Hôm nay, ngày tháng năm 2011 tại trụ sở huyện Tỉnhtải về 29.94 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích29.94 Kb.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT


QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
Hôm nay, ngày tháng năm 2011 tại trụ sở .........................., huyện ................., Tỉnh ...........................

Chúng tôi gồm có:


I/ BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (sau đây gọi là bên A) :

* Ông : ..................................... Sinh năm : ................................

- CMND số : ...................... Cấp ngày : .................. Nơi cấp : ...................................

- Thường trú tại : ...............................................................................................................

* Cùng vợ là : ............................. Sinh năm : ..............................

- CMND số : ..........................Cấp ngày : ..................... Nơi cấp : ...................................

- Thường trú tại : .....................................................................................................
I/ BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (sau đây gọi là bên B) :

* Ông : ..................................... Sinh năm : ................................

- CMND số : ...................... Cấp ngày : .................. Nơi cấp : ...................................

- Thường trú tại : ...............................................................................................................

* Cùng vợ là : ............................. Sinh năm : ..............................

- CMND số : ..........................Cấp ngày : ..................... Nơi cấp : ...................................

- Thường trú tại : .....................................................................................................
Bằng hợp đồng này, hai bên đồng ý thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo các thoả thuận sau đây:

ĐIỀU 1
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT1. Quyền sử dụng đất

Quyền sử dụng đất của bên A đối với thửa đất theo giấy CNQSDĐ số T 601505/QSDĐ/ 167/QĐ-UB(H) ngày 24/4/2001 của UBND huyện .................

cụ thể như sau:

- Thửa đất số: 205 - Tờ bản đồ số: 81

- Địa chỉ thửa đất:

- Diện tích: 520 m2 (bằng chữ: Năm trăm hai mươi mét vuông)

- Hình thức sử dụng:

+ Sử dụng riêng: 520 m2

+ Sử dụng chung: .................................... m2

- Mục đích sử dụng: Đất ở 200m2; Đất Vườn : 320m2

- Thời hạn sử dụng: Đất ở : Lâu dài; Đất vườn : Đến tháng 4/2051

- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận QSDĐ

Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): ..............................................................................

..........................................................................................................................................................


2. Tài sản gắn liền với đất là : Không có

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Giấy tờ về quyền sở hữu tài sản có: Không có

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ĐIỀU 2
GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1. Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là:

- Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất là : 311.000.000 đồng

- Giá chuyển nhượng tài sản trên đất là : 0 đồng

* Tổng giá trị chuyển nhượng QSDĐ và tài sản trên đất là : 311.000.000 đồng

(bằng chữ: Ba trăm mười một triệu đồng Việt Nam).

2. Phương thức thanh toán: Tiền mặt

3. Việc thanh toán số tiền nêu tại khoản 1 Điều này do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.
ĐIỀU 3
VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, ĐĂNG KÝ
QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

1. Bên A có nghĩa vụ giao thửa đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng với giấy tờ về quyền sử dụng đất, giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho bên B vào thời điểm sau khi ký hợp đồng 10 ngày.

2. Bên B có nghĩa vụ thực hiện đăng ký quyền sử dụng đất, đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.


ĐIỀU 4
TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ

Thuế, lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Hợp đồng này do bên B chịu trách nhiệm nộp.
ĐIỀU 5
PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.


ĐIỀU 6
CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

1. Bên A cam đoan:

1.1. Những thông tin về nhân thân, về thửa đất và tài sản gắn liền với đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

1.2. Thửa đất thuộc trường hợp được chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

1.3. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:

a) Thửa đất và tài sản gắn liền với đất không có tranh chấp;

b) Quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

1.4. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

1.5. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

2. Bên B cam đoan:

2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;

2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.


ĐIỀU 7

CÁC THỎA THUẬN KHÁC

Việc sử đổi bổ sung hoặc hủy bỏ hợp đồng phải được xác nhận tại UBND xã, thị trấn nơi chứng thực hợp đồng hoặc công chứng tại nơi đã chứng nhận hợp đồng này mới có giá trị để thực hiện.


ĐIỀU 8
ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

Hợp đồng đã được thông qua, các bên đã thống nhất ký tên.

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG

Chồng Vợ

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG

Chồng Vợ


LỜI CHỨNG CỦA CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ …………………………………………………………………..
Ngày.........tháng...........năm 20.........

(bằng chữ ........................................................................................................................................)

tại ....................................................................................................................................................,

Tôi ................................................................, Chủ tịch/Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Xã ......................................................................


CHỨNG THỰC
- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được giao kết giữa bên A là ................................................ và bên B là.....…….....................................;

các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;

- Tại thời điểm chứng thực, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

- Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

- Hợp đồng này được làm thành .......... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, ........trang), giao cho:

+ Bên A ...... bản chính;

+ Bên B ....... bản chính;

Lưu tại Uỷ ban nhân dân xã IaNan một bản chính.Số................................, quyển số ................TP/CC-SCT/HĐGD.
CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCHCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương