HIẾn chưƠng của liên minh viễn thông quốc tếtải về 1.12 Mb.
trang7/41
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích1.12 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   41

ĐIỀU 13


Hội nghị Thông tin vô tuyến và Khóa họp Thông tin vô tuyến

  
89

1
Một hội nghị thông tin vô tuyến thế giới có thể tiến hành sửa đổi từng phần hay, trong trường hợp đặc biệt, sửa đổi toàn bộ Thể lệ Thông tin vô tuyến và giải quyết mọi vấn đề có tính chất toàn cầu thuộc phạm vi thẩm quyền của hội nghị và có liên quan tới chương trình nghị sự; những nhiệm vụ khác của hội nghị này được ghi trong Công ước.

90 PP-98

2
Các hội nghị thông tin vô tuyến thế giới thông thường được triệu tập hai đến ba năm một lần; tuy nhiên theo những qui định thích hợp của Công ước, một hội nghị như vậy có thể không được triệu tập hay một hội nghị bổ sung có thể được triệu tập.

91 PP-98

3
Những khoá họp thông tin vô tuyến thông thường cũng được triệu tập hai đến ba năm một lần và có thể kết hợp về địa điểm và thời gian tổ chức với các hội nghị thông tin vô tuyến thế giới để tăng thêm hiệu qủa và hiệu suất của Lĩnh vực Thông tin vô tuyến. Các khoá họp thông tin vô tuyến chuẩn bị những cơ sở kỹ thuật cần thiết cho công việc của các hội nghị thông tin vô tuyến thế giới và đáp ứng mọi yêu cầu của các hội nghị đó. Nhiệm vụ của các khoá họp này được ghi trong Công ước.

92 PP-98

4
Các quyết định của một hội nghị thông tin vô tuyến thế giới, của một khoá họp thông tin vô tuyến và của một hội nghị thông tin vô tuyến khu vực trong mọi trường hợp phải phù hợp với những qui định của Hiến chương này và của Công ước. Các quyết định của một khoá họp thông tin vô tuyến, hay của một hội nghị thông tin vô tuyến khu vực, trong mọi trường hợp, cũng phải tuân theo các Thể lệ Thông tin vô tuyến. Khi thông qua các nghị quyết và quyết định, các hội nghị trên phải tính đến những nguồn tài chính đã dự kiến và phải tránh thông qua những nghị quyết hay quyết định có thể dẫn đến việc vượt quá giới hạn về kinh phí đã được Hội nghị Toàn quyền qui định.


ĐIỀU 14


Ủy ban Thể lệ thông tin vô tuyến

  
93

1
Ủy ban Thể lệ thông tin vô tuyến gồm những thành viên được bầu, có trình độ sâu rộng trong lĩnh vực thông tin vô tuyến và có kinh nghiệm thực tế về phân định và sử dụng tần số. Mỗi thành viên phải am hiểu các điều kiện địa lý, kinh tế, nhân khẩu của mỗi vùng riêng biệt trên thế giới. Các thành viên thực hiện chức năng của mình đối với Liên minh một cách độc lập và trên cơ sở bán chuyên trách.

93A PP-98

1bis

Uỷ ban Thể lệ Thông tin vô tuyến sẽ cơ cấu hoặc không quá 12 thành viên, hoặc số lượng thành viên tương ứng với 6% tổng số các Quốc gia Thành viên, tuỳ theo số lượng nào là cao hơn.

94

2
Những nhiệm vụ của Ủy ban Thể lệ Thông tin vô tuyến bao gồm:

95 PP-98, PP-02
a)

việc thông qua các Quy định Thủ tục, bao gồm cả các tiêu chuẩn kỹ thuật, phù hợp với Thể lệ Thông tin vô tuyến và các quyết định của những hội nghị thông tin vô tuyến có thẩm quyền. Các Quy định Thủ tục này được Cục trưởng và Cục Thông tin vô tuyến sử dụng trong việc áp dụng Thể lệ Thông tin vô tuyến để đăng ký việc phân định tần số mà các Quốc gia Thành viên thực hiện. Những Quy định Thủ tục này được phát triển một cách công khai và sẽ để mở cho các Quốc gia Thành viên đóng góp ý kiến và nếu vẫn tiếp tục có sự bất đồng thì vấn đề sẽ được đệ trình lên hội nghị thông tin vô tuyến thế giới lần sau;

96
b)

việc xem xét các vấn đề khác mà không giải quyết được bằng việc áp dụng các Quy định Thủ tục nêu trên ;

97 PP-98
c)

việc thực hiện bất cứ nhiệm vụ bổ sung nào, liên quan đến việc phân định và sử dụng tần số như đã nêu ở Điểm 78 của Hiến chương này, đúng theo những thủ tục do Thể lệ Thông tin vô tuyến qui định và do một hội nghị có thẩm quyền hay do Hội đồng đã qui định với sự tán thành của đa số Quốc gia Thành viên, nhằm chuẩn bị một hội nghị, hoặc để thực hiện những quyết định của một hội nghị như vậy .

98

3

1)

 Trong khi thực hiện các nhiệm vụ của Ủy ban, các thành viên của Ủy ban Thể lệ Thông tin vô tuyến không được đại diện cho mét Quốc gia Thành viên cũng như cho một vùng nào mà phải là những người bảo vệ của cộng đồng quốc tế. Đặc biệt, mỗi thành viên của Ủy ban sẽ kiềm chế không can thiệp vào các quyết định trực tiếp liên quan đến cơ quan chính phủ của nước mình.

99 PP-98
2)

Không một thành viên nào của Ủy ban được hỏi hoặc nhận chỉ dẫn liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của mình cho Liên minh, từ bất kỳ một chính phủ nào hoặc thành viên nào của chính phủ đó, hoặc từ bất kỳ một tổ chức hay một người thuộc một tổ chức chính phủ hay tư nhân nào. Các thành viên của của Ủy ban phải kiềm chế không được có hành động can thiệp hoặc tham gia vào các quyết định có thể không phù hợp với vị trí của họ như đã qui định ở Điểm 98 trên đây.

100 PP-98
3)

Các Quốc gia Thành viên và Thành viên Lĩnh vực phải tôn trọng đặc điểm có tính chất quốc tế riêng biệt trong nhiệm vụ của các thành viên Ủy ban và không được tìm cách gây ảnh hưởng đến họ trong khi họ thực hiện chức năng của mình ở Ủy ban.

101

4
Các phương pháp làm việc của Ủy ban Thể lệ Thông tin vô tuyến được qui định trong Công ước.

: Upload -> Store -> tintuc -> vietnam
vietnam -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
vietnam -> Kết luận số 57-kl/tw ngày 8/3/2013 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
vietnam -> BỘ thông tin và truyềN thôNG
vietnam -> Quyết định số 46-QĐ/tw ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương do đồng chí Nguyễn Phú Trọng ký về Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII điều lệ Đảng khoá XI
vietnam -> Lời nói đầu 6 quy đỊnh chung 7
vietnam -> Mẫu số: 31 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ ttcp ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra)
vietnam -> BỘ thông tin và truyềN thông học viện công nghệ BƯu chính viễN thông việt nam viện khoa học kỹ thuật bưU ĐIỆN
vietnam -> Quy định số 173- qđ/TW, ngày 11/3/2013 của Ban Bí thư về kết nạp lại đối với đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng, kết nạp quần chúng VI phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng
vietnam -> RÀ soáT, chuyểN ĐỔi nhóm các tiêu chuẩn ngành phao vô tuyến chỉ VỊ trí khẩn cấp hàng hảI (epirb) sang qui chuẩn kỹ thuậT
vietnam -> HÀ NỘI 2012 MỤc lục mở ĐẦU 2 chưƠng tổng quan về DỊch vụ truy nhập internet cố ĐỊnh băng rộng tại việt nam 3


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   41


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương