HIỆu trưỞng trưỜng đẠi học công nghệtải về 9.86 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích9.86 Kb.
#21909
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 492/QĐ-CTSV Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2013


QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho phép sinh viên Nguyễn Văn Phong được tiếp tục học tập

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ


Căn cứ Quy định về Tổ chức và Hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 600/TCCB ngày 01/10/2001 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng trường đại học thành viên;

Căn cứ “Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội” ban hành theo Quyết định số 3079/QĐ-ĐHQGHN ngày 26/10/2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quy định Công tác Sinh viên ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 2875/QĐ-CT&HSSV ngày 18/8/2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 984/QĐ-CTSV, ngày 23/11/2012 về việc cho phép sinh viên Nguyễn Văn Phong nghỉ học có thời hạn của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ;

Xét đơn xin tiếp tục học tập của sinh viên Nguyễn Văn Phong;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác Sinh viên,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Sinh viên Nguyễn Văn Phong, sinh ngày 30/12/1990, sinh hoạt lớp ở Lớp khóa học QH-2009-I/CQ-C-A, ngành Khoa học máy tính, Trường Đại học Công nghệ, mã số sinh viên 09020377; sau thời gian nghỉ học, được phép tiếp tục học tập theo chương trình đào tạo đại học hệ chính quy, ngành Khoa học máy tính, Trường Đại học Công nghệ từ tháng 7/2013.

Điều 2. Sinh viên Nguyễn Văn Phong sinh hoạt lớp ở Lớp khóa học QH-2009-I/CQ-C-A, được hưởng các quyền lợi và phải thực hiện nghĩa vụ của sinh viên Trường Đại học Công nghệ từ tháng 7/2013.

Điều 3. Các Trưởng phòng TC-HC, ĐT, CTSV, KH-TV; Chủ nhiệm khoa CNTT, sinh viên Nguyễn Văn Phong, các Thủ trưởng đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG


Nơi nhận:

- Như Điều 3;- Lưu CTSV, TC-HC. ( Đã ký )Nguyễn Việt Hà
Каталог: coltech -> sites -> default -> files
files -> Biểu mẫu 2 Đhqghn trưỜng đẠi học công nghệ thông báo công khai thông tin về nội dung và chuẩn chất lượng nghề nghiệp chương trình đào tạo chuẩn ngành Cơ học kỹ thuật
files -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học công nghệ Độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học công nghệ Độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> I- nhậN ĐỊnh tình hình miền bắC
files -> Phương hướng, nhiệm vụ và mục tiêu chủ yếu của Kế hoạch 5 năm 1976-1980
files -> Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI đảng Cộng sản Việt Nam
files -> Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011 2020 Ngày 4/3/2011. Cập nhật lúc 16
files -> Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2001 2010 Ngày 12/7/2003. Cập nhật lúc 15

tải về 9.86 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương