HIẾn chưƠng của liên minh viễn thông quốc tếtải về 1.12 Mb.
trang37/41
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích1.12 Mb.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41


ĐIỀU 26-30


bỏ: PP-02ĐIỀU 31


Ủy quyền dự các Hội nghị

  
324 PP-98

1
Đoàn đại biểu được một Quốc gia Thành viên cử đến dự một Hội nghị toàn quyền, một Hội nghị thông tin vô tuyến hay một Hội nghị thế giới về viễn thông quốc tế phải được ủy quyền phù hợp với những qui định ghi tại các Điểm từ 325 đến 331 dưới đây

325

2

1)

Các đoàn đại biểu dự Hội nghị toàn quyền phải có ủy nhiệm thư do Nguyên thủ quốc gia hay Người đứng đầu chính phủ hay Bộ trưởng Bộ ngoại giao ký

326
2)

Các đoàn đại biểu dự các Hội nghị khác như nói tại Điểm 324 trên đây phải có ủy nhiệm thư do Nguyên thủ quốc gia hay Người đứng đầu chính phủ hay Bộ trưởng Bộ ngoại giao hoặc do Bộ trưởng có thẩm quyền về các vấn đề sẽ giải quyết tại Hội nghị ký
327 PP-98
3)

Với điều kiện có xác nhận trước khi ký Văn kiện cuối cùng của một trong các nhà chức trách nêu ở Điểm 325 hay 326 nêu trên, một đoàn đại biểu có thể tạm thời được ủy quyền bởi Trưởng phái đoàn ngoại giao của Quốc gia Thành viên liên quan bên cạnh chính phủ chủ nhà. Trong trường hợp hội nghị được tổ chức tại Liên bang Thuỵ sĩ, một đoàn đại biểu có thể tạm thời được ủy quyền bởi Trưởng phái đại diện thường trực của Quốc gia Thành viên liên quan bên cạnh Liên hợp quốc tại Geneva

328

3
Những uỷ nhiệm thư được chấp nhận nếu chúng được một trong những nhà chức trách có thẩm quyền nói ở các Điểm từ 325 đến 327 trên đây ký đồng thời đáp ứng được một trong những tiêu chuẩn sau đây:

329- giao toàn quyền cho đoàn đại biểu;

330- cho phép đoàn được đại diện toàn quyền cho chính phủ của mình;

331- cho phép đoàn hay một số Quốc gia Thành viên của đoàn được quyền ký Văn kiện cuối cùng

332 PP-98

4

1)

Một đoàn đại biểu có uỷ nhiệm thư được thừa nhận đúng thủ tục tại phiên họp toàn thể thì có đủ tư cách thực hiện quyền biểu quyết của Quốc gia Thành viên liên quan theo những qui định nói ở các Điểm 169 và 210 của Hiến chương và có quyền ký các Văn kiện cuối cùng.

333
2)

Một đoàn đại biểu có uỷ nhiệm thư không được phiên họp toàn thể thừa nhận đúng thủ tục thì không đủ tư cách thực hiện quyền biểu quyết cũng như ký Văn kiện cuối cùng cho đến khi được thừa nhận.

334 PP-98

5
Ủy quyền thư phải được gửi đến ban thư ký Hội nghị càng sớm càng tốt; ít nhất, các Quốc gia Thành viên phải gửi ủy quyền thư của mình cho Tổng thư ký trước ngày khai mạc Hội nghị để Tổng thư ký chuyển cho thư ký Hội nghị càng sớm trước khi ngày khai mạc được ấn định. Ban kiểm tra nói ở Điểm 68 của Qui định chung về Hội nghị, khoá họp và cuộc họp của Liên minh sẽ chịu trách nhiệm thẩm tra và báo cáo lên phiên họp toàn thể về những kết luận của mình trong một thời hạn do phiên họp này qui định. Trong khi chờ đợi quyết định của phiên họp toàn thể về vấn đề này, mọi đoàn đại biểu có đủ tư cách tham gia công việc và thực hiện quyền biểu quyết của Quốc gia Thành viên liên quan.

335 PP-98

6
Theo thông lệ, các Quốc gia Thành viên phải cố gắng cử những đoàn đại biểu của chính họ đến dự các Hội nghị của Liên minh. Tuy nhiên, nếu vì những lý do đặc biệt, một Quốc gia Thành viên không thể cử đoàn đại biểu của chính mình, họ có thể ủy quyền cho đoàn đại biểu của một Quốc gia Thành viên khác biểu quyết và ký thay cho mình. Việc chuyển giao quyền hạn này phải có một chứng thư do một trong những nhà chức trách nêu ở Điểm 325 hay 326 trên đây ký tên.

336

7
Một đoàn đại biểu có quyền biểu quyết có thể ủy quyền cho một đoàn đại biểu khác cũng có quyền biểu quyết thực hiện quyền này trong một hay nhiều phiên họp mà mình không thể tham dự. Trong trường hợp như vậy, đoàn đại biểu đó phải thông báo sớm cho chủ tịch Hội nghị bằng văn bản.

337

8
Một đoàn đại biểu không thể thực hiện việc biểu quyết theo ủy quyền quá một lần

338

9
Ủy quyền thư và chứng thư gửi bằng điện báo không được chấp nhận. Tuy nhiên, việc trả lời qua điện báo theo yêu cầu của chủ tịch hay của ban thư ký Hội nghị để làm rõ thêm về ủy quyền thư hay chứng thư thì được chấp nhận.

339 PP-98

10
Một Quốc gia Thành viên hay một cơ quan hay một tổ chức đã được chấp nhận tham dự một khoá họp tiêu chuẩn hóa viễn thông, một Hội nghị phát triển viễn thông hay một khóa họp thông tin vô tuyến phải thông báo cho Cục trưởng Cục quản lý Lĩnh vực liên quan, nêu rõ tên và chức trách của các thành viên đoàn đại biểu hay những người đại diện.

: Upload -> Store -> tintuc -> vietnam
vietnam -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
vietnam -> Kết luận số 57-kl/tw ngày 8/3/2013 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
vietnam -> BỘ thông tin và truyềN thôNG
vietnam -> Quyết định số 46-QĐ/tw ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương do đồng chí Nguyễn Phú Trọng ký về Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII điều lệ Đảng khoá XI
vietnam -> Lời nói đầu 6 quy đỊnh chung 7
vietnam -> Mẫu số: 31 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ ttcp ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra)
vietnam -> BỘ thông tin và truyềN thông học viện công nghệ BƯu chính viễN thông việt nam viện khoa học kỹ thuật bưU ĐIỆN
vietnam -> Quy định số 173- qđ/TW, ngày 11/3/2013 của Ban Bí thư về kết nạp lại đối với đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng, kết nạp quần chúng VI phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng
vietnam -> RÀ soáT, chuyểN ĐỔi nhóm các tiêu chuẩn ngành phao vô tuyến chỉ VỊ trí khẩn cấp hàng hảI (epirb) sang qui chuẩn kỹ thuậT
vietnam -> HÀ NỘI 2012 MỤc lục mở ĐẦU 2 chưƠng tổng quan về DỊch vụ truy nhập internet cố ĐỊnh băng rộng tại việt nam 3


1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương