HIẾn chưƠng của liên minh viễn thông quốc tếtải về 1.12 Mb.
trang38/41
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích1.12 Mb.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41

CHAPTER III

(bỏ. PP-98)

ĐIỀU 32Qui định chung về Hội nghị, khoá họp và cuộc họp của Liên minh

  

  
339A PP-98

1
Qui định chung về Hội nghị, khoá họp và cuộc họp của Liên minh được Hội nghị toàn quyền thông qua. Các điều khoản bao trùm thủ tục sửa đổi Qui định đó và hiệu lực của sửa đổi nằm ngay trong Qui định đó

340 PP-98

2
Qui định chung về Hội nghị, khoá họp và cuộc họp của Liên minh sẽ được áp dụng không làm phương hại đến những qui định liên quan đến thủ tục sửa đổi, bổ sung nói ở Điều 55 của Hiến chương và Điều 42 của Công ước này.


ĐIỀU 32A


Quyền biểu quyết
340A PP-98

1
Trong mọi cuộc họp của một Hội nghị, khoá họp hay cuộc họp khác, đoàn đại biểu của một Quốc gia Thành viên được Quốc gia Thành viên đó ủy quyền hợp thức tham gia công việc của một Hội nghị , khoá họp hay cuộc họp khác được phép biểu quyết một phiếu theo Điều 3 của Hiến chương
340B PP-98

2
Đoàn đại biểu của một Quốc gia Thành viên phải thực hiện quyền biểu quyết theo những điều kiện trình bày tại Điều 31 của Công ước này

340C PP-98

3
Trong trường hợp một Quốc gia Thành viên không có đại diện của cơ quan chính phủ tại một khoá họp thông tin vô tuyến, một khoá họp tiêu chuẩn hóa viễn thông thế giới hay một Hội nghị phát triển viễn thông, các đại diện của các nhà khai thác được công nhận của Quốc gia Thành viên đó, tính gộp lai, không căn cứ vào số lượng các nhà khai thác, được quyền biểu quyết một phiếu, phù hợp với các điều khoản của Điểm 239 của Công ước này. Các điều khoản của các Điểm từ 335 đến 338 của Công ước này liên quan đến việc chuyển giao quyền hạn sẽ được áp dụng đối với các Hội nghị và khoá họp nói trên.


ĐIỀU 32B


Các bảo lưu
340D PP-98

1
Theo thông lệ, mọi đoàn đại biểu có các quan điểm không chia xẻ được với các đoàn khác, phải cố gắng hết mức có thể để tuân thủ theo ý kiến đa số

340E PP-98

2
Mọi Quốc gia Thành viên, trong thời gian Hội nghị toàn quyền, vẫn muốn giữ quyền các bảo lưu được trình bày cụ thể trong tuyên bố của mình khi ký các văn kiện cuối cùng, có thể thực hiện các bảo lưu liên quan tới một sửa đổi của Hiến chương hay Công ước này cho đến khi các văn bản phê chuẩn, chấp nhận hoặc phê duyệt hay tham gia đối với phần sửa đổi đó đã được gửi lưu chiểu bên cạnh Tổng thư ký

340F PP-98

3
Nếu mọi quyết định, theo một đoàn đại biểu, là quyết định để ngăn cản chính phủ của mình trong việc đồng ý tuân thủ một sửa đổi của các Thể lệ hành chính, đoàn đại biểu đó có thể có bảo lưu, tạm thời hay vĩnh viên, liên quan đến quyết định đó, tại cuối Hội nghị thông qua sửa đổi đó; mọi khoản bảo lưu như vậy có thể được đoàn đại biểu thực hiện nhân danh Quốc gia Thành viên không tham gia vào Hội nghị có thẩm quyền đó nhưng họ đã uỷ quyền cho đoàn đại biểu đó được ký văn kiện cuối cùng phù hợp với Điều 31 của Công ước này

340G PP-98

4
Một bảo lưu sau một Hội nghị sẽ chỉ có giá trị nếu Quốc gia Thành viên có bảo lưu đó khẳng định chính thức bảo lưu cùng lúc với việc thông báo đồng ý tuân thủ các văn kiện đã sửa đổi hoặc điều chỉnh được Hội nghị thông qua tại phiên họp cuối cùng mà tại đó, bảo lưu liên quan được thực hiện.
341 to 467 (bỏ) PP-98

 

: Upload -> Store -> tintuc -> vietnam
vietnam -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
vietnam -> Kết luận số 57-kl/tw ngày 8/3/2013 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
vietnam -> BỘ thông tin và truyềN thôNG
vietnam -> Quyết định số 46-QĐ/tw ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương do đồng chí Nguyễn Phú Trọng ký về Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII điều lệ Đảng khoá XI
vietnam -> Lời nói đầu 6 quy đỊnh chung 7
vietnam -> Mẫu số: 31 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ ttcp ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra)
vietnam -> BỘ thông tin và truyềN thông học viện công nghệ BƯu chính viễN thông việt nam viện khoa học kỹ thuật bưU ĐIỆN
vietnam -> Quy định số 173- qđ/TW, ngày 11/3/2013 của Ban Bí thư về kết nạp lại đối với đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng, kết nạp quần chúng VI phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng
vietnam -> RÀ soáT, chuyểN ĐỔi nhóm các tiêu chuẩn ngành phao vô tuyến chỉ VỊ trí khẩn cấp hàng hảI (epirb) sang qui chuẩn kỹ thuậT
vietnam -> HÀ NỘI 2012 MỤc lục mở ĐẦU 2 chưƠng tổng quan về DỊch vụ truy nhập internet cố ĐỊnh băng rộng tại việt nam 3


1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương