ngäc Tr¹o

Ph­êng Ngäc Tr¹o

Ph­êng Ngäc Tr¹o

Ph­êng Ngäc Tr¹o

Ph­êng Ngäc Tr¹o

Ph­êng §«ng s¬n

Ph­êng §«ng s¬n

Ph­êng §«ng s¬n

Ph­êng §«ng s¬n

Ph­êng §«ng s¬n

Ph­êng §«ng s¬n

Ph­êng Lam S¬n

Ph­êng Lam S¬n

Ph­êng Lam S¬n

Ph­êng Lam S¬n

Ph­êng Lam S¬n

Ph­êng Lam S¬n

Ph­êng Lam S¬n

Ph­êng Lam S¬n

Ph­êng Hµm Rång

Ph­êng Hµm Rång

Ph­êng Hµm Rång

Ph­êng Hµm Rång

Ph­êng Hµm Rång

Ph­êng Hµm Rång

Ph­êng Hµm Rång

Ph­êng Tr­êng Thi

Ph­êng Tr­êng Thi

Ph­êng Tr­êng Thi

Ph­êng Tr­êng Thi

Ph­êng Tr­êng Thi

Ph­êng Tr­êng Thi

Ph­êng Tr­êng Thi

Ph­êng Tr­êng Thi

Ph­êng Tr­êng Thi

Ph­êng Tr­êng Thi

Ph­êng Tr­êng Thi

Ph­êng Tr­êng Thi

Ph­êng Tr­êng Thi

Ph­êng Tr­êng Thi

Ph­êng Tr­êng Thi

Ph­êng Tr­êng Thi

Ph­êng Tr­êng Thi

Ph­êng Tr­êng Thi

Ph­êng Tr­êng Thi

Ph­êng Nam Ng¹n

Ph­êng Nam Ng¹n

Ph­êng Nam Ng¹n

Ph­êng Nam Ng¹n

Ph­êng Nam Ng¹n

Ph­êng Nam Ng¹n

Ph­êng Nam Ng¹n

X· §«ng Thä


120,0

120,0


120,0

124,0


105,0

73,8


140,0

96,0


176,2

77,11


56,24

154,95


98,63

50,70


133,00

142,50


56,3

92,0


116,0

128,0


131,0

131,0


66,96

93,5


125,0

66,56


136,3

118,25


79,8

97,2


154,0

125,4


130,0

258,3


226,4

207,0


129,0

53,0


80,0

80,0


135,19

58,4


65,6

190,5


84,15

31,7


80,0

80,0


52,33

104,0


74,4

263,5


33,0

176,0


50,7

55,63


107,35

95,0


66,5

122,5


174,4

112,1


414,0

217a/2

218a/2


217b/2

25/3


26a/3

46a/1


46/1

19/1 ngâ 8m28

24/1

46/1


46a/1

40b/1


40c/1

40/1


40e/1

768/1


437b/1

1064c/1


1064s/1

348/1


1064/1

1064/1


732/1

566a/2


747/1

903/1


987/1

684/1


334/1

114s/1


133®/1

115/1


133c/1

133a/1


115/1

93/1


65/3

65/3


112a/2

17a/2


17b/2

65a/3


65c/3

65b/3


65®/3

65a/3


224/2

115a/2


78/2

76/2


224/3

76/2


65/3

66/3


65/3

159/3


90/3

5/3


159/3

96/3


133/3

30/3


853/3

: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương