HIẾn chưƠng của liên minh viễn thông quốc tếtải về 1.12 Mb.
trang9/41
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích1.12 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   41


ĐIỀU 19


PP-98 Các Nhóm Nghiên cứu và Nhóm Tư vấn Tiêu chuẩn hóa Viễn thông

  
116 PP-98

Các nhiệm vụ riêng của các nhóm nghiên cứu và nhóm tư vấn tiêu chuẩn hóa viễn thông được qui định trong Công ước.ĐIỀU 20


Cục quản lý Tiêu chuẩn hóa Viễn thông

  
117

Những chức năng của Cục trưởng Cục quản lý Tiêu chuẩn hóa Viễn thông được qui định trong Công ước.

 

CHƯƠNG IV —Lĩnh vực Phát triển Viễn thông

ĐIỀU 21


Chức năng và Cấu trúc

  
118

1

1)

Chức năng của Lĩnh vực Phát triển Viễn thông là đạt được các mục tiêu của Liên minh như đã qui định tại Điều 1 của Hiến chương này và thực hiện, trong phạm vi thẩm quyền riêng biệt của mình, trách nhiệm kép của Liên minh với tư cách là một tổ chức chuyên ngành của Liên hợp quốc và là tổ chức thực hiện các đề án trong khuôn khổ hệ thống phát triển của Liên hợp quốc hoặc những đề án có thoả thuận trợ giúp tài chính khác nhằm tạo điều kiện thuận lợi và tăng cường việc phát triển viễn thông bằng cách cung cấp, tổ chức và phối hợp các hoạt động hợp tác và trợ giúp kỹ thuật.

119
2)

Các hoạt động của các Lĩnh vực Thông tin vô tuyến, Lĩnh vực Tiêu chuẩn hóa Viễn thông và Lĩnh vực Phát triển Viễn thông phải được thực hiện trên cơ sở hợp tác chặt chẽ với nhau nhằm giải quyết những vấn đề liên quan đến phát triển, theo những qui định liên quan của Hiến chương này.

120

2
Trong khuôn khổ nói trên, những chức năng đặc thù của Lĩnh vực Phát triển Viễn thông là:

121
a)

tuỳ từng mức độ nhận thức của những người quyết định chính sách về vai trò quan trọng của viễn thông trong những chương trình quốc gia về phát triển kinh tế và xã hội, và cung cấp thông tin và tư vấn về những phương án có thể thuộc về chính sách và cấu trúc;

122 PP-98
b)

thúc đẩy, đặc biệt là thông qua hình thức đối tác, việc phát triển, mở rộng và khai thác các mạng và dịch vụ viễn thông, nhất là tại các nước đang phát triển, trên cơ sở có tính đến các hoạt động của các cơ quan hữu quan, bằng cách tăng cường khả năng phát triển nguồn nhân lực, lập kế hoạch, quản lý, huy động nguồn lực, nghiên cứu và phát triển;

123
c)

tăng cường sự phát triển viễn thông qua việc hợp tác với các tổ chức viễn thông khu vực và với các tổ chức tài chính phát triển toàn cầu và khu vực bằng cách giám sát tình hình các dự án trong chương trình phát triển của Liên minh nhằm đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc các đề án đó;

124
d)

thúc đẩy việc huy động các nguồn lực để trợ giúp cho các nước đang phát triển trong lĩnh vực viễn thông bằng cách xúc tiến việc thiết lập những mạng tín dụng ưu đãi và thuận lợi, và hợp tác với các cơ quan tài chính và phát triển quốc tế cũng như khu vực;

125
e)

thúc đẩy và phối hợp các chương trình xúc tiến chuyển giao những công nghệ thích hợp cho các nước đang phát triển trên cơ sở cân nhắc đến sự thay đổi và phát triển trong các mạng viễn thông của những nước phát triển;

126
f)

khuyến khích sự tham gia của ngành công nghiệp vào việc phát triển viễn thông tại các nước đang phát triển, và tư vấn trong việc lựa chọn và chuyển giao công nghệ thích hợp;

127
g)

tư vấn, tiến hành hoặc tài trợ nghiên cứu, nếu cần thiết, những vấn đề về kỹ thuật, kinh tế, tài chính, quản lý, thể lệ và chính sách, bao gồm cả những nghiên cứu của các đề án chuyên sâu trong lĩnh vực viễn thông;

128
h)

hợp tác với các Lĩnh vực khác, với Văn phòng Liên minh và những cơ quan hữu quan khác trong việc phát triển kế hoạch chung cho những mạng viễn thông quốc tế và khu vực nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc phối hợp phát triển các mạng lưới đó để cung cấp các dịch vụ viễn thông;

129
i)

trong khi thực hiện những chức năng nói trên, quan tâm đặc biệt đến các nhu cầu của những nước kém phát triển.

130

3
Lĩnh vực Phát triển Viễn thông hoạt động thông qua:

131
a)

các hội nghị phát triển viễn thông thế giới và khu vực;

132
b)

các nhóm nghiên cứu phát triển viễn thông;

132A PP-98

bbis)   

nhóm tư vấn phát triển viễn thông;

133
c)

Cục Phát triển Viễn thông, đứng đầu là Cục trưởng được bầu.

134

4
Lĩnh vực Phát triển Viễn thông bao gồm các thành viên là:

135 PP-98
a)

theo thẩm quyền, các cơ quan chính phủ của các Quốc gia Thành viên;

136 PP-98
b)

mọi cơ quan hay tổ chức khi trở thành Thành viên Lĩnh vực theo những qui định liên quan của Công ước.

: Upload -> Store -> tintuc -> vietnam
vietnam -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
vietnam -> Kết luận số 57-kl/tw ngày 8/3/2013 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
vietnam -> BỘ thông tin và truyềN thôNG
vietnam -> Quyết định số 46-QĐ/tw ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương do đồng chí Nguyễn Phú Trọng ký về Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII điều lệ Đảng khoá XI
vietnam -> Lời nói đầu 6 quy đỊnh chung 7
vietnam -> Mẫu số: 31 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ ttcp ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra)
vietnam -> BỘ thông tin và truyềN thông học viện công nghệ BƯu chính viễN thông việt nam viện khoa học kỹ thuật bưU ĐIỆN
vietnam -> Quy định số 173- qđ/TW, ngày 11/3/2013 của Ban Bí thư về kết nạp lại đối với đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng, kết nạp quần chúng VI phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng
vietnam -> RÀ soáT, chuyểN ĐỔi nhóm các tiêu chuẩn ngành phao vô tuyến chỉ VỊ trí khẩn cấp hàng hảI (epirb) sang qui chuẩn kỹ thuậT
vietnam -> HÀ NỘI 2012 MỤc lục mở ĐẦU 2 chưƠng tổng quan về DỊch vụ truy nhập internet cố ĐỊnh băng rộng tại việt nam 3


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   41


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương