HIẾn chưƠng của liên minh viễn thông quốc tếtải về 1.12 Mb.
trang5/41
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích1.12 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41


ĐIỀU 9


Các Nguyên tắc về Bầu cử và Những Vấn đề Liên quan

  
60

1
Hội nghị Toàn quyền, tại các cuộc bầu cử nêu ở Điểm 54 và 56 của Hiến chương này, phải đảm bảo rằng:

61
a)

những Quốc gia Thành viên của Hội đồng được bầu trên cơ sở xem xét sự cần thiết đối với việc phân bố công bằng các ghế của Hội đồng giữa tất cả các vùng trên thế giới;


62 PP-94 PP-98; PP-02

b)

Tổng thư ký, Phó Tổng thư ký, Cục trưởng các Cục quản lý của các Lĩnh vực sẽ được bầu từ những ứng cử viên do các Quốc gia Thành viên giới thiệu với tư cách là người mang quốc tịch của Quốc gia Thành viên đó sao cho các ứng cử viên này phải là những người có quốc tịch từ các Quốc gia Thành viên khác nhau và khi bầu cử phải tính đến sự phân bổ công bằng theo địa lý giữa các vùng trên thế giới; hơn nữa, phải tính đến những nguyên tắc được ghi tại Điểm 154 của Hiến chương này;

 


63 PP-94 PP-98, PP-02
c)

những thành viên của Ủy ban Thể lệ Thông tin vô tuyến sẽ được bầu trên cơ sở năng lực cá nhân từ những ứng cử viên do các Quốc gia Thành viên giới thiệu với tư cách là người mang quốc tịch của Quốc gia Thành viên đó. Mỗi Quốc gia Thành viên chỉ có thể đề nghị một ứng cử viên. Thành viên của Ủy ban Thể lệ Thông tin vô tuyến sẽ không cùng quốc tịch với Cục trưởng Cục Thông tin vô tuyến và khi bầu cử phải tính đến sự phân bổ công bằng theo địa lý giữa các vùng trên thế giới; hơn nữa, phải tính đến những nguyên tắc được ghi tại Điểm 93 của Hiến chương này.

64 PP-02

2
Những qui định về nhậm chức, trống chỗ và tái cử được ghi trong Công ước.

ĐIỀU 10


Hội đồng

  
65 PP-98

1

1)

Hội đồng gồm những Quốc gia Thành viên do Hội nghị Toàn quyền bầu ra, theo qui định ghi ở Điểm 61 của Hiến chương này.

66
2)

Mỗi Quốc gia Thành viên của Hội đồng chỉ định một người để đại diện cho mình tại Hội đồng, người đó có thể có một hay nhiều người trợ lý giúp việc.

67pp02

2
( bỏ: PP-02)

68

3
Trong thời gian giữa hai Hội nghị Toàn quyền, Hội đồng, với tư cách là cơ quan chỉ đạo của Liên minh, hoạt động thay mặt Hội nghị Toàn quyền trong phạm vi quyền hành được Hội nghị Toàn quyền giao cho.

69 PP-98

4

1)

 Hội đồng sẽ tiến hành tất cả những biện pháp để tạo điều kiện thuận lợi cho các Quốc gia Thành viên thi hành những qui định của Hiến chương này, của Công ước, các Thể lệ Hành chính, các quyết định của Hội nghị Toàn quyền và, ở những nơi thích hợp, các quyết định của các hội nghị và cuộc họp của Liên minh, và thực hiện tất cả những nhiệm vụ khác do Hội nghị Toàn quyền giao cho.


70 PP-98, PP-02
2)

Hội đồng sẽ xem xét những vấn đề lớn về chính sách viễn thông theo đúng những định hướng của Hội nghị Toàn quyền để đảm bảo rằng những chính sách và chiến lược của Liên minh đáp ứng hoàn toàn với môi trường viễn thông thay đổi.

70A PP-02 (ADD)

2bis)

Hội đồng phải chuẩn bị bản báo cáo về chính sách và kế hoạch chiến lược khuyến nghị cho Liên minh cùng với các vấn đề tài chính liên quan trên cơ sở các tài liệu do Tổng thư ký chuẩn bị như được nêu tại Điểm 74A dưới đây.

71
3)

Hội đồng phải bảo đảm một sự phối hợp có hiệu quả các hoạt động của Liên minh và thực hiện một sự kiểm soát có hiệu quả về tài chính đối với Văn phòng Liên minh và ba Lĩnh vực.

72
4)

Hội đồng, theo mục đích của Liên minh, phải đóng góp vào sự phát triển viễn thông tới các nước đang phát triển bằng tất cả những phương tiện, kể cả bằng việc tham gia của Liên minh vào những chương trình thích hợp của Liên hợp quốc.

: Upload -> Store -> tintuc -> vietnam
vietnam -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
vietnam -> Kết luận số 57-kl/tw ngày 8/3/2013 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
vietnam -> BỘ thông tin và truyềN thôNG
vietnam -> Quyết định số 46-QĐ/tw ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương do đồng chí Nguyễn Phú Trọng ký về Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII điều lệ Đảng khoá XI
vietnam -> Lời nói đầu 6 quy đỊnh chung 7
vietnam -> Mẫu số: 31 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ ttcp ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra)
vietnam -> BỘ thông tin và truyềN thông học viện công nghệ BƯu chính viễN thông việt nam viện khoa học kỹ thuật bưU ĐIỆN
vietnam -> Quy định số 173- qđ/TW, ngày 11/3/2013 của Ban Bí thư về kết nạp lại đối với đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng, kết nạp quần chúng VI phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng
vietnam -> RÀ soáT, chuyểN ĐỔi nhóm các tiêu chuẩn ngành phao vô tuyến chỉ VỊ trí khẩn cấp hàng hảI (epirb) sang qui chuẩn kỹ thuậT
vietnam -> HÀ NỘI 2012 MỤc lục mở ĐẦU 2 chưƠng tổng quan về DỊch vụ truy nhập internet cố ĐỊnh băng rộng tại việt nam 3


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương