HiÖn nay gç rõng tù nhiªn ngµy cµng khan hiÕm mµ nhu cÇu sö dông gç ngµy cµng caotải về 206.7 Kb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích206.7 Kb.
  1   2   3
Lời Nói Đầu

HiÖn nay gç rõng tù nhiªn ngµy cµng khan hiÕm mµ nhu cÇu sö dông gç ngµy cµng cao. V× vËy nã ®ßi hái chóng ta ph¶i t×m ra c¸c biÖn ph¸p ®Ó sö dông gç mét c¸ch hîp lý vµ tiÕt kiÖm,

Nghµnh c«ng nghiÖp v¸n nh©n t¹o ra ®êi ®· gi¶i quyÕt vÊn ®Ò trªn, gióp chóng ta sö dông gç mét c¸ch hîp lý h¬n, mang l¹i hiÖu qu¶ cao h¬n.

Gç lµ lo¹i vËt liÖu dÞ ®¼ng h­íng, tÝnh chÊt vËt lý theo ba chiÒu lµ kh¸c nhau. Do ®ã trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt gia c«ng chÕ biÕn gç, gç hay bÞ cong vªnh, nøt nÎ, co rót lµm thay ®æi h×nh d¹ng cña s¶n phÈm. Vµ s¶n phÈm v¸n d¨m ra ®êi ®· kh¾c phôc ®­îc mét sè nh­îc ®iÓm ®ã. V¸n d¨m lµ lo¹i vËt liÖu cã tÝnh chÊt kü thuËt phï hîp víi nhiÒu lÜnh vùc sö dông kh¸c nhau, cã hai tÝnh chÊt ®Æc biÖt sau ®©y, ®ã lµ v¸n d¨m cã tÝnh chÊt æn ®Þnh kÝch th­íc cao h¬n gç tù nhiªn , v× thÕ gi¸ trÞ sö dông cña ®­îc t¨ng lªn so víi viÖc dïng v¸n gç tù nhiªn, tû lÖ co rót theo c¸c chiÒu nãi chung lµ bÐ. V¸n d¨m lµ lo¹i v¸n nh©n t¹o ®­îc s¶n xuÊt b»ng ph­¬ng ph¸p Ðp c¸c d¨m gç, cã sù tham gia cña chÊt kÕt dÝnh, trong mét sè ®iÒu kiÖn vÒ nhiÖt ®é, ¸p suÊt mét c¸ch nhÊt ®Þnh.

­u ®iÓm næi tréi cña v¸n d¨m lµ cã thÓ tËn dông ®­îc c¸c lo¹i nguyªn liÖu tõ nhiÒu ngµnh c«ng nghiÖp kh¸c nhau, nh­ cã thÓ tËn dông ®­îc c¸c lo¹i gç trßn , cµnh nh¸nh, b×a b¾p, ®Çu mÈu, c¸c lo¹i phÕ liÖu tõ gç hoÆc ngoµi gç do vËy gióp chóng ta gi¶i quyÕt rÊt nhiÒu vÊn ®Ò b¶o vÖ nguån tµi nguyªn rõng , b¶o vÖ m«i tr­êng ...

Nguyªn liÖu s¶n xuÊt v¸n d¨m rÊt ®a d¹ng: Gç, tre, nøa, phÕ liÖu c«ng nghiÖp... C¨n cø vµo t×nh h×nh s¶n xuÊt cña c¸c n­íc trªn thÕ giíi th× 90 % nguån nguyªn liÖu dïng lµ gç. C¸c nguyªn liÖu kh¸c nhau th­êng bÞ h¹n chÕ nguån cung cÊp, khã kh¨n vÒ kh©u vËn chuyÓn, b¶o qu¶n nªn Ýt ®­îc sö dông. PhÕ liÖu gç thu ®­îc qua gia c«ng chÕ biÕn rÊt cã ý nghÜa víi viÖc cung cÊp nguyªn liÖu cho viÖc s¶n xuÊt v¸n d¨m. Do sù tµn ph¸ rõng mét c¸ch bõa b·i dÉn ®Õn nguån tµi nguyªn rõng bÞ c¹n kiÖt, nguyªn liÖu ®Ó s¶n xuÊt v¸n nh©n t¹o giê ®©y chñ yÕu lµ gç rõng trång víi ®­êng kÝnh vµ kÝch th­íc nhá.

Víi sù h­íng dÉn cña thÇy gi¸o Lª Xu©n Ph­¬ng em ®· tiÕn hµnh thùc hiÖn ®å ¸n m«n häc C«ng nghÖ s¶n xuÊt v¸n d¨m víi tªn ®å ¸n lµ “ ThiÕt kÕ x­ëng s¶n xuÊt v¸n d¨m”

Môc ®Ých cña viÖc lµm ®å ¸n lµ vËn dông lý thuyÕt ®· häc trªn líp vÒ c«ng nghÖ s¶n xuÊt v¸n d¨m ®Ó tõ ®ã thiÕt kÕ, tÝnh to¸n lùa chän m¸y mãc, thiÕt bÞ cho mét d©y chuyÒn s¶n xuÊt v¸n d¨m nhÊt ®Þnh phï hîp víi thøc tÕ s¶n xuÊt.

Trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ em kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai sãt, em rÊt mong nhËn ®­îc sù chØ b¶o cña c¸c thÇy c« vµ c¸c b¹n ®ång nghiÖp ®Ó ®å ¸n cña em ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« vµ c¸c b¹n ®ång nghiÖp ®· gióp ®ì em hoµn thµnh ®å ¸n cña m×nh.

Sinh viªn:Đinh Hồng Trường


b¶ng ký hiÖu dïng trong ®å ¸n

stt

Ký hiÖu

Th«ng sè

§¬n vÞ

1
Khèi l­îng thÓ tÝch

g/cm3

2

t


ChiÒu dµy

mm

3
Thêi gian Ðp v¸n

Phót

4

P


¸p suÊt Ðp

Mpa

5

T


NhiÖt ®é

0C

6

L


ChiÒu dµi

Mm

7

W


ChiÒu réng

Mm

8

pH


§é pH

-

9
§é thon

-

10

U-F


Urea-fofmaldehude

-

11

Hk


Hµm l­îng kh«

%

12

Q


N¨ng suÊt

m3/ n¨m

13

MC


§é Èm

%

: nonghocbucket -> UploadDocument server07 id1 24230 nh42986 67215
UploadDocument server07 id1 24230 nh42986 67215 -> Công nghệ rfid giới thiệu chung
UploadDocument server07 id1 24230 nh42986 67215 -> MỤc lục danh mục các chữ viết tắt 3 Danh mục bảng biểu hình vẽ 4
UploadDocument server07 id1 24230 nh42986 67215 -> LỜi nóI ĐẦu phần I tổng quan về HỆ thống thông tin quang sợI
UploadDocument server07 id1 24230 nh42986 67215 -> HỌc viện công nghệ BƯu chính viễn thông quản trị sản xuấT
UploadDocument server07 id1 24230 nh42986 67215 -> Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án: Nhà máy sản xuất hạt nhựa 3h vina của công ty tnhh 3h vina
UploadDocument server07 id1 24230 nh42986 67215 -> ĐỀ 24 thi ngày 22/9
UploadDocument server07 id1 24230 nh42986 67215 -> ĐƯỜng lối ngoại giao củA ĐẢng trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dâN (1945-1954)
UploadDocument server07 id1 24230 nh42986 67215 -> Đồ án xử lý nước cấp Thiết kế hệ thống xử lý nước cho 2500 dân
UploadDocument server07 id1 24230 nh42986 67215 -> Câu 1: Những nội dung cơ bản trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Công sản Việt Nam
UploadDocument server07 id1 24230 nh42986 67215 -> Lời nói đầu


  1   2   3


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương