HIẾn chưƠng của liên minh viễn thông quốc tếtải về 1.12 Mb.
trang40/41
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích1.12 Mb.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41481 to 483 (bỏ) PP-98

483 A PP-98

4 bis
Các Thành viên Liên kết, theo nghĩa nêu tại Điểm 241A của Công ước này, đóng góp vào chi phí của một Lĩnh vực, của nhóm nghiên cứu và các nhóm khác mà họ tham gia theo các thể thức do Hội đồng qui định484 PP-94 PP-98

5
Hội đồng xác định những tiêu chuẩn áp dụng nguyên tắc thu bù chi đối với một số sản phẩm và dịch vụ.485 PP-94


6
Liên minh lập vốn dự trữ bằng cách tạo ra một vốn lưu động dành cho những chi phí chủ yếu và để dự trữ tiền mặt đầy đủ để tránh phải vay tiền. Hàng năm, Hội đồng định ra nguồn vốn dự trữ tương ứng với những nhu cầu được dự kiến. Cuối mỗi kỳ sử dụng ngân sách hai năm, tất cả những khoản của ngân sách chưa được chi tiêu hay chưa chi theo hợp đồng đều được đưa vào vốn dự trữ. Những chi tiết khác liên quan đến vốn dự trữ này được nói rõ trong Thể lệ tài chính486 PP-94


7

1)

Cùng với thỏa thuận của Ủy ban điều phối, Tổng thư ký có thể chấp nhận các phần đóng góp tự nguyện bằng tiền mặt hay bằng hiện vật với điều kiện là những qui định áp dụng cho các phần đóng góp đó phải phù hợp với mục đích và chương trình của Liên minh cũng như với Thể lệ tài chính, ở đó có những qui định đặc biệt liên quan đến việc chấp nhận và sử dụng những đóng góp tình nguyện này 
487 PP-94

2)

Tổng thư ký tường trình về những phần đóng góp tình nguyện cho Hội đồng trong một báo cáo quản lý tài chính và trong một tài liệu nêu vắn tắt nguồn gốc và việc đề nghị sử dụng của mỗi phần đóng góp và việc giải quyết tiếp tục
ĐIỀU 34


Trách nhiệm tài chính của các Hội nghị


488


1
Trước khi chấp nhận các đề nghị hay trước khi ra những quyết định có liên quan đến tài chính, các Hội nghị của Liên minh phải xem xét tất cả những dự kiến ngân sách của Liên minh để bảo đảm không gây nên chi phí cao hơn kinh phí đã được Hội đồng phê duyệt

489


2
Không một quyết định nào của một Hội nghị được thi hành nếu quyết định đó làm tăng chi phí trực tiếp hay gián tiếp vượt quá kinh phí đã được Hội đồng phê duyệt.


ĐIỀU 35


Ngôn ngữ


490 PP-98

1

1)

Những ngôn ngữ khác với ngôn ngữ đã được chỉ rõ trong những qui định hiện hành của Điều 29 Hiến chương có thể được sử dụng:

491 PP-98

a)

nếu có yêu cầu, Tổng thư ký bảo đảm việc dùng một hay nhiều ngôn ngữ bổ sung để nói và viết, một cách liên tục hay tạm thời với điều kiện là những chi phí bổ sung về việc này do những Quốc gia Thành viên đã yêu cầu và các Quốc gia Thành viên ủng hộ phải gánh chịu

492 PP-98

b)

tại các Hội nghị hay các cuộc họp của Liên minh, một đoàn đại biểu, sau khi đã thông báo cho Tổng thư ký hoặc Cục trưởng các Cục quản lý tương ứng có thể tự thu xếp việc dịch ngôn ngữ nước mình ra một trong những ngôn ngữ đã chỉ rõ trong qui định hiện hành ở Điều 29 của Hiến chương với chi phí riêng của mình

493 PP-98

2)

Trong trường hợp nói ở Điểm 491 trên đây, Tổng thư ký thực hiện yêu cầu này trong phạm vi có thể được, sau khi đã được các Quốc gia Thành viên liên quan cam kết rằng họ sẽ hoàn trả đầy đủ những chi phí đó cho Liên minh

494

3)

Trong trường hợp nói ở Điểm 492 trên đây, đoàn đại biểu liên quan cũng có thể chi phí để yêu cầu dịch miệng sang ngôn ngữ nước mình từ một trong các ngôn ngữ được chỉ rõ trong qui định hiện hành ở Điều 29 của Hiến chương

495 PP-98


2
Tất cả những tài liệu nêu trong những qui định hiện hành ở Điều 29 của Hiến chương có thể xuất bản bằng một ngôn ngữ khác những ngôn ngữ đã định với điều kiện là những Quốc gia Thành viên yêu cầu việc xuất bản phải cam kết chịu toàn bộ chi phí về việc dịch và xuất bản đó: Upload -> Store -> tintuc -> vietnam
vietnam -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
vietnam -> Kết luận số 57-kl/tw ngày 8/3/2013 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
vietnam -> BỘ thông tin và truyềN thôNG
vietnam -> Quyết định số 46-QĐ/tw ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương do đồng chí Nguyễn Phú Trọng ký về Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII điều lệ Đảng khoá XI
vietnam -> Lời nói đầu 6 quy đỊnh chung 7
vietnam -> Mẫu số: 31 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ ttcp ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra)
vietnam -> BỘ thông tin và truyềN thông học viện công nghệ BƯu chính viễN thông việt nam viện khoa học kỹ thuật bưU ĐIỆN
vietnam -> Quy định số 173- qđ/TW, ngày 11/3/2013 của Ban Bí thư về kết nạp lại đối với đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng, kết nạp quần chúng VI phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng
vietnam -> RÀ soáT, chuyểN ĐỔi nhóm các tiêu chuẩn ngành phao vô tuyến chỉ VỊ trí khẩn cấp hàng hảI (epirb) sang qui chuẩn kỹ thuậT
vietnam -> HÀ NỘI 2012 MỤc lục mở ĐẦU 2 chưƠng tổng quan về DỊch vụ truy nhập internet cố ĐỊnh băng rộng tại việt nam 3


1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương